450-2101/01 – Základy práce s klientem v sociálních službách (ZSP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BJE0006 Mgr. Monika Bjelončíková
CIL0019 Mgr. Kateřina Cilečková, Ph.D.
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
CUB0025 Mgr. Bc. Alexandra Čubová
DOR0067 Mgr. Šárka Dořičáková
GLU025 Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.
KUZ0051 Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1
kombinovaná Zápočet 28+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- umí vyjmenovat a popsat charakteristiky vybraných cílových skupin klientů, - rozumí činnostem pracovníka v sociálních službách, - chápe význam konceptu potřeb zejména u klientů s duševním onemocněním, zdravotním postižením a u seniorů, - zná role pracovníka v sociálních službách, - zná základy teorie krize a krizové intervence, - pozná krizový stav, - umí aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem, - umí uplatňovat dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí, - má základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí, - zná současné přístupy a pojetí volného času, - zná funkce volného času, principy volného času a jejich rozdíly, - zná instituce a organizace pro volný čas z hlediska historie i současnosti, - umí naplánovat a vést volnočasové aktivity s konkrétními edukačními cíli, - umí aplikovat aktivizační a výchovné techniky při práci s klientem, - zná druhy sociálních služeb, - zná povinnosti poskytovatele v souvislosti s registrací sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, - zná standardy kvality sociálních služeb a umí je aplikovat v praxi, - zná požadavky na kvalifikaci v sociálních službách, - umí mapovat potřeby klientů sociálních služeb a individuálně plánovat, - má základní kompetence pro zapojování klienta do rozhodování, - zná problematiku smlouvy o poskytnutí sociální služby, vztah mezi zákonem o sociálních službách a občanským zákoníkem, - zná právní úpravu problematiky svéprávnosti, omezení ve svéprávnosti, právní úpravu opatrovnictví, práva a povinnosti opatrovníka, - zná právní úpravu mlčenlivosti dle zákona o sociálních službách, zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, - má přehled v etických kodexech SP, v základních lidských právech a rozlišuje situace jejich možného ohrožení nebo nedodržení, - má přehled v oblasti příčin a prevence vzniku závislostí klienta na sociální službě a v oblasti prevence týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb, - orientuje se v teoriích stresu, psychické pohody a bezpečí, - získá potřebné dovednosti a kompetence uvědomění si a reflexe působení praxe na jejich psychiku, - umí aktivně zvládat nároky praxe tak, aby byli schopni dosáhnout psychické pohody a bezpečí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje se základy práce s klientem v sociálních službách z hlediska samotného systému sociálních služeb včetně standardů kvality v sociálních službách a klientely sociálních služeb. Vymezuje pozici pracovníka v sociálních službách a představuje jeho role. Zaměřuje se na postavení práva a etiky v sociálních službách. Dále se věnuje oblasti psychohygieny a zajišťování osobního bezpečí.

Povinná literatura:

BAŠTECKÁ, B. a kol., 2013. Psychosociální krizová spolupráce: Grada Publishing. 978-80-247-7554-8. Česká republika. 1992. Listina základních práv a svobod. In: Sbírka zákonů, Česká republika. roč. 1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22426. ISSN 1211-1244. KALVACH, Z., ČELEDOVÁ, L., HOLMEROVÁ, I. 2011. Křehký pacient a primární péče. Praha: Grada. KAPLÁNEK, Michal a kol. 2017. Volný čas a jeho význam ve výchově. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1250-8. KOTTLER, J., A.2013. Profesní psychohygiena terapeuta: cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Praha: Portál. ISBN 9788026203728. KUZNÍKOVÁ, I. a kol. 2011. Sociální práce ve zdravotnictví. Praha: Grada. MALÍK HOLASOVÁ, V. 2014. Kvalita v sociální práci a sociálních službách. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4315-8. MATOUŠEK, O., KOLÁČKOVÁ J., KODYMOVÁ P. 2005. Sociální práce v praxi. Praha: Portál. ISBN 80-7367-002-X. Sdělení č. 72/201611 Uoou, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). ŠPATENKOVÁ, N. 2017. Krize a krizová intervence. Praha: Grada. Psyché (Grada). ISBN 978-80-24753-27-0. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doporučená literatura:

JEFFREY, C., A. 2013, Trauma: A Social Theory: John Wiley & Sons. ISBN 978-0-745-66135-3. BEDNÁŘ, M. 2014. Manuál zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe. 2. vyd. Olomouc: Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc. ISBN 978-80-87623-10-7. BEDRNOVÁ, E. 1999. Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery. Praha: Fortuna. ISBN 80-7168-681-6. BUŽGOVÁ, R., IVANOVÁ, K. 2007. Prevence týrání, zneužívání a zanedbávání seniorů v rezidenčních zařízeních. In: Prevence úrazů, otrav a násilí. 2 (online). Dostupné z: http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/prevence-urazu-otrav-a-nasili/clanky/2~2007/113-prevence-tyrani-zneuzivani-a-zanedbavani-senioru-v-rezidencnich-zarizenich. ISSN 1804-7858. CIMRMANNOVÁ, T. 2013. Krize a význam pomáhajících prvního kontaktu: aplikace v kontextu rodinného násilí. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2205-7. DVOŘÁČKOVÁ, D. 2012. Kvalita života seniorů: v domovech pro seniory. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4138-3 KNOTOVÁ, D. 2011. Pedagogické dimenze volného času. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-2239. KOL. AUTORŮ. 2009. Civilizace a nemoc. Praha: Futura. KRAUS, B. 2008. Základy sociální pedagogiky. Praha: Portál. ISBN 9788073673833. MAREŠ, J. 2012. Posttraumatický rozvoj člověka. Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3007-3. NAVRÁTIL, P. 2001. Teorie a metody sociální práce. Brno: Marek Zeman. ISBN 80-903070-0-0. NAVRÁTIL, P. (ED.). 2014. Reflexivní posouzení v sociální práci s rodinami. Brno: Masarykova univerzita. Občanský zákoník. Obecná část. Komentář. Libovolné nakladatelství. PÁVKOVÁ, J. 2014. Pedagogika volného času. Univerzita Karlova v Praze: Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-7290-666-6. SITNÁ, D. 2013. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 9788026204046. VEBER, J. a kol., 2014. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-274-1. VÍŠEK, P., PRŮŠA, L. 2012. Optimalizace sociálních služeb. Praha: Národní centrum sociálních studií. ISBN 978-80-7416-099-8. VODÁČKOVÁ, Daniela, 2012. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0212-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemná zkouška (70% úspěšnost). 100% účast na cvičeních a přednáškách

E-learning

Další požadavky na studenta

písemná zkouška (70% úspěšnost)

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Níže jsou definovány témata a oblasti, která budou v rámci předmětu probírány. Témata budou procvičována i prakticky v rámci definovaných cvičení a to dle potřeby konkrétní oblasti. 1. Práce s klientem v sociálních službách - vymezení práce s klientem v sociálních službách; pracovník v sociálních službách a jeho role, cílové skupiny pracovníka v sociálních službách; základy pedagogiky volného času – aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky; základy krizové intervence; vyučující: Mgr. Iva Kuzníková Ph.D., Mgr. Šárka Dořičáková, Bc., Mgr. Alexandra Čubová; rozsah 10 hodin 2. Kvalita v sociálních službách a standardy kvality v sociálních službách - druhy sociálních služeb; povinnosti poskytovatele a standardy kvality sociálních služeb; kvalifikace v sociálních službách; individuální plánování a mapování potřeb klienta; zapojování klienta do rozhodování; vyučující: Mgr. Šárka Dořičáková; rozsah 8 hodin 3. Právo v sociálních službách - zákon o sociálních službách z pohledu práva; svéprávnost; opatrovnictví; mlčenlivost a ochrana osobních údajů; vyučující: Mgr. Kateřina Cilečková Ph.D.; rozsah 8 hodin 4. Etika v sociálních službách - etické kodexy; etická dilemata v sociálních službách; základní lidská práva a jejich ochrana v sociální službě; etika výkonu činnosti pracovníka v soc. službách; prevence vzniku závislosti klienta na sociální službě; prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby; vyučující: Mgr. Monika Bjelončíková; rozsah 8 hodin 5. Psychohygiena a zajišťování osobního bezpečí - psychická zátěž a stres versus psychická pohoda a bezpečí; kruh pečování a únava ze soucitu; péče o sebe a péče o druhé; techniky zvládání stresu a podpory psychické pohody: sebeuvědomění, všímavost a reflexivita; zdroje psychické pohody a bezpečí a jejich využívání; pravidla šetrné sebeobrany při práci s klientem; práce s klienty potenciálně ohrožujícími psychickou pohodu a bezpečí: techniky práce s agresivními klienty; práce s klienty potenciálně ohrožujícími psychickou pohodu a bezpečí: techniky práce s klienty překračujícími hranice a s manipulativními klienty; vyučující: Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D.; rozsah 8 hodin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 100% účast na cvičeních a přednáškách

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060018) Biomedicínské asistivní technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.