450-4008/01 – Lékařské diagnostické přístroje (LDP)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kursu je podat podrobné informace o lékařských diagnostických přístrojích, jejich činnosti, konstrukci, s vztahu legislativě upravující jejich použití. Student získá vědomosti týkající se lékařských diagnostických přístrojů a zařízení včetně zařazení do jednotlivých diagnostických metod. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu tvoří základní předpoklad znalostí o biomedicínského inženýra.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu jsou studenti seznamováni a prakticky si ověřují principy měření a zpracování biologických signálů pomocí lékařské diagnostické přístrojové techniky. Podrobněji jsou probírány principy snímání, činnosti a konstrukce přístrojové techniky. Probírány jsou jednotlivé diagnostické metody a vysvětlena podstata měřicích zařízení, popis a eliminace rušivých vlivů měření včetně vztahu k platné legislativě upravující jejich použití. Vysvětlena jsou bezpečnostní rizika při použití lékařské přístrojové techniky a jednotlivých diagnostických metod.

Povinná literatura:

PENHAKER, Marek. Lékařské diagnostické přístroje: učební texty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0751-3.

Doporučená literatura:

• PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Anglicko-český tématický slovník pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1589-3. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Modelování a simulace biologických systémů: cvičení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1560-2. • PENHAKER, Marek, Petr TIEFENBACH a František KOBZA. Lékařská kybernetika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1561-9. • TIEFENBACH, Petr, Marek PENHAKER a František KOBZA. Odborná terminologie pro biomedicínské obory. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1590-9. • VRÁNA, Milan a Miroslav NETUŠIL. Lékařská elektronika. Praha: Avicenum, 1975. • JUREK, František. Elektronika na koronární jednotce. Ostrava: Dům techniky ČSVTS, 1988. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály I: geneze, zpracování a analýza. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • SVATOŠ, Josef. Biologické signály. Vyd. 2. Praha: České vysoké učení technické, 1998. ISBN 80-01-01822-9. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1995. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan. Lékařská přístrojová technika I. Brno: CERM, 1995. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-85867-63-X. • CHMELAŘ, Milan, Jiří ROZMAN a Aleš DRASTICH. Lékařská přístrojová technika II. Praha: SNTL, 1984. • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4. • Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky: česká technická norma. Praha: Český normalizační institut, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu Podmínky udělení zápočtu: Podmínky udělení zápočtu : student obdrží zápočet po dosažení min. 25 bodů (max.40) za zpracování semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Popis a parametry biologických signálů. Základní pojmy, impedanční projevy činnosti tkání, orgánů a jejich využití v diagnostice, napětí vytvářená činností různých orgánů. Záznamové elektrody. Základní parametry elektrod ( elektrické napětí elektrody, elektrický potenciál, polarizace elektrod..), typy elektrod. Diagnostické zařízení pro aplikace kardiovaskulární - EKG. Teorie vzniku elektrokardiogramu elektrody a měření jejich vlastností, elektrokardiograf. Diagnostické zařízení pro aplikace neurologické. Požadavky na přístroje, základní parametry a způsoby činnosti EEG, EMG, EGG, doplňkové přístroje. Diagnostické přístroje pro měření krevního tlaku. Základy krevního oběhu, neinvazívní měření krevního tlaku, tlakové snímače, invazívní měření krevního tlaku. Diagnostické přístroje pro měření průtoku a minutového objemu. Diluční metody, elektromagnetické metody. Diagnostické přístroje pro měření tep. frekvence. Snímání tepové frekvence pomoci elektrod, vyhodnocení tepové frekvence z objemových změn tkáně. Diagnostická zařízení pro aplikace na smyslové orgány. Audiometry, naslouchací zařízení, analyzátory oka. Diagnostická zařízení pro aplikace plodu, urogenitálního a gastro systému. Zařízení pro ventilační diagnostiku. Monitorování. Základy monitorování, monitorování operační a pooperační, koronární, porodnické. Monitorovací systémy - EKG. Monitorovací systémy - dechu, tlaku krve, průtoku krve, teploty. Přístroje ergometrických pracovišť jako zvláštní forma monitorování, zátěžové stroje. Cvičení: Základní pojmy, zadávání referátů z odborné zahraniční literatury. Předložení referátů a samostatných odborných prací. Laboratoře: Měření vybraných parametrů elektrod. Měření EKG. Měření EEG a EMG. Měření krevního tlaku neinvazívními metodami. Měření krevního tlaku invazívními metodami. Měření průtoku krve. Měření tepové frekvence. Spirometrie Praktická cvičení ventilační diagnostikou. Návštěva odborného pracoviště - JIP. Sonografické vyšetření plodu. Praktická cvičení na zátěžových strojích.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku