450-4024/02 – Conceptual Design and Development of Innovative Products (CDD)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR0076 doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
KAH0017 doc. Ing. Radana Vilímková Kahánková, Ph.D.
Z1I40 doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je posílení softskills u studentů. Většina aktivit tohoto předmětu probíhá formou workshopů v týmech, které řeší projekt návrhu konceptu nového výrobku a jeho propracování do podoby modelu představujícího prototyp inovačního výrobku. Studenti se v rámci těchto aktivit učí lépe spolupracovat, komunikovat v týmu a prezentovat výsledky své práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Tento předmět je pojat velmi netradičně protože studenti pracují v týmech pod metodickým vedením učitele. V tomto týmu řeší zadání, které je blízké potřebám průmyslu. Jedná se o návrh konceptu nového výrobku a jeho propracování do podoby modelu prototypu výrobku. Každý student v multidisciplinárním týmu zastupuje svou odbornost a je nucen komunikovat s kolegy studujícími jiný obor. Nejlepší studenti stráví následně tři týdny v rámci inovačního tábora v zahraničním průmyslovém podniku.

Povinná literatura:

Žídek, J.: Conceptual Design and Development of Innovative Products, učební text a návody do cvičení, v elektronické podobě dostupné na lms.vsb.cz, VŠB-TU Ostrava, 2013

Doporučená literatura:

Žídek, J.: Conceptual Design and Development of Innovative Products, učební text a návody do cvičení, v elektronické podobě dostupné na lms.vsb.cz, VŠB-TU Ostrava, 2013

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné hodnocení výstupů z jednotlivých aktivit.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Životní cyklus výrobku, týmová spolupráce, osobnostní charakteristiky členů týmu, prezentace vlastních schopností prostřednictvím Europass - CV • Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - osobnostní test pro identifikaci osobnostních typů, sestavení Europass CV pro prezentaci vlastní osoby 2. Firma v tržním prostředí, strategické dokumenty – mise, vize, firemní kultura, požadavky na jakost, certifikované systémy řízení jakosti • Sestavení týmů na základě simulace vstupního pohovoru, vzájemné představení členů týmu, definice strategie, definice vize a mise 3. Specifikace potřeb zákazníka, marketingový průzkum, segmentace trhu, tržní zacílení, umístění nového výrobku ve vybraném segmentu trhu, marketingový mix • Sestavení profilu potenciálního zákazníka, definice jeho životního stylu a jeho potřeb, analýza stávající situace na trhu 4. Co to jsou inovace – definice inovací, jak vznikají. Prostory pro podporu inovací - vědecké parky a centra, technologické parky a centra, podnikatelská a inovační centra, podnikatelé inkubátory, centra transferu technologií. Projektový záměr - jízdní řád inovátorského týmu - jak začít, tržní a obchodní analýzy, technologie a výroba (inovační činnost), SWOT analýza, identifikace cílů v čase, marketingová a organizační strategie (jak dosáhnout stanovených cílů), personální a prostorové zajištění, harmonogram realizace projektu, finanční analýza, identifikace faktorů úspěchu, opatření k minimalizaci rizik. • Exkurze. Podpora inovací v praxi z pohledu Podnikatelského inkubátor VŠB-TU Ostrava (PI VŠB-TUO) a Regionální centra transferu technologií (RCTT) - 5. Formulace zadání pro inovační výrobek, vymezení cílové skupiny uživatelů, vymezení funkcí výrobku, sestavení týmu, technika brainstormingu • Definice funkcí nového výrobku formou brainstormingu s následným vyhodnocením jednotlivých nápadů do podoby několika konceptů nového výrobku 6. Příprava prezentace konceptu nového výrobku, zásady efektivní prezentace, nástroje prezentace • Prezentace konceptu skupině decission makerů, výběr optimálního konceptu pro další rozpracování 7. Analýza požadavků zákazníků, nástroje pro správu požadavků zákazníků • Definice požadavků zákazníků 8. Řízení projektu, nástroje pro řízená týmové práce, MS Projekt, Time management, role v týmu, zásady spolupráce v týmu, ukázky různých stylů řízení týmu, zásady efektivní komunikace, strategie komunikace • Rozdělení rolí v týmu, rozdělení konceptu na dílčí části, definice náplně práce jednotlivých skupin na dílčích částech, naplánování zdrojů a stanovení milníků, definování rozhraní 9. TRIZ - Tvorba a Řešení Inovačních (až invenčních) Zadání - metodika pro techniky, inženýry, kteří hledají tvůrčí řešení technických problémů. Respektuje systémový přístup k problému, umožňuje nalézat koncepty (ideje, nápady) jak zdokonalit techniku. Invention Machine - počítačová podpora v podobě znalostního (expertního) systému. 10. Zkušenosti s vývojem konceptu nových výrobků ve firmě Bang and Olufsen. 11. Rozpracovávání jednotlivých částí konceptu – rozhraní k uživateli, mechanický koncept, elektronický koncept, SW koncept. SW nástroje pro vývoj jednotlivých částí konceptu • Workshop: rozpracovávání konceptu. Vyhledávání informací, práce s informačními zdroji, práce s nástroji pro rozpracování konceptu 12. Testování funkčnosti navrženého konceptu. SW a HW prostředky pro měření a testování. • Příprava komplexního testu v rámci navrženého konceptu 13. Ekonomické aspekty vývoje, cena práce, výrobní náklady, dokumentace výsledků vývoje konceptu • Vyhodnocení ekonomických aspektů inovačního výrobku, příprava prezentace konceptu nového výrobku 14. Ochrana duševního vlastnictví, průmyslový vzor, patent, evropský patent • Finální prezentace konceptu nového výrobku, diskuse. Projekt – 10hodin samostatné práce – Každý tým zpracuje projekt k tématu návrhu nového výrobku a jeho zpracování do podoby prototypu s použitím výpočetní techniky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Prezentace vlastní osoby formou CV Jiný typ úlohy 15  7
        Dokument deklarující strategii, vizi a misi firmy Jiný typ úlohy 10  3
        Formulace zadání vývoje konceptu nového produktu Jiný typ úlohy 10  3
        Popis segmentace trhu, volba cílového segmentu trhu Jiný typ úlohy 10  3
        Brainstorming, myšlenková mapa, varianty konceptu Jiný typ úlohy 10  3
        Plán projektu Jiný typ úlohy 10  3
        Prezentace konceptu nového produktu Jiný typ úlohy 20  10
        Podnikatelský záměr Jiný typ úlohy 15  7
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0688A140015) Průmysl 4.0 P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2601T013) Telekomunikační technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.