450-4027/02 – EMC v elektronice (EMC)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
VEL0069 Ing. Jan Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je studentům objasnit problematiku elektromagnetické kompatibility, oblast rušení elektrických zařízení, měření rušivých signálů a možnosti eliminace nežádoucích signálů. Pro splnění uvedených cílů budou zvoleny následující úrovně poznávací domény: Znalost-jako schopnost vybavit si nebo pamatovat fakt bez nezbytného porozumění. Pochopení-jako schopnost porozumět a interpretovat poznanou informaci. Aplikaci-jako schopnost použít naučený materiál v nových situacích, tj. vložit myšlenky a principy do řešení problémů. Analýzu-jako rozklad informace na její komponenty. Syntézu-jako schopnost sestavit části do celku. Absolventi dovedou posoudit možnosti odstranění rušení, dovedou navrhnout, provést a vyhodnotit orientační měření EMI za účelem provedení opravných zásahů. Předmět je určen především pro studenty, kteří si chtějí prakticky ověřit své dosavadní teoretické znalosti. Předpokládá se návrh a vlastní výroba vybraného elektronického zařízení, obvodu v rámci semestrální práce a jeho prověření z hlediska požadavků na EMC. Laboratoře jsou vybaveny moderními měřicícmi přístroji s možností propojení s PC. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, semestrální práce a závěrečného testu. Výuka je omezena na 10 studentů v jednom semestru z důvodu kapacity laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Oblast elektromagnetické kompatibility (EMC) je v současnosti velmi důležitou,a pořád ještě také velmi opomíjenou,součástí všech elektronických oborů. Předmět poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti EMC, zabývá se metodami pro ověřování EMC při konstruování elektronických přístrojů. Studenti získají vědomosti o metodách měření parametrů EMC technologických zařízení. Jsou vysvětleny požadavky na zdroje, vstupní obvody, výstupní obvody a řídicí obvody v elektronických zařízeních. Posluchači se také seznámí s oblastí standardizace v oboru EMC s důrazem na oblast elektrotechniky. Součástí předmětu jsou praktické úlohy zaměřené na oblast měření a analýzy elektromagnetických signálů s použitím nejmodernější měřicí techniky. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. V předmětu jsou studenti seznámeni s: se základními pojmy v problematice EMC metodikou měření a testování parametrů EMC postupy pro omezování úrovní rušivých signálů EMC v navrhováním plošných spojů oblastí tvorby norem a standardizace.

Povinná literatura:

Hájovský, R.: EMC v elektronice, učební text, VŠB-TU Ostrava, 2012 Kováč D.,Kováčová I.,Kaňuch J.: EMC z hlediska teorie a aplikace. Praha: BEN 2006. ISBN 80-7300-202-7 Svačina J.: Elektromagnetická kompatibilita. Brno: Vydavatelství VUT 1995. Svoboda J.,Vaculíkovaá P.,Vondrák M.,Zeman T.: Základy elektromagnetické kompatibility. Praha: Vydavatelství ČVUT 1994. Dědek L.: Teorie elektromagnetického pole. Brno: Vydavatelství VUT 1990. Vrba, R.,Haman, R. Navrhování elektronických přístrojů II. Fakulta elektrotechnická. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně, 1993. 141 s.

Doporučená literatura:

Vaculíková P.,Vaculík E.: Elekromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. Praha: Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-568-8 Nováček Z.: Antény a šíření rádiových vln. Brno: Vydavatelství VUT 2003. Procházka M.: Antény, encyklopedická příručka. Praha: BEN 2005. ISBN 80-7300-166-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Průběžná kontrola studia je prováděna na základě účasti studenta v laboratorních cvičeních. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Protokoly z laboratorních cvičení: Protokoly z laboratorních cvičení obsahují standardní formu pro protokoly. Detailní popis je probrán na úvodním cvičení. Semestrální projekt: Konstrukce vybraného elektronického zařízení a jeho proměření podle požadavků EMC. Dokumentace musí obsahovat výkresovou a textovou část v rozsahu podle zadání semestrálního projektu. Obhájení je úspěšné, když student předloží hotový výrobek, vysvětlí samostatně jednotlivé etapy vývoje a výroby, uvede a zhodnotí změřené parametry a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: Student může dosáhnout max. 20 bodů za protokoly z laboratorních cvičení. Dále může dosáhnout max. 25 bodů za semestrální projekt. Minimální počet dosažených bodů pro udělení zápočtu je 10 a minimální účast na cvičeních je 85%. Pro absolvování předmětu musí student obdržet zápočet a složit závěrečnou zkoušku. Závěrečná zkouška má dvě části - písemnou se ziskem 5-20 bodů a ústní se ziskem 5-35 bodů. K absolvování předmětu musí student absolvovat obě části zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky EMC, základní členění a pojmy Zdroje rušivých signálů, průmyslové zdroje rušení, elektromagnetické prostředí Základní mechanismy přenosu rušivých signálů, galvanická, kapacitní, induktivní vazba, vazba vyzařováním Měření elektromagnetických signálů, principy, vybavení pro měření EMC Měřicí technika pro měření EMI, problematika přesnosti měření, měření rušení šířeného vedením, prostorem Měřící technika pro měření EMS, zkušební generátory a antény Měřící antény, měřící sondy Způsoby omezování rušení, odrušovací filtry, stínění, zásady použití Standardizace v oblasti EMC, normalizace, české normy EMC EMC základních elektronických bloků technologických zařízení Materiály v konstrukci přístrojů. Speciální požadavky na materiály (např.u nevýbušného provedení). Speciální technologie (např. zalévání do umělých hmot). Vlastnosti vybraných umělých hmot. EMC biologických systémů EMC analýza a prognostika rozsáhlých systémů Závěrečný test Laboratoře: 1. Úvod, bezpečnostní školení, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh 2. Zadání semestrálních prací, základy práce s měřícími přístroji 3. Práce se spektrálními analyzátory. Měření na spektrálních analyzátorech. 3. Měření EMC parametrů vybraného zařízení s použitím speciálních měřicích antén a sond. 4. Měření rušení šířeného vedením, práce na semestrálním projektu. 5. Použití odrušovacích prvků, praktická měření a ověření navrhnutého odrušení. 6. Normalizace v EMC, měření podle norem, práce na semestrálním projektu. 7. Práce se signálovým generátorem, měření na signálovém generátoru, práce na semestrálním projektu. 8. Antény pro EMC, demonstrační měření pomocí antén, práce na semestrálním projektu. 9. Měření EMC parametrů vybraného technologického zařízení včetně vyhodnocení. 10. Měření výkonu pomocí výkonových sond. 11. Finální práce na semestrálním projektu, měření jeho EMC parametrů. 12. Úprava zařízení, stínění, uzemnění. 13. Konzultace, předložení realizovaných semestrálních prací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 10
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  10
        Zkouška Zkouška 55 (55) 10 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  5
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  5
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T003) Aplikovaná elektronika K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.