450-4046/02 – Simulace a modelování biologických systémů (SMBS)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit detailně posluchače s problematikou modelování a simulace biologických systémů. Jsou odvozeny, vysvětleny a simulovány modely fyziologických dějů pomocí moderních prostředků výpočetní techniky. Posluchači jsou postupně seznamování s fyziologickými ději a jejich modelováním u kardiovaskulárního, endokrinního, gastrointestinálního a dýchacího ústrojí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači si rozšíří znalosti z oblasti modelování a simulace aplikované na biomedicínu. U vybraných fyziologických procesů bude ukázáno odvození matematického modelu a jeho simulace. Matematické modely budou sestavovány na osobním počítači v prostředí Matlab&Simulink a praktické ověření některých z nich bude provedeno na laboratorní úloze.

Povinná literatura:

[1] Potůček, J. Metodologie modelování biologických systémů. ČVUT, 2009. [2] Holčík,J.:Modelování biologických systémů. ČVUT, 2006 . [3] Eck, V., Razím, M. Biokybernetika. ČVUT, FEI, 1996. [4] Pazourek,J.: Simulace biologických systémů. GRADA, Praha 1992.

Doporučená literatura:

Batzel, J. J., et al. (2013). Mathematical modeling and validation in physiology : applications to the cardiovascular and respiratory systems. Heidelberg ; New York, Springer. Verdonck, P. (2009). Advances in biomedical engineering. Amsterdam ; Boston, Elsevier. Ottesen, J. T., et al. (2004). Applied mathematical models in human physiology. Philadelphia, Society for Industrial and Applied Mathematics.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet: student je klasifikován na základě 1 testu, za 9-25 bodů, a samostatného projektu za 1-10 bodů (absolvování testu i odevzdání projektu jsou podmínkami pro uzavření předmětu). Projekt se odevzdává elektronicky prostřednictvím elektronické pošty, nejpozději do konce zápočtového týdne. Zápočet od 14.týdne. Podmínkou udělení zápočtu je dosažení min. 10 bodů, max. lze získat 35 bodů. Dále je nutno splnit 80% docházky cvičení. Zkouška: Sestává z písemné a ústní části. Písemná část obsahuje teoretickou část 5-20 bodů a praktickou část 10-35 bodů, celkem 15–55 bodů. Ústní část je hodnocena 1-10 body. Všechny tři části zkoušky povinné, minimum ústní části 1b. Celkové hodnocení 51-100 bodů dle studijního řádu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí být schopen prokázat, že projekt zpracoval samostatně. Zápočtový test, teoretická i praktická část zkoušky musí být zpracována samostatně, porušení zásady může být důvodem pro neúspěšné vykonání příslušné části. Není-li řečeno jinak, k výuce se používá pouze výpočetní technika přítomná v učebně, a to výhradně programy týkající se výuky. Detailní pravidla pro konkrétní učebnu jsou dány zásadami práce v laboratoři, které jsou vyvěšeny u vstupu do učebny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1.Úvod do problematiky modelování a simulace. Základní dynamické systémy a jejich charakteristiky. Odvození matematických modelů, formy matematického popisu spojitých a diskrétních systémů. Metody identifikace systémů, experimentální identifikace pomocí deterministických signálů, statistické metody identifikace systémů, korelační metody, odhady parametrů modelu. 2. Vlastnosti biologických systémů. Kompartmentové a multikompartmentové modely. Matematický popis, příklady použití v biomedicíně. 3. Spojité modely jednodruhových populací. Vzorkovací a kvantová podmínka. Malthusův model, analýza, vlastnosti řešení. Spojitý logistický model s konstantními a proměnnými parametry. Analýza, vlastnosti řešení. 4. Spojitý logistický model s odchytem. Spojité modely jednodruhových populací se zpožděním. Analýza vlastností jejich řešení. 5. Diskrétní modely jednodruhových populací. Diskrétní varianty Malthusova a logistického modelu. Analýza jejich chování. Grafické řešení diferenční rovnice. Deterministický chaos, motýlí efekt,atraktory. Lorenzův traktor, ukázka fraktálů. 6. Diskrétní modely jednodruhových populací se zpožděním. Modely s věkovou strukturou - Leslieho model. Modely dvoudruhových populací. Model dravec - kořist. Analýza modelu Lotky - Volterry. 7. Kolmogorovův model. Model dravec - kořist se zpožděním. Modely dvoudruhových populací. Modely konkurence. Modely spolupráce. 8. Epidemiologické modely. Model SIR. Kermackův - McKendrikův model - odvození, analýza vlastností řešení. Podmínky šíření epidemie, odhad maximálního počtu nemocných, odhad počtu obětí. 9. Modely SI, SIS. Analýza vlastností řešení. Model SIR s přenašeči a vakcinací. Modely SEIR. Analýza vlastností řešení. Modely venerických nemocí - odvození křížového modelu. Analýza vlastností řešení. Model šíření AIDS. 10. Modelování kardiovaskulárního systému a jeho řízení. Aortální tlak, systola, diastola. Model oběhového systému, elektromechanické ekvivalenty. Nelineární model levé komory. Model Windkessel. Globální model KVS, vaskulární řečiště, srdce. 11. Modelování respiračního systému. Dýchání, výměna a transport plynu v plicích. Střední alveolární tlak a arteriální parciální tlaky. 12. Modelování endokrinního systému. Regulace glukózy v krvi ledvinami, inzulínem a glukagonem. Popis a řešení modelu. 13. Modely gastrointestinálního systému. Regulace kyselosti žaludečních šťáv. Popis a řešení modelu. 14. Modely chování, teorie katastrof. Model agresivního chování, Zeemanův stroj. Model fázového přechodu. Základní typy katastrof. Model válečných aktivit. Náplň laboratorních cvičení MATLAB - Simulink; Seznámení s prostředím Simulink; Demonstrace grafického programování na jednoduchých matematických modelech.Způsoby vytváření a analýzy matematického modelu; Demonstrace v Simulinku na systémech 2.řádu. - regulace hladiny glukózy ledvinami Kompartmentové modely; Princip; Sestavení matematického modelu; Simulace v prostředí MATLAB-Simulink (model řízení příjmu potravy). Kompartmentové modely (model řízení příjmu se spojitě a diskrétně proměnnými koeficienty), analýza stability Modely jednodruhových populací - spojitý Malthusův model; Analýza; Experimenty s parametry modelu v prostředí MATLAB-Simulink. Modely jednodruhových populací - spojitý logistický model; Analýza; Experimenty s parametry modelu v prostředí MATLAB-Simulink. Implementace časového zpoždění do modelů jednodruhových populací; Simulační experimenty s modifikovanými modely v prostředí MATLAB-Simulink. Diskrétní modely jednodruhových populací (diskrétní Malhusův a logistický model), simulace a analýza v prostředí Simulink. Diskrétní model jednodruhové populace s věkovou strukturou - Leslieho model, simulace a analýza v prostředí Simulink. Modely dvoudruhových populací. Model dravec - kořist; návrh, simulace a analýza v prostředí Simulink. Modely dvoudruhových populací. Model dravec - kořist se zpožděním. ; návrh, simulace a analýza v prostředí Simulink, určení rovnovážných stavů a stability. Epidemiologické modely. Model SIR; návrh struktury, simulace v prostředí Simulink, analýza modelu. Model SIR s přenašeči a vakcinací. Modely venerických nemocí (křížový model) - model šíření AIDS. Návrh struktury, simulace v prostředí Simulink, analýza. Identifikace parametrů modelu SIR pomocí Newtonovy metody. Analýza "Saccade", Westheimerův model. Model svalu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 10
                Test Jiný typ úlohy 25  9
                Projekt Jiný typ úlohy 10  1
        Zkouška Zkouška 65 (65) 16
                Teoretická část Jiný typ úlohy 20  5
                Praktická část Jiný typ úlohy 35  10
                Ústní zkouška Ústní zkouška 10  1
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku