450-4060/02 – Magisterský projekt 1 (MP1)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětudoc. Ing. René Jaroš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DAN0091 Ing. Lukáš Danys, Ph.D.
JAR0076 doc. Ing. René Jaroš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+3
kombinovaná Zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základním cílem předmětu je naučit studenty systematicky řešit zadané odborné téma - projekt - s možností spolupráce ve skupinách 3- 5 studentů, zdokonalování měkkých dovedností studentů. Projektově orientovaný styl výuky je vyžadován budoucími zaměstnavateli absolventů. Student v rámci předmětu získá následující dovednosti kompetence: • Schopnost analýzy zadaného technického problému prostřednictvím dovednosti systematického sběru informací z dostupných informačních zdrojů. • Schopnost naplánovat postup řešení zadaného technického problému prostřednictvím využití stávajících dovedností a znalostí. • Schopnost rozdělení řešeného projektu na dílčí aktivity a jejich distribuce mezi členy projektového týmu. • Schopnost systematického koordinovaného postupu vedoucího k dosažení cíle projektu s využitím dovednosti vzájemného sladění postupu členů projektového týmu v kontrolních bodech projektu. • Schopnost předávat systematicky informace v projektovém týmu v duchu stanovené komunikační strategie. • Schopnost argumentace při obhajování navrhovaných řešení, schopnost prezentace výsledků práce týmu.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Náplní magisterského projektu 1 je seznámení studentů s metodikou řešení zadaného technického problému formou týmové spolupráce 3 – 5 studentů v rozsahu 3 hodiny týdně. Volba tématu magisterského projektu závisí na zaměření, které student studuje a na vzájemné dohodě mezi studenty a vyučujícím. Témata projektů vypisují vyučující ve zvoleném zaměření. Projekt je postupně řešen v jednotlivých odborných předmětech daného zaměření, kde zastupuje dosud izolovaně pojímané semestrální projekty. Výsledek magisterského projektu je spojení postupně vznikajícího řešení zadaného technického problému formou propojení protokolů z měření a obhájených zpráv vznikajících v jednotlivých odborných předmětech zaměření a prezentace tohoto komplexního řešení všemi členy projektového týmu.

Povinná literatura:

Sylaby zpracované k projektově orientované výuce popisující metodiku plánování, řešení a řízení projektů v týmu. Odborná literatura je zadávána individuálně pro každý projekt. Filipová, B. Magisterský projekt, učební text. VŠB – TU Ostrava, 2012.

Doporučená literatura:

Literatura je zadávána individuálně pro každý projekt.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Postup řešení projektu je průběžně konzultován ze strany studentů s vyučujícím, který je původcem zadání projektu a s vyučujícím garantujícím předmět Magisterský projekt 1. Termín odevzdání prvotního výstupu projektu v elektronické formě je v 10. týdnu semestru – během dvou týdnů dostanou studenti zpětnou vazbu formou připomínek vyučujícího, který je původcem zadání projektu a vyučujícího garantujícího předmět Magisterský projekt 1. Obsah a forma hodnocení projektu: Na závěr semestru studenti prezentují jednotlivé dílčí části řešeného projektu a celkové řešení projektu. Prezentaci doplňují kompletní finální dokumentací projektu se zapracováním připomínek. Dokumentace projektu obsahuje: 1) Rozbor zadání a popis stávajícího stavu řešení obdobných zadání 2) Popis variant řešení a zdůvodnění volby vybrané varianty k rozpracování 3) Dokumentaci HW části řešení včetně doložení prototypů, funkčních vzorků apod. 4) Dokumentaci SW části řešení včetně zdrojových kódů a spustitelných tvarů SW aplikací 5) Výsledky ověřovacích komplexních zkoušek výsledného řešení 6) Zhodnocení dosažených výsledků Podmínky udělení zápočtu: Projekt se odevzdává od 10. týdne semestru. Vyučující, který magisterský projekt vypsal, hodnotí jednotlivé studenty dle kvality řešení jednotlivých dílčích částí i celkového řešení projektu 0 - 100 body. Za úspěšně odprezentovaný a obhájený magisterský projekt získává student 3 kredity a zápočet.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Každý student si může vybrat tento volitelný předmět při zápisu na začátku semestru. Vybere si některé z nabízených zadání projektů, které vypisují garanti projektů v rámci odborné stupiny korespondující se zaměřením, které si student zvolil. Studentům je odprezentována metodika postupu při řešení zadaného technického problému formovou řešení projektu v týmu. Na základě této metodiky studenti zpracují projekt v příslušných laboratořích, které souvisí s řešeným odborným tématem. Projekt může být rovněž řešen ve spolupráci s průmyslovými partnery. Mezi základní body postupu řešení projektu jsou zahrnuty následující výstupy: 1. Analýza zadání technického problému a rešerše stávajících řešení obdobných problémů. 2. Návrh konceptu řešení zadaného problému formou projektu. 3. Naplánování projektu, stanovení komunikační strategie uvnitř projektového týmu, stanovení kontrolních bodů projektu. 4. Praktická realizace projektu dle zaměření: a. Teoretický rozbor a popis stávajících řešení. b. Návrh variant řešení a volba optimální varianty, která bude rozpracována. c. Sestavení matematických modelů, simulace. d. Návrh hardwarové části řešení. e. Návrh softwarové části řešení. 5. Testování a verifikace výstupů řešení. 6. Kompletace úplné dokumentace projektu. 7. Zhodnocení výsledků řešeného projektu. 8. Prezentace výsledků řešení projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na cvičeních Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (2612T041) Řídicí a informační systémy K angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.