450-4082/02 – Základy 3D modelování a aditivní výroby (Z3DMaAV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity3
Garant předmětuIng. Daniel Barvík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Daniel Barvík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE196 Ing. Jan Grepl, PhD.
HLA55 Ing. Milada Hlaváčková, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s možnostmi využití prostorového skenování, 3D modelování a technologiemi rapid prototypingu v průmyslovém designu. Cíle je dosaženo jednak výukou softwarových nástrojů a praktickým využíváním technologií optického skenování prostorových objektů a prototypového tisku reálných dílů, ale také zkušenostmi při realizaci složitějších projektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V předmětu se studenti seznámí s metodami návrhu a zpracování 3D dat, které mohou sloužit jako základ pro reverzní inženýrství nebo jsou jedním z kroků v návrhovém a výrobním procesu. Předmět základy 3D modelování a aditivní výroby seznámí studenty s komplexním pohledem na návrh a konstrukci prototypových zařízení. V předmětu se studenti osvojí dovednosti, které souvisí s řešením komplexních multidisciplinárních úloh elektrotechnických a strojních. Studentům budou demonstrovány rovněž příklady reálně řešených úloh a seznámí se s problémy a vlivy na realizaci. Zejména se studenti naučí definovat okrajové podmínky a výstupní požadavky na příkladové zařízení tak, aby byly schopni modelovat a realizovat potřebné 3D součásti. Osvojí si rovněž znalosti a dovednosti postupů 3D skenování určené pro ideové návrhy. Studenti se seznámí se zpracování naskenovaných dat s cílem získání přehledu pro budoucí konstrukční dovednost. Po obecném seznámení s technologiemi 3D tisku se studenti naučí připravovat data pro 3D tisk a vyzkoušejí si tiskovou úlohu.

Povinná literatura:

• SLANEC, Karel. Strojírenské konstruování: geometrická přesnost výrobků : příklady. V Praze: České vysoké učení technické, 2009. ISBN 978-80-01-04402-5. • PLCHOVÁ, Anna a Michal KOLESÁR. Moderní metody v konstrukční praxi. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004. ISBN 80-248-0538-3. • ŠTRONER, Martin. Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování: Possibilities of 3D scanning accuracy increasing. V Praze: České vysoké učení technické, 2016. ISBN 978-80-01-05906-7.

Doporučená literatura:

• MURRAY, J. D. a William van RYPER. Encyklopedie grafických formátů: specifikace souborových formátů, řada konverzních programů a screen-grabberů, zdrojové obrázky a kódy pro platformy PC, Unix a Mac [online]. Praha: Computer Press, c1997 [cit. 2017-12-04]. ISBN 80-7226-033-2. • SLOTA, Ján, Martin MANTIČ a Ivan GAJDOŠ. Rapid Prototyping a Reverse Engineering v strojárstve. Košice: Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, 2010. ISBN 978-80-553-0548-6. • SEDLÁK, Josef. Technologie výroby prototypů s podporou reverzního inženýrství a CAD/CAM: Prototyping technology with reverse engineering and CAD/CAM support : zkrácená verze Ph.D. Thesis. [V Brně: Vysoké učení technické], c2008. ISBN 978-80-214-3689-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Student obdrží zápočet po dosažení min.51 bodů (max.100) za zpracování semestrálního projektu. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin. Výuka bude probíhat na počítačové učebně.

E-learning

Další požadavky na studenta

Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Počítačová podpora konstruování – zařazení systémů CAD do etap výrobního procesu 2. Systémová metodologie, přístup myšlení, metody a postup návrhu). 3. Technika v systémovém pojetí, posuzování a hodnocení technických objektů. 4. Komplexní přístup k řešení problémů. Systémy souřadnic skenovacích a prototypových zařízení. 5. 3D skenery a jejich typy a použití. 6. Systémy CAD a modelovací nástroje. 7. Vizualizace v principy zobrazení v systémech CAD, volba měřítka. 8. Modely v plošném a objemovém pojetí. 9. Výrobní a sestavní výkresy, tvorba výkresové dokumentace v systémech CAD. 10. Reverzní inženýrství, principy, techniky a využití. 11. Příprava podkladů pro 3D additive manufacturing, konverze a formáty dat 12. Materiály a konstrukční možnosti prototypových materiálů pro 3D tisk 13. Realizace 3D prototypů, tvorba podpůrných konstrukcí 14. Začištění, povrchová úprava, kolorizace prototypů. Testování kompatibility s elektrotechnickým řešením. Počítačová cvičení: 1. Seznámení se s pracovním prostředím, ovládání a principy 3D modelování v CAD, představení jednotlivých modulů softwaru Autodesk Inventor. 2. Prvky a tvorba jednoduché 2D a 3D geometrie – využití geometrických vazeb náčrtu, kót řízených rovnicemi, vizualizace geometrie modelu a jeho export,. 3. Základní prvky pro tvorbu 3D geometrie, tvorba jednoduchého modelu pro spojení elektrotechnického a strojního zařízení. 4. Základy tvorby 2D výkresové dokumentace, seznámení s pracovním prostředím modulu výkresové dokumentace, nastavení výkresu a pracovního prostředí. 5. Použití 3D skeneru, srovnání výstupů a chyby při skenování. 6. Příklady zpracování modelu reverzním inženýrstvím a srovnání odchylek s původním modelem. 7. Zpracování a příprava podkladů pro 3D rapid prototyping , stanovaní vstupních podmínek, konverze a formáty dat. 8. Volba materiálu pro konstrukci prototypových zařízení. 9. Systémy a přístupy pro modelování ploch a povrchů. 10. Úvod/Základy Analýzy pomocí MKP (metody konečných prvků). 11. Příprava podkladů a realizace tisku prototypu. 12. Finalizace prototypu, povrchová, kolorizační úprava, slícování. 13. Testování vytvořeného prototypu, představení silných a slabých stránek prototypového řešení. 14. Vyhodnocení úspěšnosti výsledného prototypového zařízení. Zhodnocení pevnosti pružnosti, a kompatibility se vstupními podmínkami.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.