450-4087/01 – Metodologie výzkumu (MV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRY0006 Ing. Iveta Bryjová
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu ve zdravotnické praxi (evidence based practice). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu ve zdravotnické praxi (evidence based practice). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Povinná literatura:

•BÁRTLOVÁ, S.: Vybrané metody a techniky výzkumu. Brno : IDVPZ, 2000. 118 s. ISBN 80-7013-311-2 •BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S.: Vybrané stati z metodologie vědy. Praha, UK, 1986. •KRČMÉRY, V. ET AL.: Základy vedeckovýskumnej práce pre študentov a doktorantov. Trnava: Trnavská univerzita. 1999. 39 s. •ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Boskovice, 2000. •MARŠALOVÁ,L.: Metodologické základy psychologického výskumu. Bratislava, 1985 •POLIT, D.F., HUNGLER, B.P.: Nursing Research. Principles and Methods. Philadelphia : Lippincott, 1999. 757s. ISBN 0-7817-1562-8 •STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 1999 •TVRDÍK, J,: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998) •Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004. •Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997. •Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. •Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

Doporučená literatura:

•Silverman, D. , Jako robiť kvalitatívny výzkum, 2005,ISBN-10: 80-551-0904-4 •Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003. •Ochrana, F., Metodologie vědy, 2009, ISBN-13: 978-80-246-1609-4 •Hendl, J., Základní metody a aplikace, 2005, ISBN-10: 80-7367-040-2 •Punch, K. F., Úspěšný návrh výzkumu, 2008,ISBN-13: 978-80-7367-468-7 •Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004. •Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004. •IVANOVÁ, K. Metody a techniky výzkumu ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2004. •KOMENDA, S. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. Olomouc: UP, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu a písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. Druhy výzkumů. Výzkum ve zdravotnictví. 2. Terminologie vědy a výzkumu. Finanční a legislativní souvislosti vědeckého výzkumu. 3. Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Zásady experimentování v technice a medicíně 4. Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum, jejich specifika a požadavky. Možnosti financování 5. Úvod do výzkumného procesu cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. 6. Výzkumné problémy, výzkumné otázky, výzkumné hypotézy. Typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. 7. Studium zdrojů a literatury a informační zdroje s ohledem na dostupnost informací, důvěryhodnost a relevanci informace. Elektronické zdroje tvorba rešerše. vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. 8. Stanovení výzkumného vzorku (souboru) 9. Metody a techniky sběru dat, analýza dat, zpracování dat 10. Interpretace výsledků výzkumu, Presentace vědeckých sdělení z hlediska způsobu (multimediální, posterové), obsahu a formy. 11. Etické aspekty zdravotnického výzkumu Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe. 12. Základní charakteristiky a koncepce vědeckého sdělení. Požadavky a struktury na abstrakty, vědecké práce, konference, časopisecké publikace 13. Rozdílnost tvorby odborného sdělení v českém a anglickém jazyce, jazykové, typografické, 14.Citace, ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu Osnova cvičení: 1. Elektronické zdroje dat, databáze a vyhledávání informací 2. Tvorba rešerše zadaného tématu 3. Definování hypotéz a formulace problému vědeckého úkolu 4. Návrh a postupy vědeckého výzkumu, Sestavení plánu studie a jejího financování 5. Sběr dat a výběr vzorku 6. Analýza dat a porovnání výsledků 7. Prezentace výsledků, tvorba vědeckého sdělení 8. Presentace vědeckého sdělení multimediální formou 9. Presentace vědeckého sdělení jinými formami. 10. Tvorba odborného sdělení a odlišnosti jazykové formy v CZ a ENG jazyce 11. Výzkumná zpráva, prezentace projektu 12. Citace a správnost uvádění literárních odkazů. 13. Ochrana duševního vlastnictví – legislativa patentů a užitných vzorů 14. Ochrana duševního vlastnictví z pohledu metodiky RIV a její uplatnitelnost.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 5
                Semestrální projekt Projekt 45  5
        Zkouška Zkouška 55 (55) 20
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti: Semestrální projekt a písemná zkouška. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N0788A060001) Biomedicínské inženýrství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0788A060001) Biomedicínské inženýrství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku