450-4087/02 – Metodologie výzkumu (MV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Jan Kubíček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Daniel Barvík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu ve zdravotnické praxi (evidence based practice). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického – vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu ve zdravotnické praxi (evidence based practice). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Povinná literatura:

•BÁRTLOVÁ, S.: Vybrané metody a techniky výzkumu. Brno : IDVPZ, 2000. 118 s. ISBN 80-7013-311-2 •BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S.: Vybrané stati z metodologie vědy. Praha, UK, 1986. •KRČMÉRY, V. ET AL.: Základy vedeckovýskumnej práce pre študentov a doktorantov. Trnava: Trnavská univerzita. 1999. 39 s. •ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Boskovice, 2000. •MARŠALOVÁ,L.: Metodologické základy psychologického výskumu. Bratislava, 1985 •POLIT, D.F., HUNGLER, B.P.: Nursing Research. Principles and Methods. Philadelphia : Lippincott, 1999. 757s. ISBN 0-7817-1562-8 •STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 1999 •TVRDÍK, J,: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998) •Liška, V.: DOCTORANDUS (průvodce budoucích Ph.D.). Praha, Profesional Publishing 2004. •Umberto, Eco (Překlad: Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání). Votobia 1997. •Gustavii B.: How to Write and Illustrate a Scientific Paper. Cambridge University Press, Cambridge, 2003. •Jordan R. R.: Academic Writing Course - New Edition. Nelson, Walton-on-Thames, 2002.

Doporučená literatura:

•Silverman, D. , Jako robiť kvalitatívny výzkum, 2005,ISBN-10: 80-551-0904-4 •Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené nadůkazu. Praha, Grada 2003. •Ochrana, F., Metodologie vědy, 2009, ISBN-13: 978-80-246-1609-4 •Hendl, J., Základní metody a aplikace, 2005, ISBN-10: 80-7367-040-2 •Punch, K. F., Úspěšný návrh výzkumu, 2008,ISBN-13: 978-80-7367-468-7 •Sgall, P., Panevová, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum, 2004. •Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. UK Praha, 2004. •IVANOVÁ, K. Metody a techniky výzkumu ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2004. •KOMENDA, S. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. Olomouc: UP, 1996.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování semestrálního projektu a písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. Druhy výzkumů. Výzkum ve zdravotnictví. Terminologie vědy a výzkumu. Finanční a legislativní souvislosti vědeckého výzkumu. Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Zásady experimentování v technice a medicíně Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum, jejich specifika a požadavky. Možnosti financování Úvod do výzkumného procesu cíle, možnosti, legislativa, dostupnost, praktické informace. Výzkumné problémy, výzkumné otázky, výzkumné hypotézy. Typy klinických studií, randomizované a nerandomizované studie, studie s překříženým designem a faktorovým designem, jednoduché, dvojité a trojité slepé studie, otevřené studie. Studium zdrojů a literatury a informační zdroje s ohledem na dostupnost informací, důvěryhodnost a relevanci informace. Elektronické zdroje tvorba rešerše. vyhledávání na internetu, v knihovních katalozích, v bibliografických systémech. Stanovení výzkumného vzorku (souboru) Metody a techniky sběru dat, analýza dat, zpracování dat Interpretace výsledků výzkumu, Presentace vědeckých sdělení z hlediska způsobu (multimediální, posterové), obsahu a formy. Etické aspekty zdravotnického výzkumu Etika výzkumných studií, legislativa, etické komise, informovaný souhlas, správné praxe. Základní charakteristiky a koncepce vědeckého sdělení. Požadavky a struktury na abstrakty, vědecké práce, konference, časopisecké publikace Rozdílnost tvorby odborného sdělení v českém a anglickém jazyce, jazykové, typografické, Citace, ochrana duševního vlastnictví, patenty a užitné vzory, patentová literatura a její dostupnost při biomedicínském výzkumu Osnova cvičení: Elektronické zdroje dat, databáze a vyhledávání informací Tvorba rešerše zadaného tématu Definování hypotéz a formulace problému vědeckého úkolu Návrh a postupy vědeckého výzkumu, Sestavení plánu studie a jejího financování Sběr dat a výběr vzorku Analýza dat a porovnání výsledků Prezentace výsledků, tvorba vědeckého sdělení Presentace vědeckého sdělení multimediální formou Presentace vědeckého sdělení jinými formami. Tvorba odborného sdělení a odlišnosti jazykové formy v CZ a ENG jazyce Výzkumná zpráva, prezentace projektu Citace a správnost uvádění literárních odkazů. Ochrana duševního vlastnictví – legislativa patentů a užitných vzorů Ochrana duševního vlastnictví z pohledu metodiky RIV a její uplatnitelnost.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 5
                Semestrální projekt Projekt 45  5
        Zkouška Zkouška 55 (55) 20 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  20
Rozsah povinné účasti: Semestrální projekt a písemná zkouška. Pro udělení zápočtu je vyžadována povinná účast na cvičeních minimálně 80% z proběhlých vyučovacích hodin.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.