450-4089/02 – Veřejné zdravotnictví a biotelemetrie (VZaBitel)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuIng. Daniel Barvík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Daniel Barvík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER275 prof. Ing. Martin Černý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student dovede popsat systém veřejného zdravotnictví, zasadit jej do právního systému ČR a EU. Pochopí jeho jednotlivé součásti z hlediska organizace a řízení poskytování zdravotní péče a z pohledu zdravotnického práva. Bude schopen navrhnout a realizvoat telemetrická řešení pro snímání biologických signálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Studenti se seznámí se základy a obsahem oboru veřejné zdravotnictví. Blíže poznají zdravotnický systém, jeho strukturu a řídící procesy na více úrovních. Cvičení předmětu jsou zaměřeny na podporu poskytované zdravotní péče IT/ICT technologiemi. Posluchači budou znát základní pojmy, teorie a determinanty zdraví a postavení veřejného zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky, budou schopni porovnat vývoj zdravotního stavu obyvatel ČR s jinými zeměmi a v historickém kontextu, budou umět rozpoznat a pochopit základní ekonomické problémy ve zdravotnictví, budou schopni definovat zaměření a hlavní zdravotnické programy WHO a jejich realizaci v rámci ČR, budou seznámeni se zdravotnickými systémy a vztahy uvnitř systému včetně vstupů a výstupů, a to jak v ČR, tak v zahraničí, budou schopni určit indikátory a parametry kvality zdravotní péče, budou znát základní principy a složky komunitní péče a zdravotně sociální péče o specifické skupiny obyvatelstva. V neposlední řadě budou seznámeni s principy zdravotního pojištění zejména v Evropě a se složitou problematikou financování zdravotní péče a pořizování investic. Součástí kurzu je také seznámení s problematikou telemetrie biologických veličin a obecně aplikace telemetrie v oblasti lékařství

Povinná literatura:

JUREK, František. Veřejné zdravotnictví pro klinickou praxi. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3099-5. ČERNÝ, M., PENHAKER, M.: Biotelemetrie přednášky, VŠB TU Ostrava 2007. ISBN: 978-80-248-1605-0. HU, Fei. Telehealthcare computing and engineering: principles and design. xix, 726 pages. ISBN 15-780-8802-X.

Doporučená literatura:

JAROŠOVÁ, Darja. Veřejné zdravotnictví. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2007. ISBN 978-80-248-1285-4. BERGER, Josef. Informatika v klinické praxi pro lékaře a klinické biology. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85623-78-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test ze znalostní z přednášek. Protokoly z jednotlivých částí řízeného projektu realizovaného v rámci cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Definice a obsah předmětu veřejného zdravotnictví. Medicína a zdravotnictví. Veřejné zdraví. Public Health a New Public Health. Determinanty zdraví. Potenciál zdraví a jeho chování v populaci. 2. Člověk jako bio-psycho-sociální jednotka populace. Vliv chování člověka na jeho vlastní zdraví, na životní prostředí a na potenciál zdraví populace. Jeho individualita a paradigma. Rodina, dětství, škola, vzory. Sociální gradient v populaci, ohrožené skupiny. Trendy zdravotního stavu české populace. 3. Poznávání, podpora a ochrana veřejného zdraví, prevence nozokomiálních nákaz. Základy epidemiologie. Populační a intervenční klinické studie. Vědecký přístup versus pavědy. Kvalita života, QALY, DALY. Sociální a zdravotní pojištění v České republice, Evropě a Spojených státech amerických. 4. Etika a morálka. Etický kodex. Rizika etického selhání na národní, kolektivní i osobní úrovni. Selhání etiky ve vědě a farmakologii. Léky originální a generické, potravinové doplňky. 5. Organizace a řízení poskytování zdravotní péče. Zdravotnický systém a jeho výkonný zdravotnický segment, jejich struktura a vztahy. Metodické a hospodářské řízení ve zdravotnickém systému. Medicínská účinnost, hospodárnost a kvalita zdravotnického systému. HTA. 6. Zdravotní politika, její obsah na nadnárodní, národní a lokální úrovni. SZO, UNICEF. Stát a jeho vyšší územně správní celky. Státní správa a zdravotnictví. Veřejný a soukromý zdravotnický sektor. 7. Zdravotnické právo. Hierarchie právních předpisů, zákonodárná iniciativa. Vybrané právní předpisy - Základní listina práv a svobod, Veřejné zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny, zřízení poskytovatelů zdravotních služeb, financování zdravotní péče, zdravotnická povolání, zdravotnické prostředky, správa majetku. Význam norem ve zdravotnictví (EN ČSN). 8. Organizační struktura a řízení poskytovatelů zdravotních služeb. Modely řízení. Management, personalistika, ekonomika, provozní činnosti. Vnitřní právní předpisy (řády, směrnice, příkazy). Kvalita řízení poskytovatele zdravotních služeb. Místo, úloha a význam biomedicínského inženýrství v nemocnici. 9. Řízení kvality (jakosti). QI/QA, TQM, certifikace procesů, akreditace pracovišť. Klinické doporučené postupy a standardy ošetřovatelské péče. Ochrana před ionizujícím zářením. Rizika a nežádoucí události ve zdravotnictví. 10. Zdravotnické prostředky a jejich správa. Pořízení, bezpečné používání, servis a likvidace zdravotnických prostředků. Jejich druhy a bezpečnostní třídy. 11. Vyhrazená technická zařízení ve zdravotnictví. Specifická technická rizika a nežádoucí příhody ve zdravotnictví. Hazard mikrošoku. Nemocniční prostory, jejich vybavení a klasifikace. Pacientské prostředí. Legislativa. 12. Poskytování zdravotní péče. Soustavy poskytovatelů zdravotních služeb. Druhy a formy zdravotní péče. Kvalita zdravotní péče. Legislativa. 13. Zdravotnická informatika. Data a informace, jejich standardizace a sdílení. Zdravotnické informační systémy, NIS a jeho subsystémy. Zdravotnická dokumentace - její klasická (papírová) a elektronická podoba. Identifikace pacienta. Ochrana citlivých dat a informací ve zdravotnictví. Kvalifikovaný certifikát, časové razítko, GDPR. 14. Zajištění zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Centrum tísňového volání, spolupráce záchranných složek vyššího územně správního celku. Traumatologický a evakuační plán nemocnice. Základy poskytování 1. pomoci. Laboratoře: V rámci laboratorních cvičení budou studenti pracovat na řízeném semestrálním projektu. Výsledkem bude funkční telemetrické zařízení aplikované do laboratoře vzdálené domácí péče. Součástí cvičení bude vždy teoretický úvod do dané problematiky. Jednotlivé kroky projektu budou: • Návrh a telemetrického zařízení s využitím vývojových platforem typu Arduino nebo podobných pro měření zvolených biologických signálů. • Výběr a realizace analogových obvodů pro měření zvolených biologických signálů (jednosvodové EKG, nebo pletysmografie nebo tělesná váha nebo EMG, nebo inerciální senzory a tělesná teplota, případně další druhy biozesilovačů). • Digitalizace měřených analogových signálů a přenos dat do osobního počítače s využitím USB a nebo Ethernet. • Návrh a implementace komunikačního protokolu, vytvoření software pro vizualizaci měřených dat v osobním počítači. • Implementace zvolené bezdrátové technologie dle výběru (Bluetooth, Bluetooth Low energy, Proprietární rádiová komunikace, Internet of Things). • Implementace vytvořeného měřicího systému do systémů vzdálené domácí péče – prvotní testy laboratoři vzdálené domácí péče. • Práce s ostatními měřicími systémy v laboratoři vzdálené domácí péče. Monitorování pohybu osob, práce se systémy vzdálené domácí automatizace. • Návrh a realizace testovacích schémat pro ověření přínosů realizovaných telemetrických zařízení v laboratoři vzdálené domácí péče.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Ŕízený projekt Laboratorní práce 60  40 1
        Písemka Písemka 40  20 2
Rozsah povinné účasti: Řízený projekt Písemka , maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %/ the maximum leave of absence is 20 %

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech./Completion of all mandatory tasks within individually agreed deadlines.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.