450-4092/02 – První pomoc, etika a psychologie ve zdravotnictví (PPEaPV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity4
Garant předmětuPhDr. Radka Bužgová, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ0024 PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
KOZ0251 PhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2
kombinovaná Zápočet 10+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí základních neodkladných výkonů a opatření při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu. První pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života. Orientace v právní a organizační problematice první pomoci. Předmět je koncipován také jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a zdravotnické psychologie. Zabývá se rolí psychologických stavů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Na uvedené základy psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Zvládnutí základních neodkladných výkonů a opatření při náhlém zhoršení zdravotního stavu v důsledku nemoci nebo úrazu. První pomoc při stavech bezprostředního ohrožení života. Orientace v právní a organizační problematice první pomoci. Předmět je koncipován také jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a zdravotnické psychologie. Zabývá se rolí psychologických stavů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Na uvedené základy psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

1. Dostálová J., První Pomoc I., 1 vydání, Ostrava 2005, ISBN 80-7042-356-0 Bydřovský, J.První pomoc. 1. vyd, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80- 047-0099-9. 2. Ertlová, F. - Mucha, J. Přednemocniční neodkladná péče. 1. vyd. Brno: IDV PZ 2000. ISBN 80-7013-300-7. 3. BUŽGOVÁ, R. Etika ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-501-0. 4. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2. vyd., 2002. ISBN 80-7262-132-7. 1

Doporučená literatura:

1. Drábková, J. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno: 1.vyd. IDV PZ 1989 2. Drábková,J., Malá,H. Vademekum novinek neodkladné péče. Praha: 1.vyd., Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-693-5. 3. Zeleníková. Komunikace v ošetřovatelství. Ostrava, 2014. ISBN 978-80-7464-550-1. 4. Křivohlavý, J. Neverbální komunikace. Řeč pohledů, úsměvů a gest. Praha, 1988. 5. Křivohlavý, J. Rozhovor lékaře s pacientem. IDVPZ, Brno, 1995. 6. De Vito, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008. 7. POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-440-2. 8. Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 2004. 9. Nakonečný, M. Sociální psychologie. praha, 1999. 10. Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. 11. Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-71783-08-0. 12.MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha:Grada-Publishing, 2005. ISBN 80-247-1024-2. 13. Zacharová, E. Zdravotnická psychologie.. Praha: Grada, 2007. 14. POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3271-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

splnění testu na 85 % a vypracování a prezentace zadaného tématu

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou kladeny na studenty

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

První pomoc 1. Obecné zásady první pomoci, tísňové volání, záchranný řetězec Medicína katastrof 2. Terminologie a typologie katastrof 3. Diagnostická a léčebná péče o zraněné na místě katastrofy a v nemocničním zařízení 4. Chemické a biologické poškození 5. Principy ošetření, speciální vybavení, dekontaminace, prevence šíření nákaz 6. Radiační poškození, riziko radiačních havárií a úniků 7. Válečná chirurgie 8. Typy poranění při hromadných neštěstích a katastrofách 9. Třídění zraněných a metody damage control surgery v ošetření kritických úrazů Komunikace, psychologie, etika 1.-2. Úvod do obecné psychologie. 3.-4. Úvod do sociální psychologie. 5.-6. Úvod do vývojové psychologie. 7.-8. Úvod do zdravotnické psychologie. 9. Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Soudobá etika. Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). 10. Etické aspekty zdravotnické praxe. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. 11. Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). 12. Práva pacientů. 13. Etické aspekty komunikace. 14. Verbální komunikace. Paralingvistika, Komunikační bariéry. 15. Pravidla efektivní komunikace, Neverbální komunikace. 16. Empatie. Aktivní naslouchání. Devalvace a evalvace v komunikaci. 17. Komunikace v multidisciplinárním týmu, Telefonická a elektronická komunikace. 18. Komunikace s rodinou nemocného - podávání informací, právní aspekty, povinná mlčenlivost. 19. Komunikace s dětmi. Komunikace se seniory. Komunikace s pacienty s demencí. 20. Komunikace s agresivním pacientem. Komunikace s pacienty se zrakovým postižením. Komunikace s pacienty se sluchovým postižením. Cvičení 1. Modelová situace celkového vyšetření postiženého. 2. Modelová situace nácviku organizace na místě nehody + aktivace záchranného řetězce 3. Modelová situace s aplikací obvazových technik pomocí obvazového materiálu dostupného z lékárničky + improvizace. 4. Modelová situace Ošetření masivního zevního krvácení. 5. Modelové situace pro použití dlahových obvazů 6. Modelové situace pro použití technik k transportu raněných. 7. Modelové situace k polohování postižených - základní polohy . 8. Modelové situace k nácviku kardiopulmonální resuscitace dospělých. 9. Modelové situace k nácviku kardiopulmonální resuscitace dětí. 10. Modelová situace k použití AED. 11. Modelová situace nácviku technik udušení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 90% účast na předmětu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0988A060002) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.