450-8417/01 – Základy metodologie výzkumu (ZMV)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuDarja JarošováGarant verze předmětuDarja Jarošová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR04 Darja Jarošová
KOR0006 Mgr.Ing. Karol Korhelík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnout základní terminologii z oblasti výzkumu. Pochopit význam základních fází výzkumného procesu. Naučit se vymezit a formulovat výzkumný problém. Naučit se formulovat hypotézy a cíle. Pochopit důležitost výběru vhodných metod pro výzkum proměnných veličin. Osvojit si metody výzkumu v ošetřovatelství. Zvládnout realizaci jednotlivých fází výzkumného procesu. Zvládnout analýzu dat a interpretaci výsledků. Zvládnout sestavení výzkumné zprávy a zveřejňování výsledků výzkumu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je součástí komplexu předmětů z oblasti výuky profesionálních dovedností. Naučí studenty základům kritického - vědeckého myšlení: pochopení potřeby a významu vědeckého přístupu ve zdravotnické praxi (evidence based practice). Naučí je základním krokům výzkumného procesu, výběru vhodných metod, zpracování a vyhodnocování výsledků.

Povinná literatura:

IVANOVÁ, K. Metody a techniky výzkumu ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2004. KOMENDA, S. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. Olomouc: UP, 1996. ŽIÁKOVÁ, K. Ošetrovateľstvo-teória a vedecký výskum. Martin: Osveta, 2003

Doporučená literatura:

BÁRTLOVÁ, S.: Vybrané metody a techniky výzkumu. Brno : IDVPZ, 2000. 118 s. ISBN 80-7013-311-2 BLAHUŠ, P., ČELIKOVSKÝ, S.: Vybrané stati z metodologie vědy. Praha, UK, 1986. KRČMÉRY, V. ET AL.: Základy vedeckovýskumnej práce pre študentov a doktorantov. Trnava: Trnavská univerzita. 1999. 39 s. ČERMÁK, I., MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Boskovice, 2000. MARŠALOVÁ,L.: Metodologické základy psychologického výskumu. Bratislava, 1985 POLIT, D.F., HUNGLER, B.P.: Nursing Research. Principles and Methods. Philadelphia : Lippincott, 1999. 757s. ISBN 0-7817-1562-8 STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J.: Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice, 1999 TVRDÍK, J,: Základy statistické analýzy dat. Ostrava: OU, 1998)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: účast na cvičeních, vypracování projektu výzkumného zadání, kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Definice vědy. Vědecké poznání. Charakteristické rysy moderní vědy. Výzkum ve zdravotnictví. Terminologie vědy a výzkumu. Vymezení pojmu výzkumu a jeho druhů. Věda, vědecký přístup, vědecká metoda, vědecké teorie. Základní a aplikovaný výzkum Úvod do výzkumného procesu Výzkumné problémy, výzkumné otázky, výzkumné hypotézy Studium zdrojů a literatury Stanovení výzkumného vzorku (souboru) Metody a techniky sběru dat Analýza dat, zpracování dat Interpretace výsledků výzkumu Etické aspekty zdravotnického výzkumu Zdravotnická praxe založená na důkazech, kritické myšlení, kritické čtení Cvičení: Výzkumný problém, výzkumné otázky Cíle studie Definování hypotéz Literatura a její vyhledávání Výběr vzorku Výběr výzkumných metod Techniky sběru dat Sestavení plánu studie Pilotní studie Analýza dat Prezentace výsledků Diskuse Závěry a doporučení Výzkumná zpráva, prezentace projektu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku