450-8431/02 – Základy psychologie a etika ve zdravotnictví (ZPEvZ)

Garantující katedraKatedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvíKredity2
Garant předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Radka Kozáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUZ0024 PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pochopit základy obecné, vývojové a sociální psychologie a aplikovat poznatky z vývojové, sociální a obecné psychologie do zdravotnické problematiky. Pochopit problematiku výkonu zdravotnického povolání. Porozumět subjektivnímu prožívání nemoci Porozumět prožívání nemoci v čase. Porozumět hodnotovému systému, který tvoří základ profesionálního chování zdravotnického pracovníka. Pochopit podstatu změny ve vztahu zdravotnická profese - klient/pacient (paternalismus - partnerství). Znát etické povinnosti zdravotnických pracovníků. Znát vztah mezi etickými a právními normami. Znát význam povinné mlčenlivosti. Znát význam práva pacienta na sebeurčení. Pochopit etiku umírání a smrti. Znát etické kodexy ve zdravotnictví. Student - je způsobilý správně komunikovat s pacienty v klinické praxi, - je způsobilý rozumět problematice zdraví a nemoci v podmínkách klinické praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Projekt

Anotace

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Seznamuje s problematikou obecné psychologie, vývojové psychologie, sociální psychologie a zdravotnické psychologie. Zabývá se rolí psychologických stavů v rámci diagnosticko-terapeutické činnosti, při poskytování psychické pomoci nemocným v průběhu léčby a při vyrovnávání se s chronickými stavy nemoci. Na uvedené základy psychologie navazují etické a právní normy, s významem povinné mlčenlivosti a práv pacientů, se zásadami sdělování pravdy nemocnému a zásadami etického kodexu ve zdravotnictví.

Povinná literatura:

• BUŽGOVÁ, R. Etika ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-501-0. • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2. vyd., 2002. ISBN 80-7262-132-7.

Doporučená literatura:

• BUŽGOVÁ, R. Etika ve zdravotnictví. Ostrava: OU, 2008. ISBN 978-80-7368-501-0. • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2. vyd., 2002. ISBN 80-7262-132-7. • Nakonečný, M. Motivace lidského chování. Praha: Academia, 2004. • Nakonečný, M. Sociální psychologie. praha, 1999. • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2013. • Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-71783-08-0. • MUNZAROVÁ, M. Zdravotnická etika od A do Z. Praha:Grada-Publishing, 2005. ISBN 80-247- 1024-2. • Zacharová, E. Zdravotnická psychologie.. Praha: Grada, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

70% účast na přednáškách, seminární práce – rešerše,prezentace vybraných etických dilemat, zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky nejsou na studenta kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Psychologie, její vymezení, předmět, úkoly, systém, vztah k jiným vědám. Základní psychologické pojmy (psychika, psychické obsahy, psychické procesy, psychické stavy, prožívání a chování, vědomí a nevědomí, podvědomí a předvědomí). Metody psychologie. Kognitivní procesy. Senzorické procesy, percepční procesy. Inteligence – typy inteligence. Emoce – teorie emocí, vztah emocí a motivů, funkce emocí v psychickém životě. Agrese. Motivace – teorie motivace (teorie instinktů, pudů, drivů, arousal, potřeb). Vůle a rozhodování. • Základy sociální psychologie, charakteristika skupiny, metody sociální psychologie. Vývojové zvláštnosti, logická charakteristika jednotlivých období). • Úvod do zdravotnické psychologie – vymezení pojmu. Psychologická problematika nemocného – postoj k nemoci. Psychologická stránka průběhu nemoci – postoj zdravotníka a nemocného k nemoci. • Subjektivní prožívání nemoci, bolest, strach a úzkost v nemoci. Osobnostní předpoklady k výkonu zdravotnického povolání – adaptace, maladaptace, profesní deformace. Psychologická problematika a specifika nemocných s mentálním, smyslovým a tělesným defektem. Psychologický problematika pacientů stárnoucích onkologických a umírajících • Etika jako filozofická disciplína, metody a principy etiky. Proměny zdravotnické etiky v čase (čínská a indická filozofie, řecká filozofie). Předmět etiky, význam etiky pro zdravotnického pracovníka. Etika jako teorie mravnosti a morálky. Soudobá etika. • Zdroje lékařské etiky: Hippokratova přísaha a židovsko-křesťanská tradice (mravní křesťanské desatero). • Etické aspekty zdravotnické praxe. Etické povinnosti zdravotnického pracovníka. Konflikt hodnot. Respektování hodnot, tradic a náboženského přesvědčení: Je etické přehlížet víru, aby byl zachráněn život? • Vztah mezi právními a etickými normami (právo na informaci, povinnost mlčenlivosti). Práva pacientů (Lisabonská deklarace). • Etické aspekty komunikace. • Etické principy jednání s klienty/pacienty: odpovědnost, spravedlnost, laskavost. Pravda na nemocničním lůžku. Sdělování diagnózy onkologicky nemocným. Bolest a utrpení. Zmírnění utrpení. • Navracení zdraví: Obnova zdraví u pacienta s duševním onemocněním. Jsou někteří pacienti důležitější než ostatní? Povinnost pečovat o zdraví vězňů? • Řešení dilematických/konfliktních situací z etického hlediska. Rozbor konkrétních kazuistik. • Prevence přenosu HIV na nic netušícího pacienta. Prevence při ochraně soukromí mladé těhotné ženy. Investovat tam, kde se prevence projeví nejvíce? • Etika umírání a smrti (etika v péči o umírajícího). Problematika euthanasie. • Dokument Rady Evropy k péči o smrtelně nemocné. • Problematika interrupcí, umělého oplodnění, suicida. • Problematika dárcovství orgánů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti: Povinná účast při prezentaci seminární práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2649) Elektrotechnika (3901T009) Biomedicínské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku