451-0313/02 – Energetic Problems of Electroheating Equipments (nm-EPEZ)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HRA50 prof. Ing. Zdeněk Hradílek, DrSc.
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
LIN045 Ing. Jan Lindovský
SEB086 Ing. Robert Šebesta
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the students is aplication the theory of electrical heat to the projects of electrical heating equipments. Students know the principles of disturbances to the electrical grid. Students know the possibility of estiminiated them. In the laboratory tasks students create the projects of electrical heating equipments with assistance computer software.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

The subject includes energetic problems in all types of electric heating. It goes through the disturbing effects of arc furnaces to the power network and the possibilities of their elimination. It reflects the energetic severity and the optimalization of operation of industrial electroheating equipments. The students get concrete programs from the research cooperation with Polish common work team in terms of "Kontakt" international program.

Compulsory literature:

Hradílek Z.:A.C. Metaxas: Foundations Electroheat a Unified Approach Book published by University of Cambridge OK. 1996- 500s. Hradílek, Z. Modelling of a Free Burning Electric Arc by Control of the Power Programme of the Steelmaking Arc Furnace. Proceedings XII. th. Congress International Union Electroheat 1992 Montreal Canada, ISB 2-84310-121-6. Hradílek Z.: "Energy savings using reactor with controlled power regime EAF"XIII. World Congress BNCE UIE 1996 Birmingham U.K. Proceedings pp .MI 35-43, ISBN 1 86126 007 X Z. Hradílek:"Energy savings using reactor with controlled power regime EAF".Elektrowärme Int. Vulkan Verlag Essen 1997,No 4, B 154-155, BRD 1997.ISBN 0340-3521-1K 5548F Hradílek, Z.: Theoretical aspects of alternative proposals of electric heating. Sborník vědeckých prací VŠB TU Ostrava, čísl. 1, r.1999, ročník V, řada elektrotechnická, článek č. 34 Hradílek, Z.: Alternative proposals of electric heating in closed spaces. International Conference U.I.E 2000 Lisabon, PORTUGAl. Proceedings P.p. 155-161

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Vypracovat zadané program a v daném termínu, formě a je způsobem odevzdat. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat).

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Elektrické teplo odporové. Alternativní zdroje pro elektrické vytápění. Automatická regulace vytápění. Určení příkonu distribučních transformátorů zásobujících elektrické vytápění. Závislost na venkovní teplotě. Jištění a zapojení elektrotepelných spotřebičů. Odlehčovače zátěže. Energetika podlahového vytápění. Rušivé vlivy EOP v napájecích sítích. Příčiny vzniku kolísání proudu u EOP. Kategorie kolísání napětí. Možnosti snížení rušivých vlivů EOP. Kompenzační zařízení u EOP. Řízení energetického režimu EOP, řízení počítačem podle BBC. Snížení energetické náročnosti. Diagnostika počítačem sloupcové diagramy. Optimalizace energetického režimu EOP využíváním reaktoru. Problémy nesymetrie zatížení u indukčních zařízení. Energetické zdroje pro vysokofrekvenční povrchový ohřev. Cvičení: Zdroje pro zařízení s přímým a nepřímým odporovým ohřevem a jejich návrh. Ohřev pomocí topných řetězů, pásů a kabelů. Průmyslové aplikace. Napájecí zdroje pro ohřev s topnými řetězy a pásy. Systémy regulace. Bezpečnost provozu. Způsoby elektrického vytápění, návrh a použití. Regulace elektrického vytápění a ekonomika provozu. Energetické režimy obloukových pecí, jednotlivé etapy tavby a jejich energetická náročnost. Metody řízení energetického režimu EOP a prostředky pro jeho zajištění. Základní parametry elek. oblouku, prostředky ovlivňující přenos energie. Zpětné vlivy elektrického oblouku na napájecí soustavu, jejich omezení, kompenzace napětí a účiníku. Ekonomické hodnocení provozu EOP, optimalizace energetického režimu. Indukční zařízení, způsoby použití, napájecí zdroje. Problematika nesymetrického zatížení. Návrh indukčních zařízení s počítačovou podporou. Vysokofrekvenční povrchový ohřev, použití,napájecí zdroje. Obecná problematika návrhu a použití elektrotepelných zařízení, aplikace a variantní řešení. Projekty: Výpočet tepelných ztrát rozvaděče Tvorba kruhového diagramu EOP - počítačový program Kruh-Diag

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 55  0
        Exercises evaluation Credit 45  20
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner