451-0505/01 – Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice (db-PMD)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuIng. Josef GavlasGarant verze předmětuIng. Josef Gavlas
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu se umí student orientovat v problematice diagnostických měření v technické praxi elektroenergetiky. Osvojí si základní pojmy o využití různých typů měřících systémů a návrhů měřící metodiky včetně zpracování naměřených dat. Ve cvičeních si upevní získané poznatky při měření laboratorních úloh a prokáže schopnost samostatného návrhu měřící metodiky a vyhodnocení provedených měření.

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

1] Ďaďo S.,Sedláček M.;Měření aktivních elektrických veličin s neharmonickými průběhy.SNTL 1987. [2] Ďaďo a kol.;Měřící převodníky fyzikálních veličin. Skripta ČVUT Praha. [3] Ďaďo, S. ; Kreidl, M. : Měřící převodníky fyzikálních veličin ; skripta ČVUT Praha 1984, 2. vydání [4] Ďaďo, S. : Analogové a číslicové přístroje II. doplňkové skriptum ČVUT Praha 1988 [5] Moravec, M. : Měření a zpracování informací, skriptum ČVUT Praha 1984 , 1. vydání [6] Vrátil, Z. : Modemy a seriový přenos dat publikace KONZULT-12 , GETHON audio and computer 1992 [7] Vedral, J. : Elektrické obvody měřících přístrojů , skriptum ČVUT Praha 1993 , 2. Pře-pracované vydání [8] Kocourek P. a kol.: Číslicové měřící systémy.Vydavatelství ČVUT Praha 1994.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní principy technické diagnostiky. Schéma měřícího řetězce. Typy měřených signálů. Způsoby připojení měřící aparatury k měřenému objektu. Úprava měřeného signálu do vhodné velikosti a tvaru.Napěťové děliče, bočníky, měřící transformátory. Galvanické oddělení měřených signálů. Snímače a převodníky elektrických veličin. Proudové a napěťové výstupy a jejich standartizace. Ochrana proti rušivým vlivům při přenosu signálů. Rozhraní počítače - paralelní, sériové a jejich využití při měření. Způsoby komunikace a používané standarty. RS 232C, GPIB, IEEE 488, IMS 2, proudové smyčky). )Řízení měřících přístrojů přes rozhraní GPIB(IMS 2) a sériová rozhraní. Vytváření specializovaných měřících sestav. A/D a D/A převodníky, jejich parametry, konstrukce způsob práce. Typy převodníků a popis jejich funkce. Způsoby a možnosti využití tabulkových procesorů ( pro zpracování naměřených dat. Grafická prezentace naměřených výsledků. Manažerská grafika. Vzájemné sdílení dat. )Systém pro měření frekvenčních charakteristik napájecích sítí s využitím zdroje proměnlivé frekvence R268 a řídicího počítače pro ovládání zdroje, sběr a záznam dat. Systémy pro monitorování elektrických veličin v rozvodnách VN a VVN, diagnostická a optimalizační měření v průmyslu . Systémy pro diagnostická měření elektrických charakteristik elektrických obloukových pecí s využitím specielní měřící aparatury řízené počítačem. Způsoby zpracování naměřených dat; základní statistické charakteristiky (střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, atd.);odhad spolehlivosti naměřených výsledků, odhad počtu opakovaných měření, výběr vhodného časového úseku měření. Speciální systémy pro měření a vyhodnocení potřebných elektrických veličin v distribučních a průmyslových rozvodech ve vztahu k problematice elektromagnetické kompatibility Příklady zrealizovaných měření(diagnostická měření na el. obloukových pecích,měření frekvenčnícharakteristiky napájecích sítí,měření odchylek napětí, měření na el. oblouku atd.). Laboratoře: Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Bezpečnostní předpisy. Seznámení s vybavením laboratoře. Návrh měřícího řetězce a připojení měřící aparatury k měřenému objektu pro měření vyšších harmonických a napětí. Změřte podíl vyšších harmonických v napětí a proudu u těchto světelných zdrojů: 100W žárovka, halogenová žárovka a 15W kompaktní zářivka. Proveďte výpočet odporu dekády pro snímání proudu. Změřte průběh teploty v peci termočlánky. 1) Zacejchujte jeden termočlánek srovnávacím měřením s teploměrem a proveďte aproximaci získané závislosti. 2) Proveďte měření teploty pece 2 termočlánky, napětí měřte kartou ADAB. Porovnejte výsledky. Aplikace snímačů a převodníků elektrických veličin. Návrh víceprvkového systému.Využití počítačů pro řízení měřících systémů pomocí paralelního i sériového rozhraní(IEEE 488,IMS 2,RS 232C). Určete spotřebu žehličky pomocí MDS. Naprogramujte MDS pro měření napětí, proudu a cos v jedné fázi. Měřte při obou krajních polohách termostatu. Vykreslete průběh spotřebované energie na čase, určete spotřebu za 1 hodinu. Určete pomocí MDS spotřebu odporové pece při vyhřátí na zadanou teplotu a spotřebu při ohřevu vzorku. Ten naprogramujte pro měření s intervalem 1 s, napětí, proud a cos v jedné fázi. Změřte odpor kabelů od svářečky. Navrhněte vhodnou měřící metodu. Měřte Ohmovou metodou, každý kabel při více proudech v rozmezí 1-10 A. Úbytek napětí na kabelu měřte multimetrem M1T 380. Využijte propojení multimetru přes rozhraní RS232 s PC. Určete vlastnosti předložené černé skříňky. Zaměřte se na přenos ss signálu, st signálu. Na základě vlastností určete, její využití. Určete vliv kompaktní zářivky, sestavy PC a žárovky na spotřebitelskou síť analyzátorem BK 500. Zaměřte se na vyhodnocení vyšších harmonických proudu, u sestavy PC věnujte pozornost módům řízení spotřeby. U kompaktní zářivky sledujte časovou závislost. Z na měřených hodnot BK 500 vyhodnoťte zdánlivý výkon jednoho dne v čase 0:00-24:00 ve všech fázích. Z průběhu vyšších harmonických proudu vyhodnoťte tu s nejvyšší úrovní a zároveň zdánlivý výkon na této harmonické. Srovnejte. Měření přechodových dějů v energetice - monitory PRYM a DEN Zpracování naměřených dat s využitím tabulkových procesorů(Quattro, Excel). Vzájemné sdílení dat mezi různými programovými prostředky Aplikace různých způsobů diagnostických měření s využitím vhodných typů měřících prostředků pro optimalizaci spotřeby elektrické energie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 45  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2612) Elektrotechnika a informatika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku