451-0505/01 – Computers for measurement and diagnostics in power engineering** (db-PMD)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Power EngineeringCredits4
Subject guarantorIng. Josef GavlasSubject version guarantorIng. Josef Gavlas
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Základní principy technické diagnostiky. Schéma měřícího řetězce. Typy měřených signálů. Způsoby připojení měřící aparatury k měřenému objektu. Úprava měřeného signálu do vhodné velikosti a tvaru.Napěťové děliče, bočníky, měřící transformátory. Galvanické oddělení měřených signálů. Snímače a převodníky elektrických veličin. Proudové a napěťové výstupy a jejich standartizace. Ochrana proti rušivým vlivům při přenosu signálů. Rozhraní počítače - paralelní, sériové a jejich využití při měření. Způsoby komunikace a používané standarty. RS 232C, GPIB, IEEE 488, IMS 2, proudové smyčky). )Řízení měřících přístrojů přes rozhraní GPIB(IMS 2) a sériová rozhraní. Vytváření specializovaných měřících sestav. A/D a D/A převodníky, jejich parametry, konstrukce způsob práce. Typy převodníků a popis jejich funkce. Způsoby a možnosti využití tabulkových procesorů ( pro zpracování naměřených dat. Grafická prezentace naměřených výsledků. Manažerská grafika. Vzájemné sdílení dat. )Systém pro měření frekvenčních charakteristik napájecích sítí s využitím zdroje proměnlivé frekvence R268 a řídicího počítače pro ovládání zdroje, sběr a záznam dat. Systémy pro monitorování elektrických veličin v rozvodnách VN a VVN, diagnostická a optimalizační měření v průmyslu . Systémy pro diagnostická měření elektrických charakteristik elektrických obloukových pecí s využitím specielní měřící aparatury řízené počítačem. Způsoby zpracování naměřených dat; základní statistické charakteristiky (střední hodnota, rozptyl, směrodatná odchylka, atd.);odhad spolehlivosti naměřených výsledků, odhad počtu opakovaných měření, výběr vhodného časového úseku měření. Speciální systémy pro měření a vyhodnocení potřebných elektrických veličin v distribučních a průmyslových rozvodech ve vztahu k problematice elektromagnetické kompatibility Příklady zrealizovaných měření(diagnostická měření na el. obloukových pecích,měření frekvenčnícharakteristiky napájecích sítí,měření odchylek napětí, měření na el. oblouku atd.). Laboratoře: Cvičení: Seznámení s požadavky pro absolvování cvičení.Bezpečnostní předpisy. Seznámení s vybavením laboratoře. Návrh měřícího řetězce a připojení měřící aparatury k měřenému objektu pro měření vyšších harmonických a napětí. Změřte podíl vyšších harmonických v napětí a proudu u těchto světelných zdrojů: 100W žárovka, halogenová žárovka a 15W kompaktní zářivka. Proveďte výpočet odporu dekády pro snímání proudu. Změřte průběh teploty v peci termočlánky. 1) Zacejchujte jeden termočlánek srovnávacím měřením s teploměrem a proveďte aproximaci získané závislosti. 2) Proveďte měření teploty pece 2 termočlánky, napětí měřte kartou ADAB. Porovnejte výsledky. Aplikace snímačů a převodníků elektrických veličin. Návrh víceprvkového systému.Využití počítačů pro řízení měřících systémů pomocí paralelního i sériového rozhraní(IEEE 488,IMS 2,RS 232C). Určete spotřebu žehličky pomocí MDS. Naprogramujte MDS pro měření napětí, proudu a cos v jedné fázi. Měřte při obou krajních polohách termostatu. Vykreslete průběh spotřebované energie na čase, určete spotřebu za 1 hodinu. Určete pomocí MDS spotřebu odporové pece při vyhřátí na zadanou teplotu a spotřebu při ohřevu vzorku. Ten naprogramujte pro měření s intervalem 1 s, napětí, proud a cos v jedné fázi. Změřte odpor kabelů od svářečky. Navrhněte vhodnou měřící metodu. Měřte Ohmovou metodou, každý kabel při více proudech v rozmezí 1-10 A. Úbytek napětí na kabelu měřte multimetrem M1T 380. Využijte propojení multimetru přes rozhraní RS232 s PC. Určete vlastnosti předložené černé skříňky. Zaměřte se na přenos ss signálu, st signálu. Na základě vlastností určete, její využití. Určete vliv kompaktní zářivky, sestavy PC a žárovky na spotřebitelskou síť analyzátorem BK 500. Zaměřte se na vyhodnocení vyšších harmonických proudu, u sestavy PC věnujte pozornost módům řízení spotřeby. U kompaktní zářivky sledujte časovou závislost. Z na měřených hodnot BK 500 vyhodnoťte zdánlivý výkon jednoho dne v čase 0:00-24:00 ve všech fázích. Z průběhu vyšších harmonických proudu vyhodnoťte tu s nejvyšší úrovní a zároveň zdánlivý výkon na této harmonické. Srovnejte. Měření přechodových dějů v energetice - monitory PRYM a DEN Zpracování naměřených dat s využitím tabulkových procesorů(Quattro, Excel). Vzájemné sdílení dat mezi různými programovými prostředky Aplikace různých způsobů diagnostických měření s využitím vhodných typů měřících prostředků pro optimalizaci spotřeby elektrické energie.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 45  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.