452-0004/02 – ELEKTROTECHNIKA (EL51)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1964/1965Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Basics of theoretical electrotechnics, electrical machines, electrical apparatus, electrical measurements, electrical drivers, power electronics, electric power engineering, electrical heat and electrical light.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek (21 přednášek): Úvod do předmětu: Energetické zdroje , klasifikace, vlastnosti, elektrické obvody (opak. z fyziky), základní pojmy a zákony, prvky el. obvodů, stejnosměrné obvody, metody určování obvodových veličin - (Přechodné stavy ve stejnosměrných obvodech: zapínání a vypínání obvodů s R,L,C) Elektrické měření : obsah, účel, pojmy, označování, metody, druhy a vlastnosti měř. přístrojů Střídavý proud: vznik, popisy, charakteristické hodnoty, parametry, obvodové veličiny s prvky R,L,C, výkony, kompenzace - (Nelineární obvody, prvky, řešení, vyšší harmonické složky obvod. veličin ) Třífázová soustava a obvody: vznik, vlastnosti, výkony, řešení obvodů, točivé pole Elektrické přístroje: rozdělení,funkce, provedení, jistící a spínací přístroje, elektromagnety, logické řízení , rozdělení, popis, kontaktní logické obvody - (Magnetické obvody : elektromagnety, tažná síla, provozní vlastnosti) Průmyslová elektronika: prvky, rozdělení, provozní vlastnosti, spínače, měniče, použití Elektrické stroje: úvod, rozdělení, transformátory:.princip, konstrukce, provozní stavy, parametry, zapojení - (Statické měniče: napětí, kmitočtu, princip, vlastnosti, použití, záložní zdroje) Transformátory: měřící, speciální, autotransformátory, elektrické stroje točivé: rozdělení, princip činnosti Střídavé stroje: asynchronní motory a generátory, konstrukce, provozní vlastnosti - (Elektrické teplo, (zdroje, průmyslové ohřevy, ohřevy vody a vytápění prostorů)) Střídavé stroje: synchronní stroje, konstrukční provedení, provozní vlastnosti Stejnosměrné stroje: rozdělení, princip činnosti, konstrukce, , provozní vlastnosti - (Spouštění a řízení rychlosti asynchronních a stejnosměrných motorů) Elektrické pohony: definice, provozní stavy, momentové charakteristiky, pohybová rovnice, Výroba a rozvod a elektrické energie : elektrárny, rozvodné sítě, dimenzování vedení - (Energetika pohonu : ztráty, účinnosti, druhy zatížení , oteplování a ochlazování motorů, dimenzování motorů) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s el. proudem, předpisy, účinky, princip a druhy ochran před úrazem el. proudem Osnova cvičení pro denní studium Výpočetní cvičení: BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S EL. PROUDEM V LABORATOŘÍCH KATEDRY 452. Seznámení s vybaveností a provozním řádem laboratoří E 328 a F 329 a s podmínkami hodnocení a získání zápočtu (2h) + VÝPOČET SS OBVODŮ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY - výpočet parametrů pomocí symbolicko-komplexní metody, sestavení schémat náhradního obvodu z idealizovaných prvků pro výpočet TŘÍFÁZOVÉ OBVODY - odporová zátěž Y, D, souměrná, nesouměrná, poruchy na spotřebiči a na zdroji, výkony, srovnání, fázorové diagramy DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ VEDENÍ A MOTORÚ DIMENZOVÁNÍ VEDENÍ VEDENÍ A MOTORÚ OPAKOVÁNÍ, KONZULTACE, UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTU Laboratorní úlohy: LÚ č. 1: Stejnosměrné obvody LÚ č. 2: Jednofázové střídavé obvody a výkon střídavého proudu LÚ č. 3: Třífázové obvody LÚ č. 4 : Usměrňovače LÚ č. 5: Měření na triaku LÚ č. 6: Měření na transformátoru LÚ č. 7: Kontaktní řízení pásové dopravy LÚ č. 8: Charakteristiky asynchronního motoru

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T009) Industrial treatment technologies P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner