452-0081/06 – ELEKTROTECHNIKA 394507 (EHBA)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUD57 Ing. Jan Dudek, Ph.D.
HRB02 doc. Ing. Roman Hrbáč, Ph.D.
KOC61 doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.
KOL62 doc. Ing. Václav Kolář, Ph.D.
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
VRA30 doc. Ing. Václav Vrána, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 22+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Cílem je pochopit, identifikovat, analyzovat a řešit jednoduché obvody stejnosměrného, střídavého a trojfázového obvodu s důrazem na uvědomění si vzájemných souvislostí a fyzikálních principů. 2. Studenti se dále seznámí se základy polovodičové techniky a její praktické aplikaci, budou schopni popsat, klasifikovat a využívat měřících přístrojů pro měření v elektrických veličin včetně vyhodnocení měřených veličin a objasnění rozdílu mezi teoretickou hodnotou a prakticky změřenou hodnotou. 3. V oblasti elektrických strojů se studenti seznámí s rozdělením elektrických strojů a pochopením základních principů jejich funkce a podmínek instalace, pochopí funkci transformátoru a jejich rozdělení. 4. Zvláštní důraz je kladen na seznámení s technickými a organizačními prostředky vedoucí k bezpečnému provozu elektrických zařízení, pochopení funkcí a principu ochran před úrazem elektrickým proudem a preventivními opatřeními k zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení. 5. Studenti budou seznámeni se zněním základních předpisů a nařízení v elektrotechnice, podmínek uvádění nových výrobků na trh a podstaty bezpečnostní techniky strojů. Dále se student v předmětu seznámí se základy ochrany před úrazem v elektrotechnice a s nejdůležitějšími souvisejícími předpisy, se nimiž se může v praxi setkat. Dále je cílem osvojit si, jak a kde získané vědomosti pozděj doplňovat (literatura, normy, internet ...)

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na znalosti základů elektrotechniky získané ve fyzice. Studenti jsou seznámeni s řešením elektrických obvodů, principy měření elektrických a neelektrických veličin, s principy činnosti a s provozními vlastnostmi elektrických strojů a přístrojů, se základy elektrických pohonů, polovodičové techniky,elektrického tepla a se základy výroby a rozvodu elektrické energie. Součástí výuky jsou také technické předpisy a nařízení, týkající se způsobů provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Syllaby přednášek a cvičení od vyučujícího.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

• Krátké vstupní testy před začátkem každého laboratorního měření s cílem prověření připravenosti studentů na měření • Protokoly z měření každé úlohy zpracované na základě naměřených hodnot z těchto měření a jejich následného zpracování, zkompletování a vyhodnocení. • Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. • Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů • Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Harmonogram a podmínky absolvování předmětu. Stejnosměrné obvody: základní pojmy, zákony, prvky el. obvodů, metody řešení obvodů. 2. Jednofázové střídavé obvody: vznik, průběh, charakteristické hodnoty, obvody s pasivními prvky a jejich řešení, výkony. Kompenzace účiníku. 3. Elektrická měření: základní pojmy, chyby měření, měření napětí, proudu, výkonu a odporu 4. Trojfázové střídavé obvody: průběhy veličin, fázorové diagramy, zapojení souměrné zátěže, výkony. 5. Základy polovodičové techniky: fyzikální podstata, polovodičové prvky, usměrňovače, střídavé měniče napětí. 6. Spínací a jistící přístroje: pojistky, jističe, proudové chrániče, spínací přístroje, bleskojistky a přepěťové ochrany. 7. Základy logického řízení: rozdělení, základní logické funkce a členy, příklady aplikací. Bezpečnostní logické obvody, definice, kategorie, popis. 8. Transformátory: jednofázové, trojfázové - princip činnosti, provozní stavy, konstrukční provedení. Autotransformátory. 9. Elektrické stroje točivé: druhy, princip činnosti, provozní vlastnosti, oblasti použití. 10. Bezpečný provoz elektrických zařízení: definice, základní pojmy, kvalifikace osob, rozdělení, základní požadavky pro bezpečnou činnost na elektrických zařízeních, příklady aplikací 11. Vnější vlivy a nebezpečná prostředí, krytí, účinky el. proudu na lidský organismus, ochrana před úrazem el. proudem. 12. Základní kriteria pro dimenzování vodičů a jištění el. rozvodů: dovolená provozní teplota, úbytek napětí, hospodárný průřez, zkratové proudy, zásady pro jištění vedení a spotřebičů. 13. Záložní (náhradní) zdroje; rozdělení, principy, použití. Ochrana před bleskem, základní provedení ochrany před přepětím. 14. Zdroje tepla z elektrické energie. Osnova početních cvičení: 1. Řešení stejnosměrných obvodů 2. Řešení střídavých 1-fázových obvodů (2 cvičení) 3. Trojfázové obvody, výpočty úbytků napětí pro různé varianty připojení spotřebiče k napájecí síti, dimenzování vedení, návrh jištění 4. Výpočty dotykových napětí při poruchových stavech v el. síti 5. Zápočtová písemka, konzultace, udělení zápočtu Laboratorní měření: 1. úvod - Bezpečnostní školení. 2. LÚ čís. 1 Měření na stejnosměrném obvodě. 3. LÚ čís. 2 Měření na jednofázovém střídavém obvodě, kompenzace jalového výkonu 4. LÚ čís. 3 Měření na trojfázovém obvodě. 5. LÚ čís. 4 Měření na jednofázových a třifázových usměrňovačích 6. LÚ čís. 5 Měření na bezpečnostním modulu PILZ 7. LÚ čís. 6 Ověřování funkce proudového chrániče, měření unikajících a dotykových proudů u spotřebičů 8. LÚ čís. 7 Měření na transformátoru. 9. LÚ čís. 8 Logické řízení-pásová doprava

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 12  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní