452-0251/04 – Technical Installations in Buildings III (TZB III)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOU20 Ing. Ctirad Koudelka
MLC37 Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Studenti se prakticky seznámí s prostředky pro zpracování elektrotechnické dokumentace pomocí softwarových produktů. Cílem je schopnost samostatně vytvářet elektrotechnickou dokumentaci v uváděném rozsahu. 2. Studenti budou umět efektivně využívat moderní prostředky pro tvorbu elektrotechnické dokumentace.

Teaching methods

Summary

Předmět seznamuje studenty s problematikou vnitřních elektrických rozvodů v objektech bytové a občanské výstavby, s navrhováním a stavbou elektrických silových rozvodů v průmyslových provozovnách, s předpisy pro kladení silových elektrických vedení, provedením elektrické instalace dle vnějších vlivů, elektrickou instalací ve zvláštních objektech. Dále se předmět zabývá problematikou přípojek nn, umístěním přípojkové skříně a měřícího zařízení, umělým osvětlením vnitřních prostorů, venkovním osvětlením, ochranou před bleskem a přepětím včetně uzemnění. Studenti budou seznámeni se systémy CAD pro podporu projekční činnosti. Studentům bude zadán samostatný projekt.

Compulsory literature:

1. Fleišer J.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, přednášky. Skripta VUT Brno, 1990 2. Kebrle M.: Technická zařízení budov, D - umělé osvětlení a elektrická instalace, cvičení. Skripta VUT Brno, 1990 3. Hála P.: Vnitřní elektrické rozvody. Elektrotechnická příručka, sv. 1. Elektromanagment Brno, 1993 4. Dvořáček K., Sládek D.: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě. Dílenská příručka, sv. 5. STRO-M Praha, 1996 5. Normy ČSN a nařízení vlády 6. Sylaby přednášek Katedry 452 - obecné elektrotechniky, http://fei.vsb.cz/kat452

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Continuous verifying of student knowledge in the exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from chosen theoretical circuits • Project on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1. Základní vlastnosti elektrických obvodů, zapojení, obvody stejnosměrné, střídavé jednofázové a třífázové. Základní pojmy elektrotechniky, jednotky a jejich souvislosti. 2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s elektrickým proudem, účinky elektrického proudu na lidský organizmus, druhy ochran před úrazem elektrickým proudem. Vyhláška č. 50/1978 Sb., její působnost, oprávnění provádění prací na elektrickém zařízení z hlediska projektování, montáže, výroby, kontroly a revizí elektrického zařízení na stavbách a provozovaných objektech. Revizní zpráva. 3. Osvětlení vnitřních prostorů, základní pojmy, kategorie osvětlení, svítidla, zdroje, osvětlenost, výpočet osvětlení. 4. Předpisy ochrany před bleskem, jímací vedení, svody, uzemnění. 5. Elektrické přístroje, rozdělení, funkce, jistící a spínací přístroje. 6. Vnitřní rozvody, hlavní domovní vedení, světelné a zásuvkové obvody. Instalace v koupelnách a sprchách. Elektroinstalační materiál, vypínače, zásuvky, rozváděče, vodiče, kabely. Vnější vlivy, IP kód, krytí elektrických předmětů, IK kód. 7. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách, instalovaný výkon, součinitel náročnosti, stupně dodávky elektrické energie. Předpisy pro kladení elektrických vedení, můstkové vodiče, vedení v trubkách, vedení kabelová na povrchu a v zemi. Rozvody elektrické energie na staveništích, připojování stavebních zařízení. 8. Působení bludných proudů a ochrana stavebních a jiných objektů. 9. Výroba a rozvod elektrické energie, denní diagram spotřeby, elektrárny, sítě. Kogenerační jednotky. 10. Přípojky nn volným vedením a kabelové, umístění a zapojování měřicích souprav. Struktura platby za elektrickou energii. 11. Systémová technika budov a bytů. 12. Základní požadavky regulačních zařízení ve stavební technice a signalizační zařízení, bezpečnostní zařízení. Příklady z oblasti regulace vytápění. 13. Elektrické stroje, rozdělení, transformátory, asynchronní motory.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R040) Building Environment K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.