452-0382/01 – Elektroenergetika v dopravě (EED)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAL35 prof. Ing. Josef Paleček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenta: Naučit studenta: • Třídit a kategorizovat znalosti k jejich využití při navrhování nových pracovních postupů i inovaci stávajícího stavu techniky. • Nalézat správná řešení, • Diskutovat o problému, • Doporučit a prosadit správná řešení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět se zabývá problematikou provozu vozidel s elektrickou trakcí především na elektrizovaných tatích. Kromě kapitol z napájení elektrických drah, které jsou základem předmětu, jsou studenti seznámeni se základy trakční mechaniky, elektrické výzbroje elektrických hnacích vozidel, vlivy elektrické vozby na energetickou síť a problematikou elektrochemické koroze úložných zařízení.

Povinná literatura:

[1] Paleček,J.: Napájení jednofázové vozby Českých drah z hlediska elektromagne-tické kompatibility, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava 2000, (ISBN 80-7078-791-0) [2] Paleček,J.: Vybrané kapitoly z elektrotechniky v dopravním inženýrství, VŠB-TU Ostrava 1996 [3] Pokorný, M.; Paleček, J.; Otčenášová, A.: Elektroenergetika - návody na cviče-nia, skriptum VŠDS, Alfa Bratislava 1990

Doporučená literatura:

[1] Horák,K.; Drábek,J.; Paleček,J.;Pokorný,M.: Elektroenergetika a trakce, skrip-tum VŠDS, Alfa Bratislava 1983 [2] Danzer,J.: Elektrická trakce I. skriptum ZČU Plzeň 2000 [3] Danzer,J.: Elektrická trakce II. skriptum ZČU Plzeň 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

•Protokoly z absolvovaných exkurzí s popisem činnosti navštívených technologických celků odevzdá student do 14 dní od jejího absolvování. •Průběžné ověřování znalostí studentů na početních cvičeních formou diskuse a dotazů s cílem aktivního zapojení studentů do výuky. Identifikovat, dedukovat a hledat řešení problémů a jejich interpretace studenty. •Kontrolní testy na řešení početních příkladů, popřípadě vybraných teoretických okruhů •Semestrální práce a projekty na zadané téma na základě výběru, přezkoumání, seřazení a konečné kompilace faktů a jejich zapracování do konečné formy zadané práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Elektrická trakce Základní terminologie elektrické vozby a elektrické trakce, třídění hnacích vozidel s elektrickou trakcí, třídění elektrizovaných drah, význam elektrizace v železniční do-pravě, elektrizace Českých drah (ČD), organizační schéma ČD. 2. Dynamika pohybu kolejových vozidel Pohybová rovnice jízdy vlaku, trakční odpory, adheze, trakční výkon hnacího kolejového vozidla. 3. Energetika elektrické trakce Energetické přeměny a jejich účinnosti, spotřeba elektrické energie pro trakci při jízdě rovnoměrnou rychlostí, při rozjezdu a při brzdění. Měrné spotřeby elektrické energie pro typizované vlaky. 4. Trakční vedení Trolejové vedení, trolejový drát, kolejnicové vedení, sestavy trakčních vedení, nosné konstrukce trolejových vedení, kontrola přenosové schopnosti trakčních vedení. 5. Připojení elektrizovaných drah k elektrizační soustavě Způsoby napájení trakční sítě, napěťové poměry v trakční síti. 6. Trakční měnírny Základní uspořádání, určení vzdálenosti trakčních měníren, určení jmenovitých výkonů trakčních měníren. 7. Trakční transformovny Základní uspořádání, volba umístění a návrh výkonu trakčních transformoven. 8. Napájení traťových zabezpečovacích zařízení (TZZ) Způsoby napájení TZZ na ČD, napájení TZZ z trakční sítě. 9. Elektrická výzbroj vozidel stejnosměrné trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. 10. Elektrická výzbroj vozidel střídavé trakce Schéma silových obvodů, trakční motor, způsoby řízení, trakční charakteristiky. 11., 12. Vliv elektrické vozby na elektrizační soustavu Problematika nesymetrie. Měření napěťové nesymetrie. Výpočet nesymetrie z při-pojení elektrické vozby 25 kV, 50 Hz k elektrizační soustavě, možnosti snížení ne-symetrie. Vliv měníren stejnosměrné vozby na elektrizační soustavu. 13., 14. Vliv elektrické vozby na úložná kovová zařízení Elektrochemická koroze. Zemní proudová pole v okolí stejnosměrných drah, měření zemních proudových polí, měření na stávajících zařízeních, ochrana úložných za-řízení proti elektrochemické korozi. Cvičení 1. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu 2. Výpočet měrné a celkové spotřeby elektrické energie pro elektrickou vozbu 3. Volba umístění a návrh výkonu napájecích stanic 4. Zadání závěrečného projektu 5. 6. Exkurze do trakční měnírny. 7.Měření zemních proudových polí 8.,9. Exkurze do opravny kolejových vozidel ČD. 10. Vypracování závěrečného projektu. 11., 12. Exkurze do elektrodispečinku ČD. 13. Vypracování závěrečného projektu. 14 Odevzdání závěrečného projektu a jeho prezentace před kolektivem studentů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0 3
                Projekt Projekt 40  0 3
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (3907T001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní