452-0438/01 – Prevention of Electric Devices (PEZ)

Gurantor departmentDepartment of General Electrical EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VAN72 doc. Ing. Jan Vaňuš, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After graduating, student will be able to know the guidelines and prevention activities, both organizational and the technical nature.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work
Other activities

Summary

Electric devices can cause electric shock and also considerable property damage. These states caused by failures e.g. inexpert manipulating and direction breach can be reducted by prevention. Student will know main principles of preventive organisation and technical activity.

Compulsory literature:

1. Prevention of electric Devices (http://fei1.vsb.cz/kat452/index_stary.html) 2. Selected parts of the technical and safety regulations for installation, operation, maintenance and operation of electrical equipment

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

• Short enter tests before starting of each laboratory measurement to examine of student readiness to make measurement • Reports from each measurement processed on the base of measured values from these measurements and their subsequent processing, completing and assessing. • Continuous verifying of student knowledge in the numerical exercises in a form of debate and inquiries to achieve student active participations in study process. Identify, deduce and search of problem solving and their interpretation by students. • Tests from numerical exercises, eventually from chosen theoretical circuits • Term work and projects on a given theme on the basis of selection, investigation, ordering and final compilation of facts and their processing into final form of given theme.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Právní aspekty bezpečnosti práce při činnosti na elektrických zařízeních a bezpečnosti provozu elektrických zařízení a elektrotechnických výrobků - Návaznost normalizace v elektrotechnice v ČR na předpisy Evropské unie - Přehled zákonů a nařízení v elektrotechnice Zákony s podrobnějším zaměřením na prevenci elektrických zařízení - Povinnosti stanovení rizik, vyplývající z činnosti na el.zařízeních Zákon č. 65/1965 sb. v platném znění - Zákoník práce, §132,134 - Státní odborný dozor nad bezpečností práce Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru v platném znění - Vyhrazená elektrická zařízení a stanovení podmínek k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. v platném znění - Odborná způsobilost v elektrotechnice Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o v platném znění. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. - Technické požadavky na výrobky Zákon č. 22/1997 Sb. vč. příslušných vládních nařízení v platném znění B. Technické předpisy pro instalaci a provoz elektrických zařízení Rozsah platnosti, účel a základní hlediska ČSN 33 2000-1 Stanovení základních charakteristik ČSN 33 2000-3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před účinky tepla ČSN 33 2000-4-42 Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-4-43 Odpojování a spínání ČSN 33 2000-4-46 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-47 Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN 33 2000-4-473 Výběr opatření před úrazem el.proudem podle vnějších vlivů ČSN 33 2000-4-481 Výběr a stavba el. zařízení, všeobecné předpisy ČSN 33 2000-5-51 Dovolené proudy ČSN 33 2000-5-523 Spínací a řídící přístroje ČSN 33 2000-5-53 Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-5-54 Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory ČSN 33 2000-7-701 Elektrické zařízení na staveništích a demolicích ČSN 33 2000-7-704 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeníchČSN 33 2000-7-705 Omezené vodivé prostory ČSN 33 2000-7-706 Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich ČSN 33 2312 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ČSN 34 3100 Značení vodičů barvami nebo číslicemi ČSN 33 0165 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení ČSN 34 0350 Rozváděče nízkého napětí ČSN EN 60439-1 Nevýbušná el.zařízení. Všeobecné požadavky, druhy závěrů. ČSN EN 50014 - 20 Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu ČSN EN 1127-1,2 Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost 'i' ČSN EN 50020 Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné el. systémy ČSN EN 50039 Cvičení: - Výpočet dotykových napětí při poruchových stavech v elektrických instalacích - Navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem v různých druzích el.sítí - Dimenzování a jištění vedení - Dimenzování motorů s ohledem na druhy jejich provozu - Exkurze Laboratoře: - Měření izolačních stavů v elektrických sítích - Měření impedance ochranné vypínací smyčky - Měření dotykových a unikajících proudů - Měření přechodových odporů - Měření uzemnění Projekty: Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 55  20
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 30
                Written exam Written test 15  0
                Project Project 10  0
                Laboratory work Laboratory work 10  0
                Other task type Other task type 10  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2005/2006 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2642T004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (3907T001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (1103T021) Computational Mathematics K Czech Ostrava Optional study plan
2004/2005 (N2646) Information Technology (2612T025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner