452-0457/01 – Prevence elektrických zařízení (PRE)

Garantující katedraKatedra elektrotechnikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
STY10 doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu bude student znát základní preventivní opatření k eliminaci vzniku a následků poruchových stavů na elektrickém zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Elektrická zařízení mohou být příčinou úrazu elektrickým proudem a způsobit značné škody na majetku. Vhodnou prevencí lze tyto stavy způsobené poruchami popř. neodbornou manipulací a nedodržením předpisů omezit. Student po absolvování předmětu bude umět a znát hlavní zásady preventivní činnosti a to jak organizační, tak i technické.

Povinná literatura:

1. Sylaby přednášek (k dispozici na webových stránkách katedry) 2. Vybrané části technických a bezpečnostních předpisů pro instalaci,provoz, údržbu a obsluhu EZ

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: 80% účast,absolvování všech LÚ odevzdání v termínu stanoveného počtu protokolů z měření Podmínky pro získání zkoušky:(zkouška kombinovaná) Předchozí udělení zápočtu Znalosti v rozsahu osnov

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Právní aspekty bezpečnosti práce při činnosti na elektrických zařízeních a bezpečnosti provozu elektrických zařízení a elektrotechnických výrobků - Návaznost normalizace v elektrotechnice v ČR na předpisy Evropské unie - Přehled zákonů a nařízení v elektrotechnice Zákony s podrobnějším zaměřením na prevenci elektrických zařízení - Povinnosti stanovení rizik, vyplývající z činnosti na el.zařízeních Zákon č. 65/1965 sb. v platném znění - Zákoník práce, §132,134 - Státní odborný dozor nad bezpečností práce Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru v platném znění - Vyhrazená elektrická zařízení a stanovení podmínek k zajištění jejich bezpečnosti Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. v platném znění - Odborná způsobilost v elektrotechnice Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o v platném znění. - Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění. - Technické požadavky na výrobky Zákon č. 22/1997 Sb. vč. příslušných vládních nařízení v platném znění B. Technické předpisy pro instalaci a provoz elektrických zařízení Rozsah platnosti, účel a základní hlediska ČSN 33 2000-1 Stanovení základních charakteristik ČSN 33 2000-3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před účinky tepla ČSN 33 2000-4-42 Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-4-43 Odpojování a spínání ČSN 33 2000-4-46 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem ČSN 33 2000-4-47 Opatření k ochraně proti nadproudům ČSN 33 2000-4-473 Výběr opatření před úrazem el.proudem podle vnějších vlivů ČSN 33 2000-4-481 Výběr a stavba el. zařízení, všeobecné předpisy ČSN 33 2000-5-51 Dovolené proudy ČSN 33 2000-5-523 Spínací a řídící přístroje ČSN 33 2000-5-53 Uzemnění a ochranné vodiče ČSN 33 2000-5-54 Prostory s vanou nebo sprchou a umývacími prostory ČSN 33 2000-7-701 Elektrické zařízení na staveništích a demolicích ČSN 33 2000-7-704 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeníchČSN 33 2000-7-705 Omezené vodivé prostory ČSN 33 2000-7-706 Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich ČSN 33 2312 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních ČSN 34 3100 Značení vodičů barvami nebo číslicemi ČSN 33 0165 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení ČSN 34 0350 Rozváděče nízkého napětí ČSN EN 60439-1 Nevýbušná el.zařízení. Všeobecné požadavky, druhy závěrů. ČSN EN 50014 - 20 Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu ČSN EN 1127-1,2 Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost 'i' ČSN EN 50020 Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné el. systémy ČSN EN 50039 Cvičení: - Výpočet dotykových napětí při poruchových stavech v elektrických instalacích - Navrhování ochrany před úrazem elektrickým proudem v různých druzích el.sítí - Dimenzování a jištění vedení - Dimenzování motorů s ohledem na druhy jejich provozu Laboratoře: - Měření izolačních stavů v elektrických sítích - Měření impedance ochranné vypínací smyčky - Měření dotykových a unikajících proudů - Měření přechodových odporů - Měření uzemnění Projekty: Samostatné zpracování problematiky elektrických rizik Samostatné zpracování klasifikace nebezpečných prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B2648) Projektování elektrických zařízení (2648R999) Společné studium K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku