453-0500/01 – Electrical Machines I (ES I)

Gurantor departmentDepartment of Electrical Machines and ApparatusCredits6
Subject guarantorIng. Václav Čech, Ph.D.Subject version guarantorIng. Václav Čech, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+3
Part-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course objectives is to master theory of transformers and asynchronous machines, their properties and utilization. Then to master basic measurements of operation characteristics of machines.

Teaching methods

Summary

In the course students become familiar with dividing ot electric machines, with electrical materials and basic laws for electric machines. Basic principles of transformers and asynchronous machines and their operation characteristics are discussed. Students become familiar also with basic rules of winding. During laboratory excercises the operation states of electric machines are measured.

Compulsory literature:

Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Recommended literature:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Bodové hodnocení účast na všech laboratorních cvičeních odevzdání všech protokolů laboratorních úloh napsání testu

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Rozdělení elektrických strojů. Energetická bilance. Maxwellovy rovnice. Materiály používané v elektrických strojích. Krytí, tvary a chlazení elektrických strojů. Princip, popis a působení transformátorů. napěťové rovnice. Fázorové diagramy. Náhradní schéma. Provozní stavy. Úbytek napětí. Trojfázové transformátory. Spojování vinutí, skupiny spojení. Paralelní spolupráce. Nesymetrické zatížení transformátorů. Autotransformátory. Transformátory pro usměrňovače. Tvary magnetických polí v elektrických strojích. Kmitové pole. Točivé magnetické pole. Magnetické napětí ve vinutí. Základy stejnosměrných a střídavých vinutí točivých strojů. Význam a použití asynchronních strojů. Konstrukční provedení a základní údaje. Princip funkce, indukované napětí a proud. Pracovní stavy asynchronních strojů. Magnetizační proud. Energetická bilance asynchronního stroje. Náhradní schéma. Tažná síla a moment. Kruhový diagram asynchronního stroje používaný v praxi a jeho význam a použití. Spouštění asynchronních motorů. Řízení otáček asynchronních motorů. Asynchronní generátor a brzda. Vliv vyšších harmonických na činnost asynchronního stroje. Jednofázové asynchronní motory. Zvláštní asynchronní stroje. Laboratoře: Seznámení s laboratoří. Bezpečnost práce, požární bezpečnost. Podmínky zápočtu. Požadavky na protokoly z měření a na semestrální práce Příklady z transformátorů základní rovnice. Náhradní schéma. Příklady z transformátorů. Výpočet odporů a reaktancí pro náhradní schéma. Příklady z transformátorů. Měření spojování vinutí trojfázových transformátorů. Příprava na měření. Měření spojení třífázového transformátoru, určování začátků a konců cívek vinutí. Měření transformátoru naprázdno. Měření nakrátko. Náhradní schéma transformátoru z naměřených hodnot. Opakování učiva o transformátorech. Příklady na výpočet paralelní spolupráce, úbytku napětí a zkratových proudů. Test z transformátorů. Příprava na měření z asynchronních motorů. Příklady, náhradní schéma. Měření naprázdno. Měření asynchronního motoru naprázdno, nakrátko. Měření asynchronního motoru naprázdno, nakrátko, kruhový diagram. Měření zatěžovací charakteristiky. Test z asynchronních motorů, příklady na výpočet skluzu a magnetické indukce. Příklady, vektorový diagram, energetická bilance spouštění a regulace motorů. Zápočty

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.