454-0525/01 – Digital Signal Processing (ZČS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHM15 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.
KAM25 doc. Ing. Daniel Kaminský, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand digital signal processing and used data compression. Learning outcomes are set so that the students are able to identify and apply tasks related to the processing of digital signals.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Fundamental conceptions, electric circuit law and solving methods. passive element characteristics and utilization, passive RC, RL and RLC circuits solving. signal characteristics and description. semiconductor component characteristics and characterization, diodes, transistors, thyristors, operational amplifiers, optoelectronic elements. amplifier parameters and design, switches, flip-flop circuits with transistors, Integrated Circuits and operational amplifier. voltage and current supply characteristics, rectifiers with collective capacitor, linear and impulse voltage rectifiers D/A and A/D converter principles. optoelectronic element application.

Compulsory literature:

E. C. Ifeachor, B.W. Jervis: Digital Signal Processing, A Practical Approach, Addison-Wesley Publishing Company, 1993 Oppenheim and Schaffer: Digital Signal Processing, Prentice Hall, 1975 J. Prchal: Signály a soustavy, ČVUT Praha, 1992 F. Vejražka: Signály a soustavy, ČVUT Praha, 1992 B. Pšenička, V. Davídek: Prostředky digitálního zpracování signálů, ČVUT Praha 1992 Z. Smékal: Číslicové filtry, VUT Brno, 1993

Recommended literature:

Analogové a číslicové přístroje II - Spektrální analyzátory, ČVUT Praha, 1988 S. Daďo: Syntéza měřících přístrojů, ČVUT Praha 1994 B. Pšenička, V. Davídek: Prostředky digitálního zpracování signálů - cvičení, ČVUT Praha, 1994 F. Vejražka, Z. Hrdina: Signály a soustavy - sbírka příkladů, ČVUT Praha, 1992 Introduction to digital signal Processing A. Antoniou: Digital Filtres, analysis, design and applications, McGraw-Hill, 1993 S. Lawson, A. Mirzai: Wave Digital Filtres, Ellis Horwood, 1990 M. Yaminy Sharif: DSP Syllabuses, Edinburgh, Napier University

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Test. 2 samostatné práce. Zpracování 2 zadaných úkolů v prostředí MATLAB. Podmínky udělení zápočtu: Získání 15 bodů ze cvičení.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Teorie digitálního zpracování signálů. Hlavní matematické operace v DSP - korelace, autokorelace, konvoluce, transformace, modulace. Fourierova transformace, zpětná Fourierova transformace. Rychlá Fourierova transformace, zpětná Fourierova transformace. Z-transformace a jejich použití v digitálním zpracování signálů. Digitální filtry. Filtry s nekonečnou impulsní odezvou. Filtry s konečnou impulsní odezvou. Adaptivní digitální filtry. Systémy s proměnnou periodou vzorkování. Odhady spektra - vybrané metody. Hardwarové prostředky DSP - architektura DSP procesorů, Implementace DSP algoritmů. Cvičení: Bezpečnostní školení. Základní vlastnosti číslicových systémů a číslicových signálů (linearita, kauzalita, stabilita, časová invariantnost). DFT, FFT, ZT - příklady. Filtry s nekonečnou impulsní odezvou (IIR). Základní vlastnosti IIR. Výpočet koeficientů IIR filtrů. Filtry s konečnou impulsní odezvou (FIR). Návrh FIR filtru, výpočet koeficientů. Test. Odevzdání 1. samostatné práce. Odevzdání II seminární práce. Zápočet. Projekty: Návrh číslicového filtru IIR a jeho implementace do signálového procesoru TMS320C6X. Počítačové laboratoře: Praktické ukázky číslicových signálů a systémů v progr. prostředí Matlab. FT, DFT, zpětná DFT, FFT, zpětná FFT, konvoluce (lineární, cyklická). Využití uvedených transformací a jejich realizace v prostředí MATLAB. Návrh filtru IIR - v prostředí MATLAB. Zadání 1. seminární práce. Návrh filtrů FIR v MATLABU.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Examination Examination 55 (50) 0
                Písemný test Written test 35  10
                Ústní zkouška Oral examination 15  5
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner