454-0526/01 – Bachelor Colloquium (BS)

Gurantor departmentDepartment of TelecommunicationsCredits10
Subject guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Iva Petříková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+10
Part-time Credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Understand given task in the field of electronics and communications and manage its own solutions. Learning outcomes are set so that the students are able to identify, apply their thesis.

Teaching methods

Summary

Bachelor's seminar provides general information on seminar thesis construct and defense. There are excursions and presentations of companies in electronics and telecommunication field during seminar.

Compulsory literature:

VONDRÁK, Ivo. Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práce [online]. Ostrava: VŠB-TUO, FEI, [2005] [cit. 2008-06-20]. Dostupný z WWW: http://www.fei.vsb.cz/okruhy/studium-a-vyuka/organizace-vyuky/pokyny-pro-zpracovani-bp-dp Odborná literatura dle pokynů vedoucího bakalářské práce.

Recommended literature:

MEŠKO, Dušan, et. al. Akademická příručka. Přeložila M. Krčmová. Martin: Vydavateľstvo Osveta, spol. s r.o., 2006 (české, upravené vydání). ISBN 80-8063-219-7. HOLUŠOVÁ, D. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. ČSN ISO 7144 (010161). Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů. Praha: Český normalizační institut, 1997. MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2003: podrobná uživatelská příručka. Brno: CP Books, 2005. FARKAŠOVÁ, Blanka, KRČÁL, Martin. Projekt Bibliografické citace dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [online]. [2005] [cit. 2008-06-20]. Dostupný z WWW: http://www.citace.com

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Cvičení: Podmínky udělení zápočtu. Financování součástek a zařízení nutných k vypracování diplomové práce. Možnosti využívání zařízení školy v souvislosti s řešením úkolů spojených s diplomovou prací. Doporučení pro vypracování seminární práce - osnova a uspořádání textové části. Další doporučení pro vypracování seminární práce - rozsah, typografická úprava, prostředky pro sazbu, jazyková kvalita. Informace o elektronické podobě zpracování seminární práce. Průběh, obsah a forma obhajoby seminární práce. Příprava na obhajobu seminární práce formou samostatných vystoupení studentů s informacemi o aktuálním stavu řešení seminární práce.Exkurse a prezentace firem.Seznámení posluchačů s vnitřními předpisy FEI VŠB - TUO týkajících se řádného ukončení studia. Přednes seminární práce před katedrální komisí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner