455-0071/01 – Automatizované řízení - laboratoře (ARL)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2002/2003
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR02 doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
KAS73 Ing. Vladimír Kašík, Ph.D.
KOZ47 doc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
SKO33 Ing. Jaromír Skotnica
SOU75 Ing. Hana Soušková, Ph.D.
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit přehled absolventů oboru o laboratorních úlohách ve všech laboratořích katedry. Vést absolventy k samostatnému, týmovému řešení rozsáhlejšího projektu s realizací. Absolventi získají dovednost používat nabyté teoretické znalosti k řešení konkrétného relativně rozsáhlého realizačního projektu, naučí se pracovat v týmu, respektovat dodržení návazností distribuovaného projektu. Absolventi získají dovednost používat nabyté teoretické znalosti k řešení konkrétného relativně rozsáhlého realizačního projektu, naučí se pracovat v týmu, respektovat dodržení návazností distribuovaného projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámení studentů s technologickými úlohami celého oboru ve vybraných laboratořích. Zadané úkoly kompletují názor studenta na ucelený měřící a informační systém po praktické stránce. Studenti pracují s nejmodernějšími technickými a programovacími prostředky katedry.

Povinná literatura:

Bateson, R, N. Introduction to Control System Technology. 5th ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1996. 784 p. ISBN 0-13-226275-4. Nachtigal, C, H, L. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York:McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Jones,L, D, Chin, A, F. Electronic Instruments and Measurements. 2nd ed.London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1991. 580 p. ISBN 0-13-248857- Další literatura na základě doporučení učitelů a konsultantů.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: 1. Studenti - vedoucí realizacních skupin ohodnotí body v rozsahu 0 až 100 bodu (Bs) jednotlivé členy skupiny podle kvality odvedené práce (řešení dané dílčí úlohy, její funkčnost a funkčnost celého projektu). Hodnocení zpracují písemně na formuláři HodnocArlStudent.rtf. Přitom uloží soubor pod změněným jménem tak, že jméno souboru bude HodnocArlPrijmeni.rtf, (např. HodnocArlNovak.rtf bude-li vedoucím realizační skupiny student Novák). 2. Učitelé - zadavatelé projektu provedou s pomocí konsultantů případně oponentů písemné hodnocení celého projektu v rozsahu 0 až 100 bodů (Bu) na formuláři HodnocArlUcitel.rtf. Přitom změní název souboru na HodnocArlPrijmeni.rtf 3. Jednotliví studenti obdrží svoje individuální hodnocení Bi = Bs * Bu s tím, že pro udělení zápočtu musí dosáhnout alespoň 51 bodů (Bi). Složení studentských realizačních skupin bude uvedeno s dalšími pracovními poznámkami v tabulkovém souboru F414//data/vyuka/ARL/PrehledArl.xls, Podmínky udělení zápočtu: Min 51 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cvičení: 1. týden Seznámení s úlohami, bezpečnost práce v laboratořích, rozdělení na skupiny a stanovení časového harmonogramu. Sestavení studentských realizačních skupin a přidělení navržených projektů. Laboratoře: 1 Komunikace s databází prostřednictvím WWW rozhraní. Zadavatel : Ing. Hana Soušková Vedoucí řešitelské skupiny : Členové řešitelské skupiny: Zadání : 1. Instalace WWW serveru v laboratoři D400. 2. Připojení měřící soustavy ' Sluneční kolektor' on-line k WWW serveru. 3. Vytvoření databázové struktury pro uchovávání měřených dat. 4. Vytvoření webovské stránky ' Sluneční kolektor ' s možností 5. Zobrazení aktuálních hodnot i historických trendů dle volby klienta. Ukončení práce : Práce je ukončena odevzdáním závěrečné zprávy v písemné i elektronické podobě, ústním obhájením a předvedením funkčnosti před odbornou komisí ve stanoveném termínu. Závěrečná zpráva musí obsahovat návrh hodnocení jednotlivých členů řešitelské skupiny svým vedoucím. Vedoucího skupiny hodnotí zadavatel po konzultaci s ostatními členy komise. Doporučená literatura : Kopecký, J.: DP r. 2001 Švígler, J. : Semestrální práce AŘL 2001- WebKamera ( ing. Šaněk , ing. Moštěk) 2 WEB kamera NK331. Zadavatel : Ing. Jan Švígler, CSc. Vedoucí řešitelské skupiny : Morong Kamil Členové řešitelské skupiny: Kurka Daniel, Richterek Jiří, Fišer Lukáš Zadání : 1. Instalace WWW serveru v laboratoři NK331 specializovaného pro kamery. 2. Připojení kamery k WWW serveru. 3. Vytvoření ovládacího interaktivního programu pro klienty z WEBu. 4. Vytvoření webovské stránky 'Kamera nad Klimkovicemi'. Ukončení práce : Práce je ukončena odevzdáním závěrečné zprávy v písemné i elektronické podobě, ústním obhájením a předvedením funkčnosti před odbornou komisí ve stanoveném termínu. Závěrečná zpráva musí obsahovat návrh hodnocení jednotlivých členů řešitelské skupiny svým vedoucím. Vedoucího skupiny hodnotí zadavatel po konzultaci s ostatními členy komise. Doporučená literatura : Švígler, J. : Semestrální práce AŘL 2001- WebKamera ( ing. Šaněk ) Http://nwecam.vsb.cz 3 Řízení a monitorování činnosti solárního kolektoru. Zadavatel: Ing. Jiří Koziorek Vedoucí řešitelské skupiny : Lukáš Vít Členové řešitelské skupiny: Srovnal Vilém, Damek Jan , Matyáš , Czurda Tomáš 1. Instalace teplovodního kolektoru na střeše vedle učebny NK317 (konzultant - ing. Horák). 2. Realizace řídícího systému uvedené soustavy pomocí SoftPLC Siemens Simatic WinAC Basis (konzultant - Ing. Jiří Koziorek). 3. Vizualizace chodu systému pomocí software Intouch 7.1 a včetne vytvoření historických archivů naměřených hodnot. (konzultant - Ing. Jiří Koziorek). 4. Publikování aplikace na internetovských stránkách učebny NK317 (konzultant - Ing. Jiří Koziorek). 4 Distribuovaný systém s využitím heterogenní komunikační sítě s mikroprocesorem PIC16F877 Zadavatel: Ing Vladimír Kašík, Ph.D. Vedoucí řešitelské skupiny : Vala David Členové řešitelské skupiny: Bencúr Andrej, Tomeček Karel, Kudlička Jiří 1. Osvojení práce s deskou PIC 16F877 2. Nastudování principů a aplikace protokolů RS232, RS485, I2C, USB, optické a rádiové spoje 3. Vytvoření aplikace: Lokalizace polohy distribuovaného modulu s použitím systému GPS 5 Fotovoltaické solární systémy. Zadavatel: Ing. Bohumil Horák Vedoucí řešitelské skupiny : Zedníček Ondřej Členové řešitelské skupiny: Kuchařová Táňa 1. Z doporučené literatury se komplexně seznamte s problematikou fotovoltaických solárních systémů, jejich principy funkce, projektování, výroby jednotlivých solárních článků, sdružování do panelů, přenosem a transformacemi vyrobené elektrické energie, její akumulací a současně dosažitelnými technickými parametry těchto zdrojů elektrické energie. 2. Seznamte se s laboratorním FV panelem a proveďte měření jeho technických parametrů a charakteristik. 3. Navrhněte, optimalizujte, sestavte, technicky finálně realizujte elektronické obvody zajišťující ve spojení s FV panelem a akumulátorem nepřetržitý provoz malého spotřebiče. Literatura, prameny: www.siemens-solar.com www.gwu.de www.solartec.cz 6 Regulace teploty v komůrkách pro ohřev vzorků materiálů. Zadavatel: Ing. Jaromír Skotnica Vedoucí řešitelské skupiny : Členové řešitelské skupiny: 1. Navrhnout a realizovat ohřívací komůrku včetně topného elementu a čidla teploty. 2. Navrhnout a realizovat zapojení tří ohřívacích komůrek k programovatelnému automatu s vizualizací na PC. 3. Řešit a realizovat ovládací a vizualizační program v PC. Literatura, prameny: www.newport.cz ******************** Ukončení práce : Práce je ukončena odevzdáním závěrečné zprávy v písemné i elektronické podobě, ústním obhájením a předvedením funkčnosti před odbornou komisí ve stanoveném termínu. Závěrečná zpráva musí obsahovat návrh hodnocení jednotlivých členů řešitelské skupiny svým vedoucím. Vedoucího skupiny hodnotí zadavatel po konzultaci s ostatními členy komise. Pokyny pro vypracování práce: Po formální stránce zpracujte protokol přehledně a čitelně. Po obsahové stránce uveďte v protokolu všechny informace jak získané při měření tak získané samostudiem při přípravě na měření a realizaci zadání. Grafické vyjádření výsledků uvádějte přehledně včetně popisů jednotlivých grafů, souřadných os a zobrazených charakteristik s odkazy na naměřené či vypočtené hodnoty v uváděných tabulkách. V protokolu nezapomeňte uvést číslo a název měřené úlohy, datum měření, zadání s případnými rozšiřujícími úlohami zadanými vedoucím asistentem během měření a realizace zadání, teoretický rozbor studované a měřené problematiky, schémata zapojení, návrhy plošných spojů, technické výkresy realizace, seznamy použitých měřicích přístrojů, postup měření, naměřené a vypočtené hodnoty, vyhodnocení naměřených hodnot, zhodnocení a závěr. Protokol zahrňte do závěrečné zprávy z řešení zadaného projektu, doplňte jej o ucelenou technickou a výrobní dokumentaci zařízení. Součástí hodnocení bude i výsledná veřejná prezentace průběhu a výsledků projektu. Při hodnocení zadavatelem bude přihlédnuto: Aktivita a koordinace řešení projektu během semestru 10% Základní měření a protokol o měření 20% Realizace zadaných elektronických obvodů 20% Závěrečná zpráva 10% Technická dokumentace vyvinutého a realizovaného zařízení 10% Předvedení výsledných parametrů zařízení během prezentace 20% ******** Praktická část - návštěva laboratoří každé úterý v 8:00hod, skupina Ing. Souškové 7:15. v 2.-6. týdnu D400 Ing. Soušková NK317 Ing. Koziorek L019 Ing. Horák D400 Ing. Kašík E228 Ing. Švígler

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (10) Měřící a řídící technika P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (20) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (30) Měřící a řídící technika v biomedicíně P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika (40) Automatizované systémy řízení P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku