455-0307/01 – Vyspělé informační technologie v měření (VITM)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Švígler, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Švígler, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1V65 Ing. Jan Švígler, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je poskytnout znalosti z oblasti informačních technologií se zaměřením na kvalitativní a kvantitativní měření elektronických podsystémů. Absolventi budou schopni kromě samostatné projekční a programovací činnosti také posoudit technickou úroveň navrhovaných systémů měření v IT v podnicích a podílet se na přípravě nových projektů. Absolventi budou schopni kromě samostatné projekční a programovací činnosti také posoudit technickou úroveň navrhovaných systémů měření v IT v podnicích a podílet se na přípravě nových projektů.

Vyučovací metody

Anotace

Posluchač se seznámí postupně s měřením a zpracováním signálů pomocí počítačů a měřících přístrojů. Aplikační oblast, semestrální práce a laboratorní výuka je zaměřena na technologie přenosu informací po sítích metalických, v radiových a družicových systémech. Jsou uvedeny základy elektromagnetické kompatibility a její praktické použití při eliminaci rušivých vlivů.. Témata jsou prakticky procvičena v laboratorních úlohách. Laboratoře jsou vybaveny úlohami, vesměs řízenými různými druhy počítačů a přístrojů špičkové světové úrovně. Ve výuce jsou zavedeny multimediální prostředky a simulační a vizualizační programy. V předmětu je proveden výklad: - zařízení IT, terminologie, dokumentace - elektronické přístroje a technologie elektronických měření. - měřící systémy s PC a jejich programování, virtuální instrumentace, mobilní instrumentace. - úvod do elektromagnetické kompatibility (EMC). - Provoz zařízení IT. Svou náplní je předmět vhodný i pro posluchače jiných oborů a fakult, pokud se hodlají seznámit s technologií měření na zařízeních IT. Poznatky ze studia bývají doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, laboratorních úloh, jedné semestrální práce a závěrečného testu.

Povinná literatura:

Clyde, F., Coombs, Jr. Electronic Instrument Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-012616-X. Jones,LD., Chin,AF. Electronic Instruments and Measurements. 2nd ed. London: Prentice-Hall International (UK) Limited, 1991. 580 p. ISBN 0-13-248857-4. Morrison,R., Lewis,WH. Grounding and Shielding. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 228 p. A Wiley-Interscience Publication. ISBN 0-471-83807-1. Nachtigal, CHL. Instrumentation and Control: Fundamentals and Application. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: John Wiley & Sons, 1990. 890 p. Wiley Series in Mechanical Engineering Practice. ISBN 0-471-88045-0. Mezinárodní, evropské a české normy. Projekční podklady. Dokumentace k modulům, přístrojům , zařízením a programům. Aplikační doporučení, katalogové listy, ceníky. Internet.

Doporučená literatura:

Švígler,J.:Vyspělé informační technologie v měření. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát - do 7. týdne Laboratorní práce - 8 odevzdaných protokolů, ručně/elektronická forma, do 14. týdne Semestrální práce 1 odevzdaná k zápočtu Zápočet od 14.týdne Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat v úvodu anotaci a na konci citaci (podle normy) literatury. Formální úprava je zadávána na začátku semestru. Laboratorní práce Protokoly obsahující dokumentaci provedeného měření v laboratoři. Pro úlohy jsou použity přístroje světové provenience. Student musí být schopen podle předložené dokumentace reprodukovat úlohu. Semestrální práce: Řešení rozsáhlejšího problému (modelu) z oblasti technologie měřících systémů a provozní instrumentace, včetně realizace technických a programových komponent. Dokumentace musí obsahovat úplný popis řešení. Obhájení je úspěšné, když student předvede produkt, vysvětlí samostatně funkci, předloží dokumentaci celého postupu řešení včetně teoretických úvah, konstrukčních a projekčních podkladů a ověření funkce a vyjádří se ke splnění zadání. Student musí být schopen semestrální práci veřejně prezentovat umístěním na WEB serveru. Podmínky udělení zápočtu: Hodnocení studia Termín odevzdání referátu, elektronická forma (WEB) - do 7. týdne Laboratorní práce - 8 odevzdaných protokolů, ručně/elektronická forma, do 14. týdne Semestrální práce 1 odevzdaná k zápočtu Zápočet od 14.týdne mezisoučet max. 49 Podmínkou udělení zápočtu je dosažení nejméně 26 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Informační technologie v technické praxi. Charakteristika signálů v zařízeních multimediální tvorby a prezentace. Požadavky na multimediální přístroje, klasifikace, použití a obsluha. Zařízení pro komunikaci s člověkem, MMI ovládače a zobrazovače. Taktilní, řečové a zrakové komunikační interfejsy. Obvody digitálních bloků elektronických přístrojů. Převodníky, obvody pro řídicí a komunikační funkce. Obvody analogových bloků elektronických přístrojů. Operační zesilovače a signálové procesory. Multimetry a osciloskopy. Měření napětí, proudu, odporu. Logické analyzátory. Měření v časové oblasti, měření logických stavů. Měřiče kmitočtu a času. Jednotný a přesný čas. Generátory. Automatizace měření. Sběrnice a programování přístrojů. Problematika elektromagnetické kompatibility v přístrojové technice. Problematika využití radiového spektra. Rozdělení frekvencí pro radiokomunikaci. Primární a sekundární zdroje pro elektroniku. Zálohování napájení při provozu. Dokumentace k přístrojům IT. Podmínky pro dopravu a skladování. Provoz zařízení IT. Závěrečný test. Cvičení: Zásady práce v laboratoři. Nabídka laboratorních úloh a semestrálních prací. Prezentace dokumentace až do úrovně CLIP. Konsultace k semestrálním pracím, práce na úlohách dle zadání. Konsultace a předložení referátů, protokolů z povinných a individuálních úloh a semestrálních prací. Laboratoře: Měření s paměťovým digitálním osciloskopem. Základní funkce. Měření se spektrálním analyzátorem v akustickém pásmu. Demonstrace operačních zesilovačů a signálového procesoru. Měření s multimetrem, jeho možnosti a využití. Programování měření. Měření s logickým analyzátorem, jeho možnosti a využití. Měření vybraného digitálního bloku. Prezentace radiového řízení hodin. Demonstrace využití funkčního a signálního generátoru. Měření se systémem VXI. Měření rušení. Měření se spektrálním analyzátorem na vysílacích pásmech. Měření nabíjecích a vybíjecích charakteristik.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku