455-0336/01 – Semestral Work I (SemP1)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BIL45 doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.
HOR16 doc. Mudr. Jaroslav Horáček, CSc.
KOT37 Ing. Jiří Kotzian, Ph.D.
KRE15 prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
MAC37 Ing. Zdeněk Macháček, Ph.D.
OZA77 doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
SLA77 Ing. Zdeněk Slanina, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+4
Part-time Graded credit 0+28

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Teaching methods

Individual consultations
Project work

Summary

The semestral work is a individual work of students in the range of 4 hours per week in a laboratory. Choice of topic of the work depends on the specialization of student. Topics of semestral works are writing out by lecturers of obligatory subjects or elective subject of the specialization of student.

Compulsory literature:

Individually recommended literature for the semestral work.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Samostatný laboratorní projekt je průběžně konzultován s vedoucím projektu. Termín odevzdání samostatného laboratorního projektu, v elektronické nebo písemné formě, ve 14. týdnu. Obsah a forma hodnoceného projektu: Samostatný projekt obsahuje dokumentaci k algoritmizaci zadaného projektu a k případnému připravenému programovému vybavení realizující řešení projektu. Dokumentace je zpracována na počítači. V případě hardwarové realizace student umístí svůj realizovaný projekt v příslušné laboratoři. Studenti musí předvést běžící simulační řešení úlohy na počítači nebo na svém realizovaném laboratorním vzorku. Podmínky udělení zápočtu: Semestrální práce se odevzdává od 14.týdne semestru. Příslušný vyučující, který semestrální práci vypsal hodnotí práci 0 - 100 body. Za semestrální práci získává student 4 kredity a pokud hodnocení je v rozsahu 51 - 100 bodů získává známku podle studijního řádu fakulty.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Každý student si může vybrat tento volitelný předmět při zápisu na začátku semestru. Vybere si jeden z projektů, které vypisují garanti jenotlivých předmětů v daném semestru podle zaměření. Studenti zpracují samostatný projekt v příslušné laboratoři, která projekt vypsala s využitím příslušné laboratorní a výpočetní techniky. Projekt může být rovněž zpracován ve spolupráci s průmyslovými partnery. Témata- Ing. Kotzian Hercík Radim - Řídicí algoritmus pro FRC autíčko doc. Horák Friedrischková Kristýna - Návrh a realizace chassis robotu pro předmět ZKTE podle vzorového řešení ARREX ASURO Mgr. Tiefenbach KOLOŠ Jakub - Kapslová enteroskopie Ing. Slanina Martin Lang - Návrh a realizace ultrazvukového snímače s kompenzací Martin Vaverka - Analýza a realizace testovací aplikace snímačů pro měření vibrací doc.Horáček Bryjová Iveta - Význam biopsie a cytologie v onkologii Ing. Penhaker Walková Kamila - Dostupnost CGM senzorů a inzulinových pump v diabetologické praxi Ing. Macháček Roman Slabý – Systém pro modulaci PAL signálu - příjem a kódováni dat z kamery (modulace) - realizace programu s použitím signálového procesoru - použití Matlabu pro provedení analýzy signálu Karel Mikeš - Příprava výukových materiálů k měřící kartě HUMUSOFT MF624 -Překlad a doplnění manuálu -Sestavení návodu pro instalaci a ovládání karty po Hardwarové stránce -Popis a přiblížení ovládacího software a utilit společností HUMUSOFT -Způsob obsluhy měřicí karty pomocí jazyku C# + příklady -Způsob obsluhy měřící karty pomocí Matlab + příklady -Vytvoření instruktážních animací pro vybrané příklady Jakub Rychta – Výukový modul ovládaný infrapaprskem dálkového ovladače - příjem a dekódováni dat z DO - přiřazení funkce tlačítkům na DO - realizace programu a HW s použitím mikroprocesoru - použití programátoru a jeho SW Ing. Ožana - Milan Illek - "Realizace regulátoru v prostředí C# pro model kuličky na tyči" doc.Bilík - Waidlich - Návrh a implementace algoritmu pro přesné vyhodnocení frekvence z jedné periody signálu. Návrh a implemetace generátoru rampy frekvence analogového signálu pomocí multifunkční karty PCI6221. Bude generován signál o jmenovité frekvenci 50Hz, rozsah frekvence v rámci požadované rampy bude 50Hz ±10%. Ing. Krejcar - Černohorský - Možnosti aplikace technologie Silverlight 3.0 v mobilních zařízeních na platformě Windows Mobile a Windows CE.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2006/2007 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 1 Optional study plan
2005/2006 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (N2645) Electrical Engineerong, Communication and Computer Systems (2612T041) Control and Informatics Systems K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner