455-0339/01 – EMC v elektronice (EMC)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAJ74 doc. Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je studentům objasnit problematiku elektromagnetické kompatibility, oblast rušení elektrických zařízení, měření rušivých signálů a možnosti eliminace nežádoucích signálů. Pro splnění uvedených cílů budou zvoleny následující úrovně poznávací domény: Znalost-jako schopnost vybavit si nebo pamatovat fakt bez nezbytného porozumění. Pochopení-jako schopnost porozumět a interpretovat poznanou informaci. Aplikaci-jako schopnost použít naučený materiál v nových situacích, tj. vložit myšlenky a principy do řešení problémů. Analýzu-jako rozklad informace na její komponenty. Syntézu-jako schopnost sestavit části do celku. Absolventi dovedou posoudit možnosti odstranění rušení, dovedou navrhnout, provést a vyhodnotit orientační měření EMI za účelem provedení opravných zásahů. Předmět je určen především pro studenty, kteří si chtějí prakticky ověřit své dosavadní teoretické znalosti. Předpokládá se návrh a vlastní výroba vybraného elektronického zařízení, obvodu v rámci semestrální práce a jeho prověření z hlediska požadavků na EMC. Laboratoře jsou vybaveny moderními měřicícmi přístroji s možností propojení s PC. Student je klasifikován na základě zpracovaného referátu, semestrální práce a závěrečného testu. Výuka je omezena na 10 studentů v jednom semestru z důvodu kapacity laboratoře.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Oblast elektromagnetické kompatibility (EMC) je v současnosti velmi důležitou,a pořád ještě také velmi opomíjenou,součástí všech elektronických oborů. Předmět poskytuje základní teoretické znalosti z oblasti EMC, zabývá se metodami pro ověřování EMC při konstruování elektronických přístrojů. Studenti získají vědomosti o metodách měření parametrů EMC technologických zařízení. Jsou vysvětleny požadavky na zdroje, vstupní obvody, výstupní obvody a řídicí obvody v elektronických zařízeních. Posluchači se také seznámí s oblastí standardizace v oboru EMC s důrazem na oblast elektrotechniky. Součástí předmětu jsou praktické úlohy zaměřené na oblast měření a analýzy elektromagnetických signálů s použitím nejmodernější měřicí techniky. Poznatky ze studia předmětu mohou být doplněny exkurzemi do výrobních podniků, výzkumných a projekčních pracovišť. V předmětu jsou studenti seznámeni s: se základními pojmy v problematice EMC metodikou měření a testování parametrů EMC postupy pro omezování úrovní rušivých signálů EMC v navrhováním plošných spojů oblastí tvorby norem a standardizace

Povinná literatura:

Vaculíková P.,Vaculík E.: Elekromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. Praha: Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-568-8 Kováč D.,Kováčová I.,Kaňuch J.: EMC z hlediska teorie a aplikace. Praha: BEN 2006. ISBN 80-7300-202-7 Svačina J.: Elektromagnetická kompatibilita. Brno: Vydavatelství VUT 1995. Svoboda J.,Vaculíkovaá P.,Vondrák M.,Zeman T.: Základy elektromagnetické kompatibility. Praha: Vydavatelství ČVUT 1994. Dědek L.: Teorie elektromagnetického pole. Brno: Vydavatelství VUT 1990. Vrba, R.,Haman, R. Navrhování elektronických přístrojů II. Fakulta elektrotechnická. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně, 1993. 141 s.

Doporučená literatura:

Nováček Z.: Antény a šíření rádiových vln. Brno: Vydavatelství VUT 2003. Procházka M.: Antény, encyklopedická příručka. Praha: BEN 2005. ISBN 80-7300-166-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Referát do 7. týdne výuky Semestrální projekt do ukončení předmětu. Obsah a forma jednotlivých hodnocených prací: Referát: Odborné pojednání zpracované na základě prostudování nejméně tří pramenů (z toho dvou ze zahraniční cizojazyčné literatury) na studentem zvolené téma, odsouhlasené vedoucím cvičení. Musí obsahovat citaci (podle normy) literatury. Jazyková a formální úprava je zadávána na začátku semestru. Semestrální projekt: Konstrukce vybraného elektronického zařízení a jeho proměření podle požadavků EMC. Dokumentace musí obsahovat výkresovou a textovou část v rozsahu podle zadání semestrálního projektu. Obhájení je úspěšné, když student předloží hotový výrobek, vysvětlí samostatně jednotlivé etapy vývoje a výroby, uvede a zhodnotí změřené parametry a vyjádří se ke splnění zadání. Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání referátu Odevzdání semestrálního projektu Zisk minimálně 10 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do problematiky EMC, základní členění a pojmy Zdroje rušivých signálů, průmyslové zdroje rušení, elektromagnetické prostředí Základní mechanismy přenosu rušivých signálů, galvanická, kapacitní, induktivní vazba, vazba vyzařováním Měření elektromagnetických signálů, principy, vybavení pro měření EMC Měřicí technika pro měření EMI, problematika přesnosti měření, měření rušení šířeného vedením, prostorem Měřící technika pro měření EMS, zkušební generátory a antény Měřící antény, měřící sondy Způsoby omezování rušení, odrušovací filtry, stínění, zásady použití Standardizace v oblasti EMC, normalizace, české normy EMC EMC základních elektronických bloků technologických zařízení Materiály v konstrukci přístrojů. Speciální požadavky na materiály (např.u nevýbušného provedení). Speciální technologie (např. zalévání do umělých hmot). Vlastnosti vybraných umělých hmot. EMC biologických systémů EMC analýza a prognostika rozsáhlých systémů Závěrečný test Laboratoře: Úvod, bezpečnostní školení, nabídka semestrálních prací a laboratorních úloh Zadání semestrálních prací, referátů, základy práce s měřícími přístroji Práce se spektrálními analyzátory. Měření EMC s použitím speciálních měřicích antén a sond Měření rušení šířeného vedením, práce na semestrálním projektu Použití odrušovacích prvků, praktické ověření navrhnutého odrušení Normalizace v EMC, měření podle norem, práce na semestrálním projektu Práce se signálovým generátorem, práce na semestrálním projektu Antény pro EMC, práce na semestrálním projektu Měření EMC paramterů vybraného technologického zařízení včetně vyhodnocení Měření výkonu Finální práce na semestrálním projektu, měření jeho EMC parametrů Úprava zařízení, stínění, uzemnění Konzultace, předložení referátů a realizovaných semestrálních prací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 45  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2601T004) Měřicí a řídicí technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2649) Elektrotechnika (2612T015) Elektronika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2601T004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2612T018) Elektronika a sdělovací technika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (10) Elektrické stroje a přístroje P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (2642T004) Elektrické stroje, přístroje a pohony (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3902T023) Inženýrská informatika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2612) Elektrotechnika a informatika (3907T001) Elektroenergetika P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní