455-0346/01 – Základy biomedicínských věd (ZBV)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity4
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se základní charakteristikou, organizací a formou studia na technických univerzitách s biomedicínským zaměřením a na lékařských fakultách. Přínosem předmětu je zlepšení komunikace mezi techniky a zdravotníky v oblasti biomedicíny a lékařské elektroniky. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství. Přínosem předmětu je zlepšení komunikace mezi techniky a zdravotníky v oblasti biomedicíny a lékařské elektroniky. Předmět zapadá svou náplní do zaměření měřicí a řídicí technika v biomedicíně. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí biomedicínckého inženýrství.

Vyučovací metody

Anotace

Stručně také informuje o historických tradicích vývoje studia biomedicínských věd a lékařství. Seznamuje rovněž s úkoly jednotlivých lékařských výukových předmětů a úkoly pracovníků ve zdravotnictví. Součástí osnov předmětu jsou důležité informace týkající morálky, etiky a norem užívaných ve zdravotnictví. Přínosem jsou též informace o postupech používaných při řešení technického zabezpečení chodu ve zdravotnických zařízeních.

Povinná literatura:

Jarolímek, J.: Úvod do studia lékařství, Praha Avicenum ,1988 Kábrt, V: Lékařská terminologie, Rozman, J. Životní prostředí ES VUT, Brno 1986 Vaculíková,P.,Vaculík,E. Elektromagnetická kompatibilita elektrotechnických systémů. Grada Publishing 1998 Musílek,L. a kol. Dozimetrie ionizujícího záření ČVUT FJFI, Praha 1992 Holčík, J.: Společná cesta ke zdraví, Praha Avicenum, 1990

Doporučená literatura:

Tiefenbach,P.:Základy biomedicínských věd. Sylaby na WWW stránkách katedry,2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Test č. 1, test č. 2, referát Podmínky udělení zápočtu: Pro udělení zápočtu je potřeba získat min. 30 bodů, max50. /Test č. 1 0-20 bodů,Test č. 2 0-20 bodů,Referát 0-10 bodů/

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Zvláštnosti vysokoškolského studia. Technika získávání informací. Práce s knihou. Přednáška jako zdroj informaci. Psychologie učení Přehled historie a dějin lékařství a zdravotnictví od samého vzniku. Struktura studia lékařských věd. Jednotlivé etapy studia zdravotnických pracovníků. Předměty biomedicínských věd. Postavení a poslání lékaře ve společnosti. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Lékařská morálka a etika. Hippokratova přísaha. Etika a jejich vztah k technickým pracovníkům. Lékařská terminologie pro komunikaci ve zdravotnictví. Normy a předpisy platné ve zdravotnictví. Ekologické inženýrství. Monitorování znečištění prostředí. Faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví člověka. Metrologie ve zdravotnictví. Organizační struktura zdravotní péče v ČR. Pracovníci resortu zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci. Jiní odborní pracovníci. Řízení zdravotnického zařízení a pojištění. Marketing zdravotnické techniky. Metodika schvalování a zavádění zdravotnické techniky. Nákup, prodej, certifikace prostředků zdravotnické techniky. Uplatnění absolventů BMI ve zdravotnictví. Cvičení: Předměty studia lékařských věd. Teoretické a klinické odborné předměty . Struktura vysokých škol s biomedicínským zaměřením v ČR. Psychologické předpoklady učení. Přehled historie lékařství a významné osobnosti. Oblasti působení jednotlivých zdravotnických pracovníků. Specializační průprava lékařů a farmaceutů. Jiné formy dalšího vzdělávání. Nástavby. Etická pravidla zdravotní péče. Etický kodex lékaře a zdravotní sestry. Práce s lékařskou terminologií a medicínskými slovníky. Soustava norem a předpisů ve zdravotnictví. Faktory vnitřního prostředí. Ochrana a tvorba životního prostředí v ČR. Legislativa. Informační zdroje. Ověřování stanovených měřidel, schvalování typu měřidel, státní etalony, certifikace referenčních materiálů, certifikace personálu, mezilaboratorní porovnání, organizace, funkce pilotní laboratoře, hodnocení. Marketing, základní pojmy. Řízení marketingové činnosti, cíle podniku. Informační soustava marketingu, marketingový výzkum. Řízení marketingové činnosti, cíle podniku. Strategické plánování. Strategie řízení zdravotnických zařízení. Segmentace trhu, stanovení pozice produktu. Chování zákazníka, práva a povinnosti pacienta a zdrav.zařízení. Rozhodování při koupi, trh organizovaných kupců. Produkt, životní cyklus produktu. Vývoj, testování a zavádění nových výrobků. Legislativa a metodika schvalování a zavádění zdrav.techniky. Přehled a možnosti uplatnění absolventů. Přehled firem a zdravotnických zařízení. V regionu a ČR. Uplatnění absolventů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (N2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2612T041) Řídící a informační systémy K čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku