455-0350/01 – Advanced Information Technologies in Control (MITŘ)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
JAN798 Ing. Dalibor Janckulík
KRE15 doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 2+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course represents an introduction to the technology of component software development. Microsoft's technologies COM, OLE and ActiveX are used there as an wide-spread model accessible easily by any student. Also OPC ( OLE for Process Control)used in the field of process control is discussed as an extension of the above technologies . Practical training is focused on getting experience with MS Visual studio and .NET Framework. Mastering basic principles of component software technology and practical implementation of them using MS Visual studio and .NET Framework.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course represents an introduction to the technology of component software development. Microsoft's technologies COM, OLE and ActiveX are used there as an wide-spread model accessible easily by any student. Also OPC ( OLE for Process Control)used in the field of process control is discussed as an extension of the above technologies . Practical training is focused on getting experience with MS Visual studio and .NET Framework. Mastering basic principles of component software technology and practical implementation of them using MS Visual studio and .NET Framework.

Compulsory literature:

Chappell David: Understanding ActiveX and OLE, Microsoft Presss, 1996 Harmon Eric: Delphi COM programming, MacMillan Technical Publising, USA,2000 Wigley, A. and P. Roxburgh (2003). ASP.NET applications for Mobile Devices, Microsoft Press, Redmond, USA Tiffany, R. (2003). SQL Server CE Database Development with the .NET Compact Framework, Apress, USA. Thilmany, Ch. (2003). A .Net Patterns: Architecture, Design, and Process, Addison-Wesley Professional, USA

Recommended literature:

Chappell David: Understanding ActiveX and OLE, Microsoft Presss, 1996 Harmon Eric: Delphi COM programming, MacMillan Technical Publising, USA,2000 Wigley, A. and P. Roxburgh (2003). ASP.NET applications for Mobile Devices, Microsoft Press, Redmond, USA Tiffany, R. (2003). SQL Server CE Database Development with the .NET Compact Framework, Apress, USA. Thilmany, Ch. (2003). A .Net Patterns: Architecture, Design, and Process, Addison-Wesley Professional, USA

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky udělení zápočtu: Za odevzdání dvou semestrálních projektů získá student maximálně 45 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod - cesta ke komponentní technologiím: modul, objekt, rozhraní, komponenta. Komponenty a rozhraní jako smlouva. Polymorfismus, typy, podtypy, rozšiřitelnost, bezpečná konstrukce softwarové architektury. Pojem návrhový vzor, "framework" a architektura. Technologie OLE, COM a ActiveX. Objektová orientace COM - Vytváření COM objektů, delegace, agregace, COM a komponenty, Monikery, persistence, jednotný přenos dat ( UDT) a konektabilní objekty, Typová knihovna, marshalling a demarshalling, Složené dokumenty OLE - vytvoření složeného dokumentu, editace složeného dokumentu, připojování a vkládání, Příklad složených dokumentů, Komponenty ActiveX, rozhraní pro aktivní komponenty a řídící komponenty, Poskytování uživatelského rozhraní, Metody a události ActiveX , Vlastnosti (properties) OPC , komponentní technologie pro řídicí systémy, DCOM. OPC servery. Architektura .NET framework , hlaví rysy a přednosti., CLR, MSIL, .NET Compact Framework, přehled a struktura jednotlivých microsoft frameworků. Assembly, instalace .NET aplikací, řízení verzí, jmenný prostor, společný typový systém Řízení paměti, .NET versus COM, bezpečnost .NET Přehled tříd a základní stavební kameny aplikací pro klasické operační systémy MS. Tvorba aplikací pro embedded zařízení na platformě MS. MS Windows CE, MS Windows Mobile 2005. Začlenění .NET Compact frameworku do operačních systémů reálného času. Použití SQL databází, napojení na servery, správa, přístup k datům a metody přenosu dat (MS SQL Server). Webová sídla ASP.NET 2.0, změny proti ASP 1.0, šablony a průvodci, Master Pages, konfigurace služby Webové služby, použití v řídicích a informačních systémech, princip práce, metody komunikace, XML, SOAP IIS - internetový informační server, MS IIS 6.0, 7.0. Tvorba vlastního serveru pomocí nástrojů MS. Použitelnost .NET Compact Frameworku u vestavných aplikací. Nejčastější vhodné případy použití a nasazení. Komunikační možnosti lokálních sítí, internetu i bezdrátových technologií pro komunikaci v řídicích systémech. Databáze - Server - Klient. Počítačové laboratoře: Seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Koncepce programování ve Visual Studiu a porovnání s ostatními vývojovými prostředími. Formulář, komponenta. Jazyk C#, obory platnosti, datové typy. Výjimky, události a jejich obsluha. MSDN help. Základní komponenty. Ovládací prvky Windows. Práce s grafikou, tisk, zvuk. Ladění programů. Pokročilé programování: tvorba DLL knihoven. Práce v API Windows, zprávy Windows. Práce s vlákny. Synchronizace vláken. Databáze MS SQL Server, datové typy, tvorba vlastní databáze, další prvky sql manažeru pro správu databází. Databázové nástroje Visual Studia. Vývoj webových sídel 1 - ASP.NET v nástroji MS Visual Studio, MS Visual Web Developer. ASP. NET 2.0, master pages, šablony Vývoj webových sídel 2 - CSS styly, HTML kód, napojení na MS SQL Server Webové služby, viditelnost jejich metod, Propojení server-klient, IIS. Vestavná embedded zařízení (PDA. MDA, XDA), tvorba software, omezení knihoven, specifika. MS Windows Mobile 2005 (Standard, Phone edition). Průmyslové embedded desky s MS Windows operačními systémy (Windows Mobile, Windows CE .NET). Zásady programování - specifické možnosti platformy. Tvorba software pro embedded zařízení s komunikačními prvky a přístupem na webové služby. Lokalizace programů. Správa projektů. Týmový vývoj. Tvorba dokumentací semestrálních projektů v MS Producer. Prezentace, Video, Ozvučení. Práce na semestrálních projektech

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2649) Electrical Engineering (2601T004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner