455-0544/01 – Grounding of Biomedical Sciences (ZBioV)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantorMgr. Petr TiefenbachSubject version guarantorMgr. Petr Tiefenbach
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 2+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this subject is to introduce students with the principles, organization and the form of studying on the technical universities wit the biomedical alignment and medical faculties The benefit of this subject is also the improvement of communication between technicians and medics in the sphere of biomedicine and medical electronics. Acquired knowledge and skill in this subject and the whole alignment forms the basic presumption of knowledge of biomedical engineering.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

A part of subject outlines are important information relating to history and to history of medical science, public health, medical morality and ethics, psychology and communication, methodology of scientific research, medical law and legislation used in health service.

Compulsory literature:

Jarolímek,J.: Úvod do studia lékařství. Avicenum, Praha 1998 Kábrt,V., Chlumská,E.: Lékařská terminologie. Avicenum Praha 1990 Pešek,J., Pavlíková,J.: Naše zdravotnictví a lékárenství v EU. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-1392-6 Madar,J.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Avicenum, Praha 2004, ISBN 80-247-0585-0 Grohar-Murraty,M.E., DiCroce,H.R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Avicenum, Praha 2003, ISBN 80-247-0267-3 Munzarová,M.: Lékařský výzkum a etika. Avicenum, Praha 2005, ISBN 80-247-0924-4 Rozman,J.: Životní prostředí ES VUT. Brno 1986 Holčík,J.: Společná cesta ke zdraví, Avicenum, Praha 1990 Kala,M., Kubínek,R.: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta. Rubico, Olomouc 2004, ISBN:80-85839-47-4 Autorský kol.: Jan Evangelista Purkyně-život a dílo. Avicenum, Praha 1986

Recommended literature:

Tiefenbach,P.: Management medical instruments. Sylabus VŠB-TUO, 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit test - 40p. Classified credit (Credit test + Written test)

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Zvláštnosti vysokoškolského studia. Technika získávání informací. Práce s knihou. Přednáška jako zdroj informaci. Psychologie učení. Přehled historie a dějin lékařství a zdravotnictví od samého vzniku. Struktura studia lékařských věd. Jednotlivé etapy studia zdravotnických pracovníků. Předměty biomedicínských věd. Postavení a poslání lékaře ve společnosti. Základní povinnosti zdravotnických pracovníků. Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Lékařská morálka a etika. Hippokratova přísaha. Etika a jejich vztah k technickým pracovníkům. Lékařská terminologie pro komunikaci ve zdravotnictví. Normy a předpisy platné ve zdravotnictví. Ekologické inženýrství. Monitorování znečištění prostředí. Faktory vnějšího prostředí a jejich vliv na zdraví člověka. Metrologie ve zdravotnictví. Organizační struktura zdravotní péče v ČR. Pracovníci resortu zdravotnictví. Zdravotničtí pracovníci. Jiní odborní pracovníci. Řízení zdravotnického zařízení a pojištění. Marketing zdravotnické techniky. Metodika schvalování a zavádění zdravotnické techniky. Nákup, prodej, certifikace prostředků zdravotnické techniky. Uplatnění absolventů BMI ve zdravotnictví. Přehled firem a zdravotnických zařízení v regionu a ČR. Cvičení: Předměty studia lékařských věd. Teoretické a klinické odborné předměty. Zadání referátu. Struktura vysokých škol s biomedicínským zaměřením v ČR. Psychologické předpoklady učení. Přehled historie lékařství a významné osobnosti. Oblasti působení jednotlivých zdravotnických pracovníků. Specializační průprava lékařů a farmaceutů. Jiné formy dalšího vzdělávání. Nástavby. Etická pravidla zdravotní péče. Etický kodex lékaře a zdravotní sestry. Soustava norem a předpisů ve zdravotnictví. Práce s lékařskou terminologií a medicínskými slovníky. Kontrolní test nebo prezentace referátu. Faktory vnitřního prostředí. Ochrana a tvorba životního prostředí v ČR. Legislativa. Informační zdroje. Ověřování stanovených měřidel, schvalování typu měřidel, státní etalony, certifikace referenčních materiálů, certifikace personálu, mezilaboratorní porovnání, organizace, funkce pilotní laboratoře, hodnocení. Marketing, základní pojmy. Řízení marketingové činnosti, cíle podniku. Informační soustava marketingu, marketingový výzkum. Řízení marketingové činnosti, cíle podniku. Strategické plánování. Strategie řízení zdravotnických zařízení. Segmentace trhu, stanovení pozice produktu. Chování zákazníka, práva a povinnosti pacienta a zdrav.zařízení. Rozhodování při koupi, trh organizovaných kupců. Produkt, životní cyklus produktu. Vývoj, testování a zavádění nových výrobků. Legislativa a metodika schvalování a zavádění zdrav.techniky. Závěrečný test a prezentace referátu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Laboratory work Laboratory work 60  0
        Written exam Written test 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner