455-0546/01 – Fundamentals of Component Technologies in Control (ZKTR)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
C1E65 doc. RNDr. Jindřich Černohorský, CSc.
JAN798 Ing. Dalibor Janckulík
KRE15 doc. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 2+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course represents an introduction to the technology of component software development. Microsoft's technologies COM, OLE and ActiveX are used there as an wide-spread model accessible easily by any student. Also OPC ( OLE for Process Control)used in the field of process control is discussed as an extension of the above technologies . Practical training is focused on getting experience with MS Visual studio and .NET Framework. Mastering basic principles of component software technology as introduced by COM, ActiveX a OLE and practical implementation of them using MS Visual studio and .NET Framework

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs

Summary

The course represents an introduction to the technology of component software development. Microsoft's technologies COM, OLE and ActiveX are used there as an wide-spread model accessible easily by any student. Also OPC ( OLE for Process Control)used in the field of process control is discussed as an extension of the above technologies. Practical training is focused on getting experience with MS Visual studio and .NET Framework.

Compulsory literature:

Černohorský,J.: Sylaby k předmětu "Komponentně orientované technologie" vytvořené v rámci řešení projektu FRVŠ 1999, MŠ ČR, číslo projektu 0646 "Inovace studijního programu oboru Měřicí a řídicí technika". Sylaby na WWW stránkách katedry, 2002 Dalibor Kačmář: Programujeme v COM a COM+ , Computer Press 2000 Dalibor Kačmář: Programujeme .NET aplikace, Computer Press 2001 Lacko, L.: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET, Computer Press, Brno, 2004, 479 stran, ISBN 80-251-0176-2

Recommended literature:

Chappell David: Understanding ActiveX and OLE, Microsoft Presss, 1996 Harmon Eric: Delphi COM programming, MacMillan Technical Publising, USA,2000 Wigley, A. and P. Roxburgh (2003). ASP.NET applications for Mobile Devices, Microsoft Press, Redmond, USA Tiffany, R. (2003). SQL Server CE Database Development with the .NET Compact Framework, Apress, USA. Thilmany, Ch. (2003). A .Net Patterns: Architecture, Design, and Process, Addison-Wesley Professional, USA

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Konzultace ve cvičeních. Podmínky udělení zápočtu: Student odevzdá dva semestrální projekty. Za každý má možnost získat 50 bodů. Klasifikovaný zápočet bude udělen, získá-li více než 50 bodů. Klasifikován je podle dosaženého počtu bodů dle Studijního a zkušebního řádu VŠB TUO.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Úvod - cesta ke komponentní technologiím: modul, objekt, rozhraní, komponenta. Komponenty a rozhraní jako smlouva. Polymorfismus, typy, podtypy, rozšiřitelnost, bezpečná konstrukce softwarové architektury. Pojem návrhový vzor, "framework" a architektura. Technologie OLE, COM a ActiveX. Objektová orientace COM - Vytváření COM objektů, delegace, agregace, COM a komponenty, Monikery, persistence, jednotný přenos dat ( UDT) a konektabilní objekty, Typová knihovna, marshalling a demarshalling. Objekt jako model prvků řídicího systému ( čidla, akční členy ) a odpovídající visualizační objekty. Složené dokumenty OLE - vytvoření složeného dokumentu, editace složeného dokumentu, připojování a vkládání, Příklad složených dokumentů, Komponenty ActiveX, rozhraní pro aktivní komponenty a řídící komponenty, Poskytování uživatelského rozhraní, Metody a události ActiveX , Vlastnosti (properties). Vizualizace prvků řídícího systému pomocí ActiveX komponent. OPC , komponentní technologie dedikovaná pro řídicí systémy, DCOM. OPC servery. Komponentní vývojová prostředí ( frameworky ): .NET Framework, .NET Compact Framework, přehled a struktura jednotlivých frameworků. Smysl tvorby software pomocí frameworku. Visualizace řidícího systému na základě obecného komponentního frameworku. MS .NET Framework, hierarchie operačního systému s napojením vrstev .NET Framework. Přehled tříd a základní stavební kameny aplikací pro klasické operační systémy MS. MS .NET Compact Framework, hierarchie vestavěného operačního systému s napojením vrstev .NET Compact Framework a dalších řešení třetích stran (OpenNETCF, 32feet.NET, InTheHand). Přehled tříd a základní stavební kameny mobilních vestavěných a řídicích aplikací pro platformy MS. Programování a vývoj standardních jednoprocesorových aplikací a možnosti uplatnění na poli řídicích systémů. Použití databází a jejich napojení, správa, přístup k datům a metody přenosu dat (MS SQL Server). Použitelnost .NET Compact Frameworku u vestavných aplikací. Nejčastější vhodné případy použití a nasazení. Komunikační možnosti lokálních sítí, internetu i bezdrátových technologií pro komunikaci Databáze - Server - Klient. Počítačové laboratoře: Vývojové prostředí MS Visual Studio. Práce s grafikou, tisk, zvuk. Pokročilé programování: tvorba DLL knihoven. Práce v API Windows, zprávy Windows. Databáze MS SQL Server, datové typy, tvorba vlastní databáze, další prvky sql manažeru pro správu databází. Databázové nástroje Visual Studia. Vývoj webových sídel 1 - ASP.NET v nástroji MS Visual Studio, MS Visual Web Developer. ASP. NET 2.0, master pages, šablony Vývoj webových sídel 2 - CSS styly, HTML kód, napojení na MS SQL Server Webové služby, viditelnost jejich metod, Propojení server-klient, IIS. Vestavná embedded zařízení (PDA. MDA, XDA), tvorba software, omezení knihoven, specifika. MS Windows Mobile 2005 (Standard, Phone edition). Průmyslové embedded desky s MS Windows operačními systémy (Windows Mobile, Windows CE .NET). Zásady programování - specifické možnosti platformy. Tvorba software pro embedded zařízení s komunikačními prvky a přístupem na webové služby. Úvod do tvorby komponent. Práce s technologií OLE, Ovládací prvky ActiveX. Rozhraní COM. Vytvoření ovládacích prvků ActiveX Tvorba dokumentací semestrálních projektů v MS Producer. Prezentace, Video, Ozvučení.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Project Semestral project 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (2601R004) Measurement and Control Engineering K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner