455-0548/01 – Industrial Control systems and networks (PVTRS)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC293 Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
KOZ47 prof. Ing. Jiří Koziorek, Ph.D.
MIC318 Ing. Viktor Michna
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu Průmyslová výpočetní technika pro řízení a sítě je poskytnout studentům znalosti o řídicích, vizualizačních a komunikačních systémech používaných v mechatronice. Řídicí systémy jsou v předmětu zastoupeny programovatelnými automaty Bernecker&Rainer, vizualizační systémy operátorskými panely Bernecker&Rainer a zejména SCADA systémem Wonderware Intouch, komunikací sběrnice zejména systémem Ethernet Powerlink. Po absolvování předmětu budou studenti schopni navrhnout řídicí systém pro průmyslovou aplikaci z oblasti mechatronických systémů, vytvořit vizualizační aplikaci pomocí operátorského panelu nebo počítačového vizualizačního pracoviště.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Předmět Průmyslová výpočetní technika pro řízení a sítě je zaměřen na průmyslové řídicí, vizualizační a komunikační systémy. Studenti se v předmětu seznámí s vybraným typem programovatelného automatu, který se v současné praxi používá pro řízení mechatronických systémů. Dále se naučí, jak realizovat rozhraní člověk-stroj pomocí operátorského panelu a počítačového vizualizačního pracoviště. Součástí předmětu bude rovněž problematika průmyslových komunikačních sítí. V předmětu je kladen důraz na získání praktických znalostí. Přednášky obsahují informace nutné pro získání všeobecného přehledu v této problematice a obsahují rovněž informace, které student posléze aplikuje v praktických úlohách na cvičení. Každý student během absolvování předmětu vytvoří dva samostatné projekty, které odevzdá ve formě protokolu. První z těchto projektu bude zaměřen na realizaci řídicí aplikace pro programovatelný automat a na tento projekt bude navazovat druhý, v rámci kterého student vytvoří vizualizační aplikaci. Vznikne tak kompletní systém, na kterém student pozná, jak se podobné úlohy řeší v praxi.

Compulsory literature:

KOZIOREK, J.; CHROMČÁK, L. Logické systémy řízení: E-learningové výukové materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007, 320 s. ISBN 978-80-248-1490-2. KOZIOREK, J.; ČERNOHORSKÝ, J. Použití počítačů při řízení procesů: výukové texty. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, 280 s. ISBN 80-248-0308-9.

Recommended literature:

KOZIOREK, J.; ČERNOHORSKÝ, J. Použití počítačů při řízení procesů – cvičení: podklady pro praktická cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2003, 140 s. KOZIOREK, J. Navrhování a vizualizace řídicích systémů: sylabus. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, 63 s. KOZIOREK, J. Distribuované systémy řízení: sylabus. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, 95 s. Technická dokumentace firmy Bernecker&Rainer. Technická dokumentace firmy Wonderware.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola znalostí je zajištěna průběžnou prací na projektech, jejich prezentace a odevzdání v zápočtovém týdnu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Řídicí výpočetní technika, vlastnosti, srovnání. 2. Programovatelné automaty PLC, hardware, vstupně-výstupní signály, principy vykonávání programu. 3. Programování logických funkcí, funkční bloky, analogovými signály, realizace regulačních algoritmů. 4. Řízení pohonů pomocí programovatelných automatů. 5. Zpracování algoritmu s použitím Petriho sítí. Norma IEC 1131 a její části. 6. Vizualizační systémy pro řízení. Operátorské panely. 7. Operátorské panely Bernecker&Rainer. 8. Počítačová vizualizační pracoviště. Průmyslové PC a vestavěné PC. 9. Postupy při tvorbě aplikací, scripty, alarmy a události. 10. Komunikace mezi PC a PLC. Komunikace vizualizačních aplikací s jinými aplikacemi, DDE, NetDDE, OLE, OPC. 11. Internetové technologie ve vizualizačních systémech. 12. Průmyslové sběrnice, distribuované systémy řízení. ISO-OSI Model. 13. Přenosové média. Sdílení přenosového kanálu. Metody přístupu. Topologie a spojování sítí. 14. Příklady průmyslových komunikačních systémů. Cvičení: 1. Seznámení se s PLC systémem. Ověření propojení PLC s počítačem. 2. Základy programování PLC Bernecker&Rainer. Práce se log. vstupy a výstupy na PLC, programování časovačů, čítačů a klopných obvodů. 3. Programování PLC Bernecker&Rainer, aritmetika, analogové veličiny. 4. Řízení pohonů pomocí PLC Bernecker&Rainer. 5. Algoritmizace řídicího problému. Analýza systému pomocí Petriho sítí. 6. Řešení samostatného projektu s PLC Bernecker&Rainer. 7. Programování vizualizačních aplikací pro operátorské panely Bernecker&Rainer. 8. Programování vizualizačních aplikací pro operátorské panely Bernecker&Rainer. 9. Seznámení se s vizualizačním systémem InTouch. Práce s proměnnými v prostředí InTouch. 10. Práce s animačním spojením a skripty v prostředí InTouch. 11. Práce s trendy a uživatelským systémem v prostředí InTouch. 12. Komunikace pomocí DDE, NetDDE, OPC v aplikacích Intouch. 13. Řešení samostatného projektu v prostředí Intouch. 14. Prezentace projektů, udělování zápočtů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40  10
        Examination Examination 60  11 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter