455-0560/01 – Biofyzika (BFY)

Garantující katedraKatedra měřicí a řídicí technikyKredity2
Garant předmětuMgr. Petr TiefenbachGarant verze předmětuMgr. Petr Tiefenbach
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výklad fyzikálních dějů v oblasti lékařské fyziky. Seznamuje se základními mechanismy působení různých fyzikálních faktorů na zdraví člověka.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět tvoří spojovací článek mezi matematickou fyzikou a fyzikální chemií na jedné straně a biologickými vědami na straně druhé. Předmět zapadá svou náplní do mezioborového bakalářského oboru se zaměřením na specialistu pro zdravotnická zařízení. Získané vědomosti a dovednosti v tomto předmětu a celého zaměření vytváří základní předpoklad znalostí odborného asistenta zdravotnické techniky. Obsahem předmětu je matematická interpretace biologických dějů zkoumající kvalitativní a kvantitativní stránku fyzikálněchemických procesů v živé hmotě, vztah živé hmoty a různých forem energie a vzájemné působení živých soustav.

Povinná literatura:

Hrazdira, I.: Biofyzika, Praha, Avicenum, 1990 Ottová - Leitmannová, A.: Základy biofyziky, Bratislava, Alfa, 1993 Dvořák - Maršík - Andrej: Biotermodynamika.Praha, Akademia, 1985. Šimek, J.: Fyziologické hodnoty u člověka, Avicenum, Praha 1986 Venčikov, A.I.; Venčikov, V.A.: Základní metody statistického zpracování dat ve fyziologii.Avicenum, 1974 Stránský a kol.: Základy biofyziky a výpočetní techniky pro studující lékařství (skripta), 1994 Cameron, J.R, Skofronick, J.G.: Medical physics, Wiley New York, 1978 Matcalf,H. J.: Topics in clasical biophysics. Prentice -Hall, Inc., Englewood Cilffs, 1980

Doporučená literatura:

Silbernagl,S.; Despopoulos, A.: Atlas fyziologie člověka. Praha 1984. Wiliam, F. Canong: Přehled lékařské fyziologie. Praha 1976. Nečas, O.: Biologie. Praha, Avicenum 1982.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1. Zápočet - kontrolní zápočtový test (23-45b.). 2. Zkouška - závěrečný písemný test (28-55b.). Celkový výsledek absolvování předmětu - zápočet a zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Biofyzika a její cíle. Podstata biofyzikální analýzy. Obecná biofyzika, lékařská biofyzika, fyzikální obraz světa, veličiny a jednotky. Základy matematické analýzy biofyzikálních dějů. Funkce a její vyjádření. Obecné vlastnosti. Stavba biologicky významných makromolekul, stavba buněk. Molekulová fyzika. Bílkoviny a lipidy. Aminokyseliny. Buňka. Molekulová biofyzika. Struktura a vlastnosti molekul. Interakce mezi stavebními součástmi látek. Molekulové vlastnosti látek. Difůze v roztocích. Osmóza a osmotický tlak. Biomolekuly, biomakromolekuly, molekulové receptory Biofyzika buňky. Struktura buňky. Metody zkoumání struktury. Biomembrány. Typy transportu látek. Elektrické vlastnosti buňky. Šíření elektrického potenciálu. Biofyzika tkání a orgánů. Mechanické vlastnosti tkání. Základy biomechaniky. Biofyzika krevního oběhu. Biofyzika dýchání. Bioakustika. Elektrický odpor tkání. Vztah mezi strukturou a funkcí orgánu, biomechanika kostí, struktura svalové tkáně, biofyzika svalového pohybu Biologický systém ve vztahu k neživému prostředí. Elektromagnetické vlnění a účinky na živé systémy. Absorpce elektromagnetického pole. Ochrana před nežádoucími účinky elektromagnetického pele na organismus. Vliv magnetických polí na lidský organismus. Gravitační pole a živé systémy. Vliv ultrazvuku. Vedení elektrického proudu tkáněmi. Meteorologicé podmínky a organismus. Biologické účinky mikrovln. Biofyzika vnímání. Charakteristika smyslového vnímání. Rozdělení receptorů. Převodní funkce receptorů. Biofyzika vnímání chemických podnětů. Biofyzika vnímání zvuku. Fyziologická akustika, hluk. Skladba oka. Optický systém oka. Vnímání světelných podnětů. Biokybernetika. Vznik biokybernetiky a její charakteristika. Kybernetické systémy. Dynamické systémy a jejich vlastnosti. Informační systémy. Řízení a regulace. Principy modelování. Fotobiofyzika. Sluneční energie a způsoby využití. Fotosyntéza zelených rostlin. Umělé fotosyntetické systémy. Fotometrické jednotky, geometrická optika vidění, fotobiofyzika, regulační mechanismy (adaptace) Biomechanika. Biologické materiály z hlediska fyziky tuhých látek. Deformace. Pružnost. Základy biostatiky. Viskozita. Membránová mechanika a tvar buňky. Hydrodynamika proudění tekutin a krevního oběhu. Proudění vzduchu. Bioenergetika. Základní termodynamické pojmy. Termodynamika biologických systémů. Transformace a akumulace energie v živých systémech. Fyziologické hodnoty u člověka. Popis skupin , do kterých jsou hodnoty rozděleny. Zákonné jednotky a používané veličiny. Převody jednotek. Buněčné složení lidského organismu. Hmotnosti orgánů u člověka. Skladba tělních tekutin. Základní metody statistického zpracování dat ve fyziologii. Základní postupy analýzy fyziologických jevů. Významnost rozdílů charakteristik a srovnání jevů. Korelační a regresní analýza.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Test B Jiný typ úlohy 55  28
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Test A Jiný typ úlohy 45  23
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2649) Elektrotechnika (3901R039) Biomedicínský technik P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (3901R032) Biomedicínská technika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku