455-0565/01 – Bachelor Diploma Work II (BS)

Gurantor departmentDepartment of Measurement and ControlCredits8
Subject guarantorMgr. Petr TiefenbachSubject version guarantorMgr. Petr Tiefenbach
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA113 Ing. Ondřej Adamec
AUG011 doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.
CER275 doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.
HAJ74 Ing. Radovan Hájovský, Ph.D.
MOH35 Ing. Jitka Mohylová, Ph.D.
PEN72 prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D.
TIE30 Mgr. Petr Tiefenbach
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the bachelor seminar is advising of information and rules for the preparing of bachelor diploma work. Information is related to text formatting, language quality, content and range of the bachelor diploma work, and electronic version of the work. Next information is related to organize, time table and headway of the state bachelor examination. There are also consultations with

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials

Summary

The scope of bachelor seminar is advising of information and rules for the preparing of bachelor diploma work. Information is related to text formatting, language quality, content and range of the bachelor diploma work, and electronic version of the work. Next information is related to organize, time table and headway of the state bachelor examination. There are also consultations with lecturers and the self individual elaboration of bachelor diploma work.

Compulsory literature:

Závazné pokyny pro vypracování bakalářské/diplomové práce. FEI, VŠB-TU Ostrava, 2005. Normy : ČSN ISO 690, ČSN 010 194. Jarošová, D. Seminář k závěrečné práci. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ivanová, K., Juričková, L. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.

Recommended literature:

Kapounová J. Formální úprava diplomové práce. Ostrava: Ostravská univerzita, 1998. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografická citace. Obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. Bartoš, J. Metodika diplomové práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1991. Holoušová, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. Michalík, P., Roup, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové práce na PC. Plzeň: ZČU, 2000. Spousta, V. a kol. Vademekum autora odborné a vědecké práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. Šimek, D., Kubátová, H. Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Každý student je průběžně kontrolován svým vedoucím bakalářské práce Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání bakalářské práce

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Laboratoře: Úvod a poslání závěrečné práce - charakteristika a specifika bakalářské práce ve zdravotních vědách. Základní fáze přípravy bakalářské práce - sběr dat, relevantní zdroje získávání. informací, rešerše, anotace, meziknihovní a mezinárodní výpůjční služba, využití moderních informačních technologií. Cíle, specifika, limitace a úskalí fáze realizace bakalářské práce - metodologie, metody a techniky, badatelské přístupy ve zdravotních vědách. Základní požadavky na bakalářskou práci - obsahové a formální požadavky na teoreticky a empiricky zaměřenou práci. Volba tématu bakalářské práce, konkretizace cíle práce, motivace k badatelské činnosti. Obsahová stránka bakalářské práce, struktura bakalářské práce, požadavky na teoretickou a empirickou část bakalářské práce. Formální stránka bakalářské práce - úprava textu, technické požadavky, ISO 690. Cíle, specifika a úskalí I. fáze realizace bakalářské práce - přípravná fáze, sběr dat. Cíle, specifika a úskalí II. fáze realizace bakalářské práce - evaluace a zpracování získaných dat. Cíle, specifika a úskalí III. fáze realizace bakalářské práce - teoretický kontext bakalářské práce. Cíle, specifika a úskalí IV. fáze realizace bakalářské práce - empirická část bakalářské práce. Cíle, specifika a úskalí závěrečné fáze realizace bakalářské práce - diskuse, korekce, jazyková korektura textu, konečná podoba práce. Tabulky, grafy, obrázky a schémata v bakalářské práci. Odevzdání závěrečných bakalářských prací. Projekty: Individuální bakalářská práce každého studenta

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit  
        Other task type Other task type  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2649) Electrical Engineering (3901R039) Biomedical Technician P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3901R032) Biomedical Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner