456-0064/01 – Data Analysis Methods (MAD)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Absolvent předmětu zná teoreticky metody dolování znalostí z dat a umí je prakticky použít na reálných datech. Znalosti může uplatnit ve zpracování sociologických průzkumů, vědeckých výzkumů zpracovávajících experimentální data nebo při budování datových skladů a dolování znalostí z nich.

Teaching methods

Summary

Objects, atributes, data analysis methods. Statistical and exploratory analysis. Factor analysis. Cluster analysis, nonhierarchical and hierarchical clustering. GUHA method, associations. Discovering rules in information trees. Expert system for objects or atributes analysis.

Compulsory literature:

J.Šarmanová: Metody analýzy dat. VŠB-TU Ostrava J.Anděl: Matematická statistika. SNTL Praha, 1990 A.Lukasová, J.Šarmanová: Metody shlukové analýzy. SNTL Praha, 1985 P.Hájek,T.Havránek, M.K.Chytil: Metoda GUHA. Academia Praha, 1983 Sborníky konferencí PKDD, 1997-2001

Recommended literature:

J.Šarmanová: Metody analýzy dat. VŠB-TU Ostrava Manuál SAD. VŠB-TU Ostrava

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Referát na téma dolování znalostí = 20 bodů Analýza vlastních dat = 20 bodů Implementace jedné metody dolování = 20 bodů Podmínky udělení zápočtu: Splnění všech tří bodů průběžné kontroly studia, každý minimálně na 10 bodů.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Vymezení problémů analýzy mnohorozměrných dat. Vstupní data, typy dat z hlediska formálního a významového. Hrubá filtrace. Chybějící údaje, dichotomizace, kategorizace Předzpracování dat, transformace. Normalizace, standardizace. Transponování matice dat. Metoda hlavních komponent. Metody analýzy dat: matematická statistika a explorační analýza dat. Metody popisné. Shluková analýza, metody nehierarchické. Shluková analýza, metody hierarchické. Shluková analýza, prezentace a interpretace výsledků. Hledání asociací, automatická tvorba hypotéz. Asociace, prezentace a interpretace výsledků. Konstrukce rozhodovacího stromu, prezentace a interpretace. Vazby metod předzpracování a analýzy dat. Expertní systém založený na datové matici. Cvičení: Procvičování metod z přednášek na příkladech konkrétních dat. Referáty o nových metodách dolování z dat. Referáty o výsledcích vlastní analýzy. Projekty: Analýza konkrétních dat z vlastní praxe nebo z databáze - analýza potřeb a možnost Předzpracování, výběr vhodných metod Vlastní výpočty, interpretace. Referát, dokumentace. Počítačové laboratoře: Seznámení s programovým systémem pro analýzu dat, ovládání, metody, prezentace výsledků, využití.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner