456-0111/01 – Database and Information Systems III (DAIS3)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The course covers various advanced topics in the area of database and information systems, including J2EE and .NET enterprise applications, geographic information systems, and object-oriented databases.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Architektury informačních systémů Pojem a význam architektury IS. Základní přístupy. Vícevrstvé architektury. Prezentační, aplikační a datová vrstva. Prezentační vrstva informačního systému Oddělení prezentace od aplikační logiky. Formáty prezentace na straně klienta - HTML, XML, WML, PDF, PostScript, RTF. Realizace na straně serveru - XSL, JSP. Aplikační vrstva informačního systému Aplikační servery. Technologie J2EE a Enterprise Java Beans. Architektura .NET Prostředí .NET, jazyková podpora, knihovny. Programovací jazyk C#. Technologie ASP.NET. Tvorba komponent. Datová vrstva informačního systému Nezávislý přístup k datům - standardy ODBC/JDBC. Architektura a použití ADO.NET. Aplikační rámce a knihovny Projekty Jakarta Struts a Apache Cocoon. Tvorba, instalace a konfigurace webových aplikací. Webové služby Princip webových služeb, protokol SOAP. Popis a vyhledávání webových služeb - WSDL, UDDI. Realizace webových služeb v prostředí Java (JAX-RPC) a .NET. Objektově orientované databáze Objektový datový model, porovnání s modelem relačním. Standard ODMG a jeho realizace. Jazyky pro definici dat a dotazování v prostředí objektových databází. Postrelační databázové systémy. Geografické informační systémy Historie GIS. Charakteristika GIS a jejich používání. Mapa a prostorové informace. Komponenty GIS. Datové struktury používané v GIS, vztahy mezi prostorovými daty, Organizace dat, vrstvy. Modely používané pro GIS Rastrový model, vektorový model - výhody a rozdíly. Quadtree. Terénní model. Triangulační model. Konverze dat. Prostorové dotazy. Sběr, zpracování a ukládání geografických dat Zdroje dat - přírodní zdroje, skenování, GPS, fotogrammetrie, remote sensing, ruční digitalizace, geokódování prostorových fotografií, satelitní snímky. Prostorová analýza dat. Prostorové interpolační techniky. Projekty: Přihlašování na zkoušky. Student je zapsán do několika předmětů a v těchto předmětech jsou vyhlašovány zkušební termíny. Aplikace zajistí možnost přihlášení studenta na zkoušku podle platných pravidel a umožní vytváření sestav se seznamy zapsaných studentů. Předběžný zápis do předmětů. Student má k dispozici předměty z předem sestaveného studijního plánu. Aplikace zajistí možnost výběru předmětů z tohoto plánu podle platných pravidel a umožní vytváření sestav se seznamy studentů zapsaných do jednotlivých předmětů. Zápis na cvičení. Student má k dispozici rozvrh výuky a seznam zapsných předmětů. Aplikace zajistí možnost výběru konkrétních hodin výuky podle platných pravidel a umožní vytváření sestav se seznamy studentů zapsaných na jednotlivé hodiny. Přihlašování k projektům. Student má k dispozici seznam zapsaných předmětů a témata projektů vyhlášených v jednotlivých předmětech. Aplikace studentovi zajistí možnost výběru témat podle platných pravidel a umožní vytváření sestav s přehledem vybraných témat pro studenty v jednotlivých předmětech. Elektronické zkoušení. Studentovi je ze seznamu otázek vygenerován test s volenými i tvořenými odpověďmi. Aplikace zajistí vyplnění testu studentem, jeho zhodnocení učitelem a umožní vytváření sestav s přehledem výsledků studentů v jednotlivých testech. Anketa k hodnocení výuky. Student má k dispozici seznam zapsaných předmětů a vyučujících, kteří v těchto předmětech učí. Aplikace zajistí studentům možnost vyplnění ankety k obsahu a formě výuky v předmětech a k úrovni výuky vyučujících a umožní vytváření sestav s přehledy pro konkrétní předměty a vyučující. Počítačové laboratoře: Úvod Seznámení s prostředím a základními nástroji dostupnými pro cvičení. Zadání semestrálního projektu. Použití systému Ant pro správu projektů. Java Server Pages Vytvoření jednoduché webové aplikace. Prezentace XML dat v různých formátech. XSL transformace Návrh šablon pro transformaci XML dat, začlenění do aplikace. Rozhraní JDBC Prezentace dat z databáze MySQL, vkládání a aktualizace dat. Enterprise Java Beans Realizace session a entity beanu. Aplikace v prostředí Jakarta Struts Tvorba jednoduché aplikace, její instalace a konfigurace v aplikačním serveru. Webové služby Vytvoření webové služby v prostředí JAX-RPC, realizace klientské aplikace. Programovací jazyk C# Demonstrace specifických vlastností jazyka na jednoduchých příkladech. Přístup k datům v ADO.NET Konfigurace datových zdrojů ODBC, ukázka přístupu k datům s využitím modelu ADO.NET. Webové aplikace v ASP.NET Vytvoření jednoduché aplikace v ASP.NET, ukázka možností podporovaných programovacích jazyků. Geografické informační systémy Ukázka práce v prostředí Smallworld GIS.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2601T004) Measurement and Control Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2612T018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (10) Elektrické stroje a přístroje P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (2642T004) Electrical Machines, Apparatus and Drives (20) Elektrické pohony a výkonová elektronika P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3907T001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2612) Electrical Engineering and Computer Science (3902T023) Computer Science P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner