456-0320/01 – Návrh jednotek počítačů (NJP)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity5
Garant předmětuIng. Jiří Mitrych, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jiří Mitrych, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIT04 Ing. Jiří Mitrych, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 4+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvládnutí metodiky návrhu číslicových obvodů a systémů pomocí prostředků pro popis hardware Student je veden k samostatnému návrhu na úrovni výrobní dokumentace účelového zařízení spolupracujícího s počítačem. Cílem předmětu je ukázat, jakým způsobem probíhá návrh zakázkového obvodu na bázi programovatelných logických obvodů, úskalí s tím spojená a metody jejich překonávání. Součástí jsou praktická cvičení spojená se simulacemi i realizací jednoduchých návrhů s cílem procvičit metodiku návrhu.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Jazyky pro automatizovaný návrh jsou základními prostředky, které umožňují navrhovat uživatelské aplikace jednotek počítačů v podobě moderních elektronických obvodů na bázi projektové dokumentace desek plošných spojů i programovatelných prvků CPLD, FPGA a FPAA.

Povinná literatura:

Dewey, A.: Design Automation. IBM Enterprise Systems, Czech Technical University in Prague (8-11 March, 1993). Bernard, J.-M., Hugon, J.: Od logických obvodů k mikroprocesorům I - IV, Praha 1983

Doporučená literatura:

Bartoň, Z., Kerckeanere, S., Kolouch, J., Musil, V., Vlček, K.: Navrhování digitálních integrovaných obvodů, Jazyk VHDL. VUT v Brně, (2000), ISBN 80-214-1750-1 Bartoň, Z., Drobek, J., Kolouch, J., Kovalský, J., Mitrych, J., Musil, V., Vlček, K.: Návrh digitálních integrovaných obvodů, Jazyk VHDL, Cvičení. VUT v Brně, (2000), ISBN 80-214-1779-X Vlček, K.: Komprese a kódová zabezpečení v multimediálních komunikacích, BEN Technická literatura, Praha (2000), ISBN 80-86056-68-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studia: Zpracování semestrálního projektu

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Vymezení problematiky - základy jazyka pro návrh HDL, prvky jazyka. Prvky HDL pro návrh, jejich použití, popis chování, popis struktury. Vytváření modelů, překlad, simulace, syntéza, typové konstrukty. Obecné a konkrétní vlastností modelů, zápis seznamu proměnných pro start událostí. Strukturování navrhovaných obvodů. Modelování kombinačních logických obvodů. Modelování sekvenčních logických obvodů, podprogramy, procedury a funkce. Modelování konečných automatů (FSM). Obvodové funkce vytvářené kombinačně nebo sekvenčně. Třístavové zesilovače, simulace, poruchové simulace Testování modelů obvodů, využití testů, funkce času ve VHDL. Příklady praktického modelování, sestavení signálů, způsob řízení činnosti modelu. Časování při simulaci, vytváření dynamicky obsazovaného pole, doporučení pro návrh. Vliv popisu na syntetizovanou strukturu. Vývoj nových prostředků pro návrh systémů na čipu (SoC). Technika ASIC a FPGA, návrh shora dolů, jazyky pro návrh (HDL), nástroje automatizovaného návrhu, syntéza s podporou HDL. Optimalizace kombinačních obvodů, vymezení obvyklých podmínek návrhu. Jazyky pro návrh, návrhové entity VHDL a Verilog. Deklarace, souběžně prováděné příkazy, sekvenčně prováděné příkazy. Datové typy a datové objekty. Pojem entita, relace, souběžné procesy, definice pole, vektorů a proměnných veličin. Výrazy. Operandy (literály, identifikátory, funkcí volané operandy, indexované a řezové operandy, konverze typů operandů, záznamy). Operátory (aritmetické, znaménkové, relační, logické, v "bitovém formátu", operátory posuvu, zřetězení a replikace. Předdefinované typy, funkce, tvorba knihovních prvků, popis kombinačních a sekvenčních obvodů Modelování pomocí příkazu proces, snížení příkonu, snadné testování. Přesnost simulace, zlepšení rychlosti simulace. Doporučení pro simulaci a syntézu modelu při modu činnosti "output" a "buffer", levostranné uspořádání operátoru, parametry v modelech pro opakované použití. Výpis modelu s plnou citlivostí k událostem, detekce typu hran "wait" a "if". Operátory, řezy, konverze bitů na booleovské proměnné. U-logika. Souběžné procesy. Spojení simulace a syntézy, použití "others" (VHDL) a "default" (Verilog), signály a proměnné, nastavování vstupů pro příkaz "case". Porovnání typů uspořádání vektorů rozdílné šířky. Použití atributů a "packages". Přenosové funkce - rozšíření a useknutí, sdílení zdrojových modelů. Způsob reakce modelu na různě uspořádané seznamy proměnných. Funkce sekvenčních obvodů. Strukturování návrhu, hrubé zrnění, moduly entit nebo architektur. Hrubé - střední zrnění, generování pomocí "for" a "if", blokové příkazy. Střední zrnění. Jemné zrnění, elementární funkce. Konstrukty s příkazem WAIT. Bezchybný popis obvodových struktur pomocí hierarchicky strukturovaných konstruktů. Modelování kombinačních logických obvodů. Logické a aritmetické rovnice. Logická struktura řízení, multiplexory, kodéry, prioritní kodéry, dekodéry, komparátory, aritmetické logické jednotky. Reprezentace čísel. Rozdíly vlastností proměnných a signálů. Vztah proměnné k procesu jako lokální veličiny, signálu jako globální veličiny. Zdroje signálů. Modelování sekvenčních logických obvodů typu zdrž (latch), jak jsou obvody typu zdrž odvozeny. Nechtěný obvod typu zdrž vznikající při použití příkazu "case". Dynamicky řízený klopný obvod ("flip-flop") typu D. Lineární zpětnovazební posuvné registry (LFSR), zpětnovazební hradla XOR a XNOR, struktury s jedním vstupem a mnoha výstupy a s mnoha vstupy a jedním výstupem. Zajištění posloupnosti všech stavů. Generický -bitový LFSR. Čítače, struktury a modelování čítačů. Vedlejší efekty, popis bran, instrukce návratu. Třídy objektů, funkce rozhraní. Modelování konečných automatů (FSM), tabulka stavů a stavový diagram, psaní modelu v jazyce HDL, inicializace a bezchybné chování, kódování stavů, Mealyho a Moorův typ FSM, příští stav a výstupní logika FSM. Strukturování (zapouzdření) standardní a uživatelské. Standardní typy, podprogramy, knihovní prvky, hierarchická struktura knihoven. Zadání semestrálních prací. Posuv, kombinační posuv, sekvenční posuv. Sčítání a odečítání, kombinační sčítání a odečítání, sekvenční sčítání a odečítání. Násobení a dělení, kombinační versus sekvenční násobící a dělicí algoritmy. Sekvenční proměnné, operátory. Předdefinované atributy, uživatelské atributy, stejná jména různých funkcí, přeměna typů. Modelování třístavových zesilovačů, třístavové zesilovače pro dvousměrné signály. Vytváření signálů synchronizace, relativní a absolutní čas signálů, opakující se signály vytvářené smyčkami. Konfigurace (VHDL), konstatující příkazy (VHDL). Syntaxe výrazu DELAY. Potlačení pulsů kratších než zpoždění, přenos jakýchkoliv pulsů. Speciální simulační konstrukty - systémové úlohy a funkce Vytváření vektorů (stimuly a reference) Vektory vytvářené letmo, vytváření signálů s přenosy (inicializace), Vektory zapamatované jako pole, čtení záznamů zkušebních vektorů, srovnávání skutečných a očekávaných výstupních vektorů. Vytváření souborů dat pro simulace. Způsoby zápisu atributů -type, -range, -value, -signal, -function a -constant. Příklady praktického modelování, třístavové zřetězení stavů pro efektivní využití plochy čipu, číslicové spínací hodiny, výhybka mikropočítačů, obvod pro největší společný dělitel, detekce a oprava chyb. Použití U-logiky. Pospojování, sdružení veličin. Asynchronní zpětná vazba, posuvný registr. Zápisy signálů a iterace přírůstkového zpoždění, proměnných a iterace přírůstkového zpoždění, signály a proměnné ve smyčce s příkazem "for" (VHDL), sestavení blokové a neblokové procedury ve smyčce s příkazem "for" (Verilog). Příklady konstruktů, strukturování. Simulace modelů, změny v zapojení a způsob úpravy modelů. Vliv "don't care" na výstupní hodnoty, komparace vektorů s různými délkami vracející booleovskou hodnotu FALSE, typové atributy -´base, 'left, 'right, 'high a 'low (VHDL), atributy polí - 'range, 'reverse_range, a 'length (VHDL), atributy signálů - 'stable, a 'event (VHDL), definování datových typů v "package". BSDL - jazyk pro popis prostředků IEEE Std 1149.1. Typové konstrukty systému Boundary-Scan Testing. Způsob návrhu struktury a testů B-ST. Trendy dalšího rozvoje programových prostředků pro návrh, verifikaci a implementaci systémů na čipu. Exkurse na pracoviště pro implementaci obvodů. Výklad typových konstruktů, aplikace. Odevzdání semestrálních projektů. Zápočtová písemka. Zápočet. Projekty: Projekt je realizací modelů jednotek střední složitosti, vyžaduje se zpracování dokumentace pro implementaci zákaznického obvodu. Počítačové laboratoře: Cvičení navazují na přednášky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (N2646) Informační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2009/2010 letní