456-0520/01 – Professional and Legal Problems (PPP)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits2
Subject guarantorJUDr. Milada ŠtefkováSubject version guarantorJUDr. Milada Štefková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
STE39 JUDr. Milada Štefková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0
Part-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal of this subject is to make the acquaintance with computer communication from the humanities point of view.

Teaching methods

Lectures

Summary

Computing technology as ethical subject. Impact of computing technology on legal and social relations. Possibility of use and also of misuse of such kind of technology. Student of engineering as practitioner has to reflect on impact of computing technology on human life, on its non-technical human dimension.

Compulsory literature:

CEJPEK J. : Informace, komunikace a myšlení. Praha, Karolinum 1998. HOWARD P. J. : Příručka pro uživatele mozku. Praha, Portál 1998. ŠMAJS J. : Ohrožená kultura. Praha, Hynek 1997. ŠTEFKOVÁ, M. Profesněprávní problémy - právní problematika, http:/homel.vsb.cz/~ste39, Právní předpisy dle pokynu vyučující

Recommended literature:

Čermák, J. Internet a autorské právo, s. 251, LINDE 2003, ISBN 80-7201-423-4 Hobza, J., Nevřelová,H. Zákon o elektronickém podpisu s komentářem, Poradce 2005, ISSN 1211-2437

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Věda jako společenský fenomén Tradice politické a právní filozofie Občanská a veřejná sféra jako etický problém Podstata sociální komunikace, komunikace přímá a nepřímá Počítač jako sociální jev Globální důsledky globální komunikace Vliv informatizace na lidské poznání a na vztahy mezi lidmi Možnosti využití výpočetní techniky v obchodních právních vztazích Vybrané právní otázky duševního vlastnictví ve výpočetní technice Právní úprava ochrany osobních údajů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner