456-0901/01 – Introduction to Database Theory (UTDS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits0
Subject guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFEI, HGFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1A65 doc. RNDr. Jana Šarmanová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu student - zná základní pojmy databázové technologie, umí je definovat, rozumí jim a na příkladech z reality je dovede vysvětlit, - umí provést datovou analýzu navrhovaného informačního systému tak, aby výsledná struktura databáze měla optimální vlastnosti, - umí vyhledávat jakékoliv informace z relační databáze v ní obsažené, a to jak procedurálně zformulováním vyhledávacího algoritmu, tak deskriptivně formulováním požadavků na vyhledávané informace, - umí provést funkční a dynamickou analýzu, - má přehlednou znalost o metodách fyzického ukládání informací v databázích.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Project work

Summary

An overview of database management. An architecture for a database system. The internal level, indexing, hashing, pointer chains. The logical level, entity-relationship model, ERD. Relational model. Domains, relations, relational integrity rules, relational databases. Relational algebra, calculus. SQL, QBE. Further normalization, functional dependence, first, second and third normal forms, Boyce-Codd normal form, decompositions. The network model, data definition, data manipulation.

Compulsory literature:

Šarmanová, J.: Teorie zpracování dat. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007. Šarmanová, J.: Databázové a informační systémy. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2007.

Recommended literature:

Date, C. J.: An Inproduction to Database Systems. 5th Edition, Reading, 1990 Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Academia Praha, 1992

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Semestrální projekt - datová analýza informačního systému Podmínky udělení zápočtu: Odevzdání semestrálního projektu.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: Bulk data processing tasks, their classical agenda solutions, shortcomings and problems of this solution. Database technology, database management systems, basic concepts. DBS architecture. Modelling Reality, the types of data models. Conceptual diagram, ER model, linear writing, graphic ERD, entity types, types of bonds, integrity constraints. Design conceptual scheme. Physical data organization: sequential files, chained organization, direct addressing, hashing. The index and indexed files, B-trees. Files with variable length of the sentence. Relational data model. Sessions, relational schema, representation of entities and relationships between entities. Relational algebra, relational calculus. SQL query language, data definition, data manipulation, searching for information. Query language SQL, views, transactions, database administration. QBE query language, searching for information. Proposed structure of relational databases, functional dependencies, normal forms, examples. Proposed structure of relational database decomposition and synthesis, examples of the full proposal database. Network data model, CODASYL standard. The scheme, sentences and sets, the implementation of different types of relationships. Network model, a language for data manipulation. Exercise: Repetition of basic notions of propositional logic and set theory Practical examples of identifying entities, attributes, relationships and their types Design a conceptual diagram, ERD, integrity constraints Design complete conceptual database schema Relational algebra operations, the formulation of information retrieval algorithms Search using index files, the use of indices for data manipulation The definition of trade in the SQL data manipulation, search More complex examples in SQL Search in the language QBE query to SQL conversion The relational model, functional dependencies Relational model, normal forms, algorithms for database design Network data model, information retrieval Projects: Individual treatment data analysis system, less information Documentation for data analysis

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (2102V009) Processing K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2102) Mineral Raw Materials (3902V010) Automation of Technological Processes K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2110) Geological Engineering (2101V003) Geological Engineering K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P2111) Mining (2101V009) Mining K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3646) Geodesy and Cartography (3646V001) Mine Surveying and Geodesy K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P3904) Engineering Ecology (3904V012) Environment Protection within Industry K Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3646) Geodesy and Cartography (3602V002) Geoinformatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2005/2006 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.