456-0916/01 – Modeling of Coherent (Continuous) Systems (MSS)

Gurantor departmentDepartment of Computer ScienceCredits0
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesDoctoral
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je uvest studenty do problematiky simulačního řešení systémů se spojitým časem, vybavit je metodicky z hlediska teorie systémů a připravit je pro řesení vlastních úloh.

Teaching methods

Summary

Předmět pro studenty PGS, kteří se pohybují v oblasti modelování spojené s tzv. vědeckotechnickými výpočty.

Compulsory literature:

Rábová, Z. a kol.: Modelování a simulace. Skriptum VUT Brno, 1992 Křemen, J.: Spojitý dynamický systém a jeho simulace na počítači. Praha, 1981 Kuneš, J. a kol.: Základy modelování. Praha, 1984

Recommended literature:

Noskievič P.: Modelování a identifikace systémů, Ostrava 1999 Zítek .: Simulace dynamických systémů, Praha 1990 Hušek R. - Lauber J.: Simulační modely, Praha 1987 Neuschl Š.: Modelovanie a simulácia, Bratislava - Praha 1998

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Obsah pojmu věda, informatika - věda o počítačích, simulace systémů jako součást vědy o počítačích. Vymezení předmětu zkoumání, vývoj disciplíny modelování a simulace systémů. Základní pojmy z teorie systémů, systém, model, atribut, událost, proces atd., spojité a diskrétní systémy. Modelování spojitých systémů, princip paralelního výpočtu. Metody paralelního řešení. Citlivostní analýza. Numerické řešení diferenciálních rovnic, metody numerické integrace. Chyba a stabilita numerických formulí, jejich porovnání. Řešení "tuhých" systémů, začlenění numerických metod řešení do výpočetních systémů. Algebraické smyčky a řešení algebraických rovnic v simulačních systémech. Rovnicově a blokově orientované simulační prostředky, přehled simulačních prostředků. Simulační programy, systémy a jazyky. Jejich konstrukce. Tvorba modelů, identifikace parametrů, verifikace modelu a oblast validity. Řešení parciálních diferenciálních rovnic. Aplikační spektrum spojité simulace, případová studie.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (P2646) Information Technology (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2002/2003 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2612) Electrical Engineering and Computer Science (1801V002) Computer Science and Applied Mathematics P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner