457-0524/01 – Mathematical Analysis I (MA1R)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits6
Subject guarantorprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.Subject version guarantorprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOU10 prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 4+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola studia: Studenti budou odevzdávat vypracované projekty. V průběhu semestru se uskuteční písemné testy. Podmínky udělení zápočtu: Zápočet bude udělen, pokud student odevzdá ve stanovených termínech vyřešené projekty a absolvuje písemné testy.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: Reálná čísla. Supremum a infimum. Reálné funkce jedné reálné proměnné. Elementární funkce. Posloupnosti reálných čísel. Limita posloupnosti. Limita funkce. Spojitost funkce. Diferenciál a derivace funkce. Základní věty diferenciálního počtu. Taylorův polynom. Vyšetřování průběhu funkcí. Primitivní funkce a neurčitý integrál. Určitý integrál. Integrál s proměnnou horní mezí. Cvičení: Zkratky a termíny výrokové logiky. Aplikace principu matematické indukce. Identifikace suprema a infima u různých typů množin. Zadání funkce. Funkce rostoucí, klesající, periodické,... Prosté funkce, hledání inverzní funkce. Znázornění grafu funkce. Aplikace vlastností elementárních funkcí při řešení rovnic a nerovnic a dalších úlohách. Práce s aritmetickou a geometrickou posloupností, diskuze pojmu limita posloupnosti. Výpočty limit posloupností, diskuze pojmu limita funkce. Techniky výpočtu limit funkcí. Ověřování spojitosti funkce. Výpočet derivace a diferenciálu funkce. Konstrukce Taylorova polynomu a odhady zbytku po aproximaci funkce. Aplikace derivace, diferenciálu a Taylorova polynomu ve fyzice, geometrii a numerické matematice. Řešení příkladů na průběh funkce. Další příklady na vyšetření průběhu funkce. Metody výpočtu neurčitého integrálu. Výpočet určitého integrálu. Rezerva. Projekty: Projekty zadávané studentům obsahují sady standardních úloh k procvičení látky a některé úlohy na aplikace diferenciálního a integrálního počtu. Alternativní zadání obsahují implementaci a testování základních numerických metod.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R018) Electronics and Communication Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2612R041) Control and Information Systems K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (2642R004) Electrical Machines Apparatus and Drives K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2645) Electrical Engineering, Communication and Computer Systems (3907R001) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2646) Information Technology (1103R021) Computation Mathematics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.