457-0703/02 – Special Methods of Data Analysis (SMAD)

Gurantor departmentDepartment of Applied MathematicsCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Briš, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRI10 prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the subject is mastering of both the basic and also special statistical techniques of statistical data analysis.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Spesial methods of data analysis are introduced, as for example ANOVA, Multiple linear regression models, etc.

Compulsory literature:

Briš R., Škňouřilová P., Statistics I, Electronic script, 2008. Dummer R.M.; Introduction to Statistical Science, skriptum VŠB-TUO FEI, 1998, ISBN 80-7078-497-0

Recommended literature:

Likeš J., Cyhelský L.Hindls R.; Úvod do statistiky a pravděpodobnosti, 1994, VŠE Praha, ISBN 80-7079-028-8. Likeš J., Machek J., Počet pravděpodobnosti, SNTL Praha 1981. Likeš J., Machek J., Matematická statistika, SNTL Praha 1983.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
541-0004 AS Applied Statistics Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Teorie pravděpodobnosti Jevové pole; pravděpodobnostní prostor; podmíněná pravděpodobnost; nezávislost jevů; věta o úplné pravděpodobnosti ; Bayesova věta 2. Explorační analýza dat Datové typy, Výběrové charakteristiky, Paretova analýza, Grafický záznam, Box plot, Steam and Leaf 3. Náhodná veličina (NV) Definice NV, obecné vlastnosti distribuční funkce, očekávaná hodnota diskrétní a spojité náhodné veličiny 4. Základní rozdělení diskrétní a spojité NV Binomické, Geometrické, Negativně binomické, Poissonovo, Exponenciální, Gama, Normální, … 5. Testování hypotéz Základní filosofie testování hypotéz, konstrukce p-value pro jednostranné testy a dvoustranné testy 6. ANOVA Jednofaktorová i vícefaktorová analýza rozptylu, analýza POST HOC. 7. Regresní analýza Regresní model, vyrovnávací přímka, nejjednodušší nelineární regrese, testování hypotéz o parametrech regresního modelu; pás spolehlivosti. 8. Odhad parametrů pravděpodobnostních modelů Metody konstrukce bodového odhadu a vlastnosti 9. Stochastické procesy Základní pojmy náhodných procesů 10. Rozklad náhodného procesu Hledání trendu 11. Software pro vyspělou statistickou analýzu dat

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (N3646) Geodesy and Cartography (3602T002) Geoinformatics (10) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3646) Geodézie a kartografie (3602T002) Geoinformatics P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.