460-4089/01 – Automatizované řešení úloh s omezeními (ARUO)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity4
Garant předmětuIng. Martin Kot, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Kot, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studianavazující magisterské, magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOT06 Ing. Martin Kot, Ph.D.
SAW75 doc. Ing. Zdeněk Sawa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+19

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po úspěšném absolvování předmětu: - rozumí základním pojmům z oblasti "constraint processing" - umí klasifikovat praktické problémy spadající do dané oblasti - umí k praktickému problému nalézt relevantní proměnné a exaktně zformulovat příslušná omezení - má přehled o obecných metodách řešení - má přehled o dostupných softwarových nástrojích pro řešení úloh s omezeními - má zkušenost s vyřešením praktického problému s pomocí jednoho z těchto nástrojů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Mnoho praktických problémů má jeden společný rys - vhodné řešení musí splňovat řadu z reality plynoucích omezení (rozvrh výuky, plán pracovní činnosti, přidělení rádiových frekvencí, ...). V posledních několika desetiletích se rozvinula oblast nazvaná "constraint processing", která rozvíjí obecné formy popisu takových omezení a zkoumá obecné metody řešení. Instance těchto metod se úspěšně používají v řadě odlišných oborů, od molekulární biologie, přes počítačovou grafiku, zpracování přirozeného jazyka až po např. návrh logických obvodů. Cílem tohoto předmětu je představit studentům na zvolených praktických problémech možné způsoby popisu omezení a vybrané metody hledání řešení vyhovujících těmto omezením. Současně si praktické řešení takových problémů vyzkoušejí na cvičeních a v rámci domácího úkolu, s pomocí volně dostupných knihoven a softwarových nástrojů (jako jsou například "SAT-solvers", tedy řešiče splnitelnosti booleovských omezení).

Povinná literatura:

- Rina Dechter: Constraint Processing, Morgan Kaufmann, 2003

Doporučená literatura:

- Krzysztof Apt: Principles of Constraint Programming, Cambridge University Press, 2003. - Malik Ghallab, Dana Nau, Paolo Traverso: Automated Planning: Theory & Practice, Morgan Kaufmann, 2004. - Christos H. Papadimitriou, Kenneth Steiglitz: Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Dover Publications, 1998. - Alexander Schrijver: Combinatorial Optimization (3 volume, A,B, & C), Springer, 2003. - Daniel Kroening, Ofer Strichman: Decision Procedures: An Algorithmic Point of View, Springer, 2008.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení a diskuse zadaných úloh pro jednotlivá cvičení. Zpracování domácího úkolu, zakončeného individuální písemnou zprávou. Závěrečná zápočtová písemka.

E-learning

Electronic materials underlying the lectures and tutorials, pointers to software tools, and futher information are accessible from the course web-page.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Praktické příklady problémů s omezeními a nástin obecných metod řešení. Exaktní formulace problémů ilustrovaná na příkladu Huffmanovo-Clowesova ohodnocení scény. 2. Sítě omezení a jejich grafové reprezentace, speciální tvary sítí. 3. Šíření omezení (hranová konzistentnost, globální omezení), příslušné algoritmy. 4. Řešení úloh pomocí backtrackingu, algoritmy pro zlepšení dopředné fáze backtrackingu. 5. Algoritmy pro zlepšení zpětné fáze backtrackingu. 6. Problém SAT, jeho NP-úplnost, využití SATu při řešení úloh s omezeními. 7. Polynomiálně řešitelné varianty problému SAT, příslušné polynomiální algoritmy. 8. Řešení obecného problému SAT, algoritmy DPLL, stochastické, ... 9. Optimalizační problémy, využití backtrackingu (Branch and Bound), metody eliminace košíků. 10. Využití pravděpodobnostních sítí pro nejistá omezení (na příkladu medicinských diagnóz). 11. Plánování, rozvrhování - možná paradigmata, varianty kriteriální funkce. 12. Aproximační algoritmy (na příkladu problému obchodního cestujícího). 13. Shrnutí učiva, stručný přehled dalších možných témat z oblasti úloh s omezeními. Osnova cvičení na počítačové učebně: 1. Procvičení exaktní formulace problémů. Úvodní seznámení s nástrojem Gecode - řešičem úloh s omezeními. 2. Gecode - tvorba modelu problému. 3. Gecode - využití různých metod prohledávání implementovaných v tomto nástroji. 4. Formulace problému ve formě vstupu po řešič SAT. Úvodní seznámení s MiniSAT - jednoduchým řešičem SAT. 5. Řešení praktických problémů za pomocí MiniSAT. 6. Stochastické metody prohledávání. Práce se stochastickými řešiči SAT. 7. Nástroje pro řešení SAT při tvorbě vlastních programů. 8. Další dostupné řešiče SAT, jejich společné a odlišné rysy, přehled formátů vstupních souborů pro řešiče SAT. 9.-10. Jiné dostupné softwarové nástroje pro řešení úloh s omezeními, jejich přehled, možnosti, vlastnosti. 11. Konzultace domácích úkolů. 12. Odevzdání domácích úkolů. 13. Písemný zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Domácí úkol Projekt 60  31
        Zápočtová písemka Písemka 40  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2647) Informační a komunikační technologie (2612T025) Informatika a výpočetní technika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku