460-6023/02 – Centrální dogma molekulární biologie (CDMB)

Garantující katedraKatedra informatikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Eva KriegováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Eva Kriegová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DYS0006 Mgr. Tereza Dýšková, Ph.D.
FIL0152 Ing. Regina Fillerová, Ph.D.
FUR0029 Mgr. Jana Fürstová
KRI0203 doc. Dr. Ing. Eva Kriegová
MIK0424 Mgr. Zuzana Mikulková, Ph.D.
SCH0341 Mgr. Petra Schneiderová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 26+0
kombinovaná Zkouška 26+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem kurzu je poskytnout posluchači všeobecný přehled v oblasti molekulární biologie, specielně pochopení terminologie a biologických procesů. Dále se individuálně prohloubí tyto znalosti a dovednosti směrem, který je v souladu se specifickým zaměřením jeho doktorandského studia a disertační práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Hlavní náplní předmětu je popis biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Předmět je doplněn o výklad nejdůležitějších experimentálních molekulárních metodik, příklady z klinické genetiky a aplikace genového inženýrství v biomedicíně.

Povinná literatura:

• Bruce A. et al. Molecular Biology of the Cell, 6th Edition (2014), Garland Science, New York and Abingdon, UK • Watson J. D. et al. Molecular Biology of the Gene, 7th Edition (2014), Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York

Doporučená literatura:

• Lodish H. et al. Molecular Cell Biology, 8th Edition (2016), W. H. Freeman and Co., New York

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola studijních aktivit a přiřazených úkolů v rámci pravidelných konzultací. V případě, že součástí úkolů studenta bude rovněž publikační činnost, bude příslušný článek v rámci kurzu odprezentován. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student vypracovává a obhajuje práci na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Charakteristika předmětu, modelové organizmy používané v molekulární biologii, definice pojmů – dědičnost, genom, gen, negenová DNA, primární a sekundární struktura DNA, palindromy, denaturace a renaturace DNA • Prokaryontní a eukaryontní genom – charakteristika a struktura • Replikace DNA u prokaryot a eukaryot – jednotlivé fáze, přehled enzymů replikačního aparátu • Buněčný cyklus – molekulární mechanismy regulace, nádorová transformace, buněčná smrt • Mutace – genové, chromozomové a genomové; spontánní a indukované • Reparace – rozdělení reparačních mechanismů; obecná (homologní) rekombinace • Charakteristika RNA, transkripce a posttranskripční úpravy RNA u prokaryot a eukaryot • Translace a posttranslační úpravy proteinů – proteosyntetický aparát, jednotlivé fáze, typy úprav proteinů • Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot • Metody molekulární biologie • Enzymy experimentálně používané v molekulární biologii – polymerázy, exonukleázy, endonukleázy, modifikující enzymy, ligázy • Polymerázová řetězová reakce (PCR) – princip, modifikace PCR, kvantifikace nukleových kyselin pomocí PCR • Sekvenování DNA; hybridizační techniky – principy metod a praktické aplikace • Klonování – princip, příprava rekombinantní molekuly DNA, metody přenosu rekombinantních molekul, selekce klonů s rekombinantní DNA • Komplexní molekulární biologie v postgenomové periodě - genom, transkriptom, proteom, metabolom • Geneticky podmíněná onemocnění - typy dědičnosti, přehled významných monogenních dědičných onemocnění • Nepřímá a přímá molekulárně genetická diagnostika – principy, přehled metod • Klinická genetika – vrozené vývojové vady, genetické poradenství • Genová terapie – definice a klasifikace, genová terapie nádorových onemocnění, genová terapie zprostředkovaná oligonukleotidy, genová (genetická) imunizace

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0588D140004) Bioinformatika a výpočetní biologie K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.