480-8010/01 – Fyzika I (FYI)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
POL142 Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.
GRY0091 Ing. Michal Gryga, Ph.D.
HLA57 prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D.
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
NIK01 Ing. Marek Nikodým, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
STE0297 Ing. Adam Štefek
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zopakovat základní poznatky středoškolské fyziky z oblasti mechaniky a termodynamiky Seznámit se s využitím diferenciálního a integrálního počtu v technických disciplínách Definovat a charakterizovat základní fyzikální principy a zákony Řešit jednoduché úlohy a diskutovat jejich výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Fyzika I seznamuje studenty se základními fyzikálními zákony, poznatky, pojmy, veličinami a jednotkami z oblasti mechaniky a nauky o teple pro potřeby bakalářské formy studia technické vysoké školy zejména v souvislosti s navazujícími odbornými předměty.

Povinná literatura:

Přednášky dostupné na http://lms.vsb.cz Barčová, K., Foukal, J.: Bakalářská fyzika (pracovní texty k přednáškám pro studenty bakalářského studia FBI), 1. vyd. - Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005 - 239 s.: il. ISBN 80-86634-45-0 (brož.) EN: Halliday D.,Resnick R.,Walker J.: Fundamentals of Physics, Volume 1, Hoboken, NJ: Wiley, ©2011

Doporučená literatura:

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika, Termodynamika Pracovní sešity dostupné na http://rccv.vsb.cz/studium/fast/fast.htm – Pracovní sešit 1: Mechanika - Pracovní sešit 2: Tekutiny a nauka o teple Svoboda E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky, SPN Praha, 1991, Odmaturuj z fyziky Rok vydání: 2006, Vydal: Didaktis – Brno, ISBN: 80-7358-058-6 Fojtek, A.: Bakalářská fyzika pro HGF - 2. vyd. - Ostrava : VŠB – TU Ostrava, 2011 - 192 s.: il. ISBN 978-80-248-2382-9 (brož.) Trojková J.: Základy fyziky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007 Trojková J., Ciprian D.: Sbírka úloh z fyziky I, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2007 EN: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html (Mechanics, Heat and Thermodynamics)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a aktivita ve cvičeních semestrální projekt

E-learning

lms.vsb.cz Kurz: 480-2010/01

Další požadavky na studenta

student musí umět definovat základní fyzikální veličiny používané v probíraných partiích fyziky, řešit obecně i numericky příklady probírané na cvičeních a používat diferenciální a integrální počet ve fyzikálních problémech

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA PŘEDMĚTU - p r e z e n č n í studium: – rozdělení fyziky, fyzikální veličiny a jejich jednotky, soustava SI, fyzika a řešení technických problémů, fyzika na FBI, základy vektorové algebry – KINEMATIKA HB (pohyb, hmotný bod, vztažná soustava, relativnost pohybu a klidu, trajektorie, dráha, polohový vektor, rychlost a zrychlení, klasifikace pohybů, pohyb přímočarý, volný pád, skládání pohybů, vrhy) – POHYB HB PO KRUŽNICI (frekvence, perioda, obvodová rychlost, zrychlení - tečné, normálové a celkové, úhlové veličiny, rovnoměrný a zrychlený pohyb po kružnici) – DYNAMIKA HB (síla a její dynamické účinky, skládání sil, hybnost a impuls síly, Newtonovy pohybové zákony, tření) – MECHANIKA TT (tuhé těleso, těžiště, posuvný a otáčivý pohyb, moment síly, moment hybnosti, moment setrvačnosti, analogie veličin posuvného a otáčivého pohybu, mechanická práce, kinetická a potenciální energie, zákon zachování mechanické energie) – MECHANICKÉ KMITÁNÍ (kmitavý pohyb, harmonické kmity – okamžitá výchylka, amplituda, perioda, frekvence, kmit, kyv, fáze, počáteční fáze, energie) – MECHANICKÉ VLNĚNÍ (vznik a charakteristiky postupného mechanického vlnění) – NAUKA O TEPLE (teplo, teplota, měrná a molární tepelná kapacita, kalorimetrická rovnice, teplotní délková a objemová roztažnost látek, ideální plyn, popis stavu plynu, stavové veličiny, stavové změny ideálního plynu, stavová rovnice, práce a vnitřní energie plynu, hlavní věty termodynamiky) OSNOVA PŘEDMĚTU - k o m b i n o v a n é studium: 1. Úvod, obecné fyzikální zákony 2. Kinematika (kinematické veličiny, pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený) 3. Dynamika (pohybová rovnice, zákon zachování mechanické energie) 4. Mechanika tuhého tělesa (pohyb posuvný a otáčivý, těžiště, rovnováha) 5. Kmitání a vlnění (energie pružnosti, šíření vlnění) 6. Termika (stavové veličiny, stavové změny, hlavní věty termodynamiky)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 17 3
                příklady Projekt 20  7 3
                test na počítači Jiný typ úlohy 10  0 1
        Zkouška Zkouška 70 (70) 21 3
                příklady a základní teorie Písemka 15  10 3
                teorie Ústní zkouška 55  12 3
Rozsah povinné účasti: počítačovým testem student prokazuje základní znalosti, výsledky se zahrnují do zápočtu písemnou zkouškou student prokazuje schopnost samostatně řešit fyzikální problémy (požadováno bodové minimum)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2023/2024 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2022/2023 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2022/2023 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2021/2022 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - P - cs 2021/2022 prezenční čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní