480-8031/01 – Inženýrská fyzika (IF)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLA58 doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D.
POL16 RNDr. Josef Poláček, CSc.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat vybrané fyzikální jevy Kombinovat poznatky z oblastí klasické a moderní fyziky Sumarizovat získané vědomosti a znalosti Interpretovat poznatky z hlediska řešení problémů praxe

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět učí budoucí inženýry pomocí teorie podobnosti, jak v praxi aplikovat fyzikální poznatky, které si osvojili v předchozích letech studia, při řešení reálných problémů, s nimiž se ve své profesi budou setkávat a správně navrhovat a vyhodnocovat laboratorní experimenty. Zároveň seznamuje studenty s vybranými partiemi moderní fyziky se zaměřením zejména na srovnání klasické, relativistické a kvantové mechaniky. Vzhledem k zaměření fakulty je zároveň věnována zvýšená pozornost termodynamice a fyzice atomového jádra. Předmět využívá poznatků získaných v bakalářském studiu v předmětech Fyzika I a II a matematický aparát Inženýrské matematiky z předcházejícího semestru.

Povinná literatura:

1. HALLIDAY, D., RESNICK, R. WALKER, J.: Fyzika 1. - 5. díl, Vyd. 1., Praha: Vutium a Prometheus, 2001 2. HLAVÁČOVÁ, I.: Inženýrská fyzika. Elektronická skripta.

Doporučená literatura:

HAJKO, V.: Fyzika v príkladoch, ALFA Bratislava, 1982, 3.vydání

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 písemné zápočtové testy v průběhu semestru a samostatné řešení zadaných úloh (s bodovým ohodnocením)

E-learning

Další požadavky na studenta

studenti samostatně řeší u tabule zadané příklady

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. TEORIE PODOBNOSTI 2. KLASICKÁ MECHANIKA: Newtonovy pohybové rovnice – řešení pohybových rovnic popsaných diferenciálními rovnicemi 3. KLASICKÁ MECHANIKA: mechanika tuhých těles (včetně výpočtu těžiště a momentu setrvačnosti tělesa) 4. KLASICKÁ MECHANIKA: mechanické kmitání – volné, tlumené a nuceného kmitání, rezonance, kyvadla 5. KLASICKÁ MECHANIKA: mechanické vlnění – vlnová rovnice, Dopplerův jev 6. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY: Einsteinovy postuláty, Lorentzova transformace, základy relativistické kinematiKy a dynamiky 7. TERMODYNAMIKA: zákony termodynamiky, fázové změny, šíření tepla 8. KVANTOVÁ MECHANIKA: zákony tepelného záření látek 9. KVANTOVÁ MECHANIKA: částicová povaha elektromagnetického záření - fotoelektrický jev, RTG záření, Comptonův jev 10. KVANTOVÁ MECHANIKA: vlnové vlastnosti mikročástic, Bohrův model vodíkového atomu, pásový model pevných látek 11. FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA složení atomových jader, vazební energie jádra 12. FYZIKA ATOMOVÉHO JÁDRA radioaktivní přeměny jader, zákony zachování při jaderných reakcích

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  5
        Zkouška Zkouška 70  21 3
Rozsah povinné účasti: student musí absolvovat ústní zkoušku a prokázat, že je schopen řešit příklady

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1032A020005) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní