480-8210/01 – Fyzika (FYZ)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity5
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
POL142 Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.
GRY0091 Ing. Michal Gryga, Ph.D.
KAN0144 Ing. Roman Kaňok
NIK01 Ing. Marek Nikodým, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí středoškolské znalosti ze všech oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu navazujících odborných předmětů. Kurz Fyziky využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. D o p o r u č e n í : Absolvovat kurz Základy fyziky, který opakuje středoškolskou látku. Kurz je v nabídce oddělení 928 Regionální centrum celoživotního vzdělávání a je veden distančním způsobem.

Povinná literatura:

J.Kopečný, M.Kopečná, J.Trojková: Základy fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003 J.Kopečný: Pracovní sešity, VŠB-TU Ostrava, http://rccv.vsb.cz , Ostrava 2005 J.Kopečný, K.Barčová, D.Jandačka, E.Janurová, M.Kopečná, R.Uhlář: Sbírka příkladů z fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2004 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika - Termodynamika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 3 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 4 – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 5 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000

Doporučená literatura:

Další studijní materiály jsou studentům k dispozici po přihlášení do systému Moodle na adrese: lms.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 průběžné testy, zkouška písemná a ústní.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních z fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1.-3. týden: Fyzikální veličiny a jednotky. Kinematika: Trajektorie a dráha, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Klasifikace pohybů. Pohyb po přímce a po kružnici. Dynamika: Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice. Hybnost. Relativní pohyby. Práce, výkon, mechanická energie. Zákony zachování. 4.-6. týden: Kmity: Lineární oscilátor – netlumený a tlumený. Vynucené kmity, rezonance. Pohybové rovnice. Energie kmitavého pohybu. Vlny: Vznik postupné vlny, příčné a podélné vlnění. Rovnice pro výchylku. Interference vlnění a její podmínky, stojaté vlny. Akustika. Vznik a šíření zvukové vlny. Základní akustické veličiny. 7.-10. týden: Hydromechanika: Základní vlastnosti kapalin, tlak, proudění ideální a reálné kapaliny. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Povrchové napětí. Termodynamika: Definice tepla a teploty. Tepelná kapacita. Stavová rovnice ideálního plynu. I. a II. věta termodynamiky. Děje v plynech. Kruhové děje a jejich účinnost. Přenos tepla (vedení, proudění, přestup, sálání). 11.-14. týden: Optika: Odraz a lom světla, geometrická optika, interference na tenké vrstvě a mřížce, ohyb na štěrbině, fotometrie. Foton, fotoelektrický jev. Rentgenové záření. Jaderná fyzika: Složení a vlastnosti atomových jader, vazebná energie, radioaktivita, jaderné reakce, interakce jaderného záření s hmotou. Osnova cvičení: 1. cvičení: Operace s vektory. 2. cvičení: Kinematika - trajektorie a dráha, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Úhlová rychlost, úhlové zrychlení. 3. cvičení: Dynamika - Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice – aplikace na nakloněnou rovinu a vrhy. 4. cvičení: Práce, výkon, přeměny energie (potenciální – kinetická). 5. cvičení: Kmity – netlumený lineární oscilátor. 6. cvičení: 1. test. Vlnění - rovnice pro výchylku. 7. cvičení: Stanovení parametrů vlny. Základní akustické veličiny. 8. cvičení: Kapaliny - tlak, vztlaková síla, povrchové napětí. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. 9. cvičení: Tepelná kapacita. Stavová rovnice plynu, základní děje v plynech. Výpočet práce plynu, vnitřní energie a tepla. 10. cvičení: Stacionární vedení tepla rovinnou stěnou. 11. cvičení: Odraz a lom světla. Fotometrie. 12. cvičení: 2.test. Energie fotonu. Fotoelektrický jev. 13. cvičení: Vazebná energie atomového jádra, radioaktivní rozpad, absorpce záření. 14. cvičení: Konzultace. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (35) 51
        Zápočet Zápočet 35  18 2
        Zkouška Zkouška  (65) 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  15
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti: Absolvování 2 zápočtových testů, aktivní účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní