480-8210/04 – Fyzika (FYZ)

Garantující katedraKatedra fyzikyKredity4
Garant předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr AlexaGarant verze předmětuDoc. Dr. RNDr. Petr Alexa
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ALE02 Doc. Dr. RNDr. Petr Alexa
POL142 Ing. Lucie Gembalová, Ph.D.
NIK01 Ing. Marek Nikodým, Ph.D.
UHL72 Mgr. Radim Uhlář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Shrnout základní principy a zákony vybraných partií klasické fyziky Popsat, objasnit a interpretovat jednotlivé přírodní jevy Aplikovat jednoduché matematické metody na popis fyzikálních jevů Ilustrovat získané poznatky na jednoduchých aplikacích

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je koncipován jako předmět teoretického základu technického bakalářského studia. Studenti si prohloubí středoškolské znalosti ze všech oblastí klasické fyziky tak, aby nabyté vědomosti mohli využít při studiu navazujících odborných předmětů. Kurz Fyziky využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. D o p o r u č e n í : Absolvovat kurz Základy fyziky, který opakuje středoškolskou látku. Kurz je v nabídce oddělení 928 Regionální centrum celoživotního vzdělávání a je veden distančním způsobem.

Povinná literatura:

J.Kopečný, M.Kopečná, J.Trojková: Základy fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2003 J.Kopečný: Pracovní sešity, VŠB-TU Ostrava, http://rccv.vsb.cz , Ostrava 2005 J.Kopečný, K.Barčová, D.Jandačka, E.Janurová, M.Kopečná, R.Uhlář: Sbírka příkladů z fyziky, CD, RCCV, VŠB-TU Ostrava, Ostrava 2004 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 1 – Mechanika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 2 – Mechanika - Termodynamika, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 3 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 4 – Elektromagnetické vlny – Optika - Relativita, Vutium, 2000 D.Halliday, R.Resnick, J.Walker: Fyzika, Část 5 – Elektřina a magnetizmus, Vutium, 2000

Doporučená literatura:

Další studijní materiály jsou studentům k dispozici po přihlášení do systému Moodle na adrese: lms.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 průběžné testy, zkouška písemná a ústní.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních z fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: - Fyzikální veličiny a jednotky. - Kinematika: Trajektorie a dráha, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Klasifikace pohybů. Pohyb po přímce a po kružnici. - Dynamika: Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice. Hybnost. Relativní pohyby. Práce, výkon, mechanická energie. Zákony zachování. - Kmity: Lineární oscilátor – netlumený a tlumený. Vynucené kmity, rezonance. Pohybové rovnice. Energie kmitavého pohybu. - Vlny: Vznik postupné vlny, příčné a podélné vlnění. Rovnice pro výchylku. Interference vlnění a její podmínky, stojaté vlny. Akustika. Vznik a šíření zvukové vlny. Základní akustické veličiny. - Hydromechanika: Základní vlastnosti kapalin, tlak, proudění ideální a reálné kapaliny. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. Povrchové napětí. - Termodynamika: Definice tepla a teploty. Tepelná kapacita. Stavová rovnice ideálního plynu. I. a II. věta termodynamiky. Děje v plynech. Kruhové děje a jejich účinnost. Přenos tepla (vedení, proudění, přestup, sálání). - Optika: Odraz a lom světla, interference na tenké vrstvě, fotometrie. - Jaderná fyzika: Složení a vlastnosti atomových jader, vazebná energie, radioaktivita. Osnova cvičení: - Operace s vektory. - Kinematika - trajektorie a dráha, okamžitá rychlost a okamžité zrychlení. Úhlová rychlost, úhlové zrychlení. - Dynamika - Newtonovy pohybové zákony. Pohybová rovnice – aplikace na nakloněnou rovinu a vrhy. - Práce, výkon, přeměny energie (potenciální – kinetická). - Kmity – netlumený lineární oscilátor. - Vlnění - rovnice pro výchylku. - Stanovení parametrů vlny. Základní akustické veličiny. - Kapaliny - tlak, vztlaková síla, povrchové napětí. Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice. - Tepelná kapacita. Stavová rovnice plynu, základní děje v plynech. Výpočet práce plynu, vnitřní energie a tepla. - Stacionární vedení tepla rovinnou stěnou. - Odraz a lom světla. Fotometrie. - Vazebná energie atomového jádra, radioaktivní rozpad.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní